Voorwoord MIRT-overzicht 2019

Het gaat goed met Nederland. Op de internationale ranglijsten staan we stabiel in de hoogste regionen. Het is hier welvarend, veilig en mooi. Onze infrastructuur is van wereldklasse. En ook in watermanagement zijn we toonaangevend; van onze kennis wordt wereldwijd gebruik gemaakt.

Het vertrekpunt is goed, maar dat betekent niet dat we er zijn. Nog lang niet, als het aan ons ligt! We hebben te maken met files, volle treinen en drukke steden, met vervuiling en perioden van droogte en wateroverlast. Onze economie groeit en de vraag naar mobiliteit neemt toe. Er blijft dus werk aan de winkel! Want met goede verbindingen over weg, water, spoor en door de lucht verdienen we onze boterham en kunnen we elkaar ontmoeten.

Wij willen Nederland vandaag én morgen bereikbaar houden. Daarom investeren we voortdurend, zeker nu het weer goed gaat met onze economie. We willen snel van A naar B; maar nadrukkelijk in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Een omgeving bovendien waarin we een bijdrage leveren aan het Klimaatakkoord van Parijs en ons aanpassen aan veranderende weersomstandigheden. En dat is nog een enorme uitdaging die veel inzet, samenwerking en nieuwe kennis vraagt.

In dit MIRT-overzicht staan de 180 projecten waarmee we op dit moment werken aan de toekomst van Nederland. Hiermee geven we inzicht in de investeringen vanuit het Infrastructuurfonds (straks het Mobiliteitsfonds) en het Deltafonds. We leggen nieuwe verbindingen aan en we investeren fors in het verjongen, vernieuwen en verduurzamen van onze infrastructuur. Ook klimaat is in de MIRT-afwegingen steeds belangrijker, of het nu gaat om ruimtelijke adaptatie of circulair bouwen. We werken samen met bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden, in omgeving die steeds meer digitaal is en waarbij data ons helpen de juiste keuzes te maken. Cyberveiligheid, privacy en een efficiënte benutting van onze investeringen zijn belangrijke thema’s.

Ook afgelopen jaar hebben we mooie projecten gerealiseerd. De openstelling van de A1/A6 tussen Diemen en Almere is er zo één. De filezwaarte nam af met meer dan 80 procent en ook de leefomgeving in Muiden ging erop vooruit. Knooppunt Joure werd opgeleverd, goed voor de bereikbaarheid van Noord-Nederland. De N35 Zwolle-Wijthmen, idem in het oosten van ons land.

Mooie mijlpalen waren er ook in het openbaar vervoer. In de zomer van 2018 ging de Noord-Zuidlijn in Amsterdam rijden. Op het spoor tussen Amsterdam, Utrecht en Eindhoven ging de tienminutentrein met succes van start. Er komen meer fietsparkeerplaatsen bij stations, we investeren met de regio’s in fietssnelwegen, we pakken risicovolle overwegen aan en investeren in meer opstelcapaciteit voor treinen.

Bij de vaarwegen wordt hard gewerkt aan de Beatrixsluis bij Nieuwegein en sluis Eefde. De nieuwe zeesluis bij Terneuzen vordert in goed overleg met Vlaanderen. Een binnenvaartschip kan zomaar 250 vrachtwagens van de weg halen: goed voor het milieu én goed tegen de files!

En ja, we wonen in Nederland, dus we werken non-stop aan onze waterveiligheid. Samen met regionale overheden beginnen we een nieuwe aanpak voor Integraal Riviermanagement. Ook verbeteren we de waterkwaliteit in de grote wateren, onder meer door beperkt getij terug te brengen op de Grevelingen.

Business as usual? Zeker niet! De wereld verandert in rap tempo en niet in de laatste plaats op het gebied van mobiliteit. Innovaties krijgen van ons ruim baan. We gaan het Infrastructuurfonds omvormen tot een Mobiliteitsfonds, waarin de schotten tussen de verschillende vormen van vervoer verdwijnen. Het denkproces is in volle gang.

Ook de verstedelijking stelt extra eisen. De vraag naar woningen, vooral in de grote steden, is in korte tijd sterk gestegen. Al die extra woningen moeten ook bereikbaar blijven! Voor Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag werken we daarom sinds dit jaar aan gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma’s, waarbij we nauw samenwerken met de stedelijke partners. Spannend en een grote uitdaging!

Nederland is een prettig land om te wonen, te werken, te recreëren en te ondernemen en moet dat vooral blijven. Wij wensen alle betrokkenen veel succes!

Mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Cora van Nieuwenhuizen

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

Stientje van Veldhoven