Op deze pagina vindt u de leeswijzer van MIRT Overzicht 2017. Ook vindt u een lijst met veelgebruikte afkortingen.

Leeswijzer

De website van het MIRT Overzicht 2017 bestaat globaal uit 5 delen:

  • MIRT Overzicht 2017
  • MIRT-gebieden
  • Projecten
  • Financiën
  • Nieuws

In het MIRT Overzicht-deel worden het MIRT en het MIRT Overzicht beschreven en krijgen de gerealiseerde projecten van de afgelopen vijf jaar een plek.

In het deel MIRT Gebieden staan de verschillende MIRT regio’s centraal. Het gaat niet alleen om de projecten en programma’s die in die gebieden spelen, maar ook nadrukkelijk om de (gezamenlijke) visie die overheden en andere partijen op de MIRT regio hebben.

De project- en programmabladen staan op alfabetische volgorde en verwijzen – waar mogelijk- naar het begrotingsartikel uit de begroting van IenM. De project-en programmabladen zijn eveneens terug te vinden onder het deel ‘projecten.

In het deel ‘financiën’ is een financiële toelichting opgenomen inclusief weblinks naar de artikels van de Begroting (Infrastructuurfonds en Deltafonds) en staat de Voortgangsrapportage over Tracéwetplichtige projecten (VGR).

Tot slot staan er onder het kopje ‘nieuws’ MIRT-gerelateerde nieuwsberichten, bijvoorbeeld over een project dat is opengesteld.

Afkortingen

In het MIRT Overzicht worden op meerdere plaatsen afkortingen gebruikt. De meest gebruikte afkortingen worden hieronder uitgeschreven.

Afkorting

Uitgeschreven

BDU

brede doeluitkering

BO MIRT

bestuurlijk overleg MIRT

BOR

Bereikbaarheidsoffensief Randstad

btw

belasting toegevoegde waarde

DB

Design and Build

DBFM

Design, Build, Finance and Maintain

DBM

Design, Build and Maintain

D&C

Design & Construct

EMU-saldo

EMU = Economische en Monetaire Unie.

Het {EMU-saldo} is het saldo van de inkomsten en uitgaven van de overheid.

Fes

Fonds economische structuurversterking

IBOI Prijsindexatie van bruto overheidsinvesteringen zoals die door IenM wordt gehanteerd.

ministerie BZK

ministerie van Binnenlandse Zaken

ministerie EZ

ministerie van Economische Zaken

ministerie IenM

ministerie van Infrastructuur en Milieu

ministerie VenW

het voormalig ministerie van Verkeer en Waterstaat

ministerie VROM

het voormalig ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu

MIRT

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

MKBA

maatschappelijke kosten-batenanalyse

NMCA

nationale markt- en capaciteitsanalyse

OTB

Ontwerp-Tracébesluit

PHS

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

PPC

Public Private Comparator

PPS

publiek-private samenwerking

TB

Tracébesluit

TEN-T

Trans-European Transport Network

ZOAB

Zeer Open Asfalt Beton