Het MIRT-overzicht is een publicatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, mede namens het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Grafisch ontwerp pdf

CO3, Amsterdam

Fotografie

Rob Poelenjee
Tineke Dijkstra Fotografie, Den Haag
Mediatheek Rijksoverheid
Beeldbank Rijkswaterstaat (beeldbank.rws.nl)
’t Sticht Fotobureau, Timo de Boer
Maastricht-Bereikbaar.nl
Investeringsprogramma corridor Rotterdam Antwerpen
Spoorzone Ede
Prorail

Kaarten

Must Stedebouw, Amsterdam

Tekstcorrectie

Segeren tekst

Websiteredactie

Ester Goddijn, De Redactie

Interactieve kaarten

Bureau BlauwGeel, Utrecht

Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. Aan de inhoud van dit document kunnen geen zelfstandige rechten worden ontleend. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is niet verantwoordelijk voor typefouten en/of onvolkomenheden in de teksten en het kaartmateriaal van deze uitgave van het MIRT Overzicht en de bijbehorende website. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, druk, fotokopie of op enige andere manier zonder schriftelijke toestemming van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.