Het MIRT-overzicht is een publicatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, mede namens het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Grafisch ontwerp

CO3, Amsterdam

Fotografie

Rob Poelenjee

Tineke Dijkstra Fotografie, Den Haag

Jan Molleman

Mediatheek Rijksoverheid

Beeldbank Rijkswaterstaat (beeldbank.rws.nl)

’t Sticht Fotobureau, Timo de Boer

Maastricht-Bereikbaar.nl

Verse Beeldwaren

A. Ahlers

C. Jansen

Otto van Rooy

Kaarten

Must Stedebouw, Amsterdam

Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. Aan de inhoud van dit document kunnen geen zelfstandige rechten worden ontleend. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is niet verantwoordelijk voor typefouten en/of onvolkomenheden in de teksten en het kaartmateriaal van deze uitgave van het MIRT Overzicht en de bijbehorende website .

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, druk, fotokopie of op enige andere manier zonder schriftelijke toestemming van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.