Colofon

Het MIRT Overzicht is een publicatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, mede namens het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Grafisch ontwerp, vormgeving en redactie:

Kris Kras context, content and design, Utrecht

Kaarten:

Carto, Utrecht

Fotografie:

Rob Acket
BCTN
Beeldbank Rijkswaterstaat (beeldbank.rws.nl)
Tineke Dijkstra
Terra Drone
John van Helvert
Investeringsprogramma corridor Rotterdam Antwerpen
Nico te Laak
Maastricht-Bereikbaar.nl
Mediatheek Rijksoverheid
Rob Poelenjee
ProRail
Hans Roggen
Spoorzone Ede
’t Sticht fotobureau, Timo de Boer
Bart van Vliet

Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. Aan de inhoud van dit document kunnen geen zelfstandige rechten worden ontleend. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is niet verantwoordelijk voor typefouten en/of onvolkomenheden in de teksten en het kaartmateriaal van deze uitgave van het MIRT Overzicht en de bijbehorende website. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, druk, fotokopie of op enige andere manier zonder schriftelijke toestemming van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.