Voorwoord

Nederland is een mooi land. Welvarend, met één van de meest concurrerende economieën ter wereld in de veiligste delta. We hebben een prettige en gezonde leefomgeving met een infrastructuur die behoort tot de top-drie van de wereld.

Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat we voortdurend blijven investeren in die infrastructuur om de mobiliteitsgroei in goede banen te leiden. En dat we steeds kijken hoe we dit zo slim en flexibel mogelijk kunnen doen, rekening houdend met de verdergaande verstedelijking en ontwikkeling van woningbouwlocaties. Waar mogelijk gecombineerd met en oog voor vraagstukken rond klimaatverandering en de transitie naar duurzame energie. De nieuwe kansen die de technologie ons biedt moeten we zoveel mogelijk benutten om toegerust te zijn op de toekomst.

De vele projecten die hiervoor nodig zijn staan omschreven in dit MIRT Overzicht. Dit jaar gaat het om 180 verschillende projecten. Het afgelopen jaar zijn veel grote projecten afgesloten. Een aantal mooie voorbeelden hiervan zijn:

  • Project Veessen-Wapenveld, onderdeel van het programma Ruimte voor de Rivier, is opgeleverd. Met het programma Ruimte voor de Rivier wordt ons land veiliger voor het water maar ook mooier.
  • Met de investeringen in het spoorwegknooppunt Utrecht (terminal en de sporenlayout) is dit station klaar voor de toekomst. Utrecht is hiermee een van de NSP-stations die gereed is gekomen de afgelopen jaren.
  • Met de opening van de Koning Willem Alexander-tunnel in Maastricht verbeterde de doorstroming op de weg en is ruimte vrijgekomen voor een nieuwe inrichting van de stad.
  • En last but not least met de verbreding van de A6 bij Almere bouwen we de eerste energie-neutrale snelweg.

Veel andere verkenningen, onderzoeken en projecten lopen ‘gewoon’ door en sommige werpen het komend jaar hun vruchten af. Zo wordt eind 2018 de eerste stap gezet met het Programma Hoogfrequent Spoor en rijdt er elke tien minuten een intercitytrein tussen Amsterdam, Utrecht en Eindhoven. 

In dit MIRT Overzicht kunt u per project zien in welke fase het zich bevindt. In deze uitgave hebben we nog duidelijker aangegeven aan welke beleidsdoelstelling het project een bijdrage levert. Ook krijgt u beter inzicht in het percentage gerealiseerd budget per project.

Al deze projecten zijn alleen mogelijk dankzij enorm veel kennis en inzet van vakmensen. Dit overzicht is daarmee ook een krachtig visitekaartje van dynamisch Nederland.

Met het jaarlijks verlengen van het Infrafonds geven we duidelijk het signaal af: investeren in infrastructuur is altijd nodig. Omdat we een mooi land willen blijven waar het prettig wonen en werken is, met voldoende bewegingsvrijheid om te kunnen werken, wonen, recreëren en ondernemen. Ik wens alle betrokkenen hiermee veel succes.

Mede namens de minister van Economische Zaken, de minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de staatssecretaris van Economische Zaken.

De minister van Infrastructuur en Milieu

Melanie Schultz van Haegen