Leeswijzer

Voor u ligt het MIRT overzicht 2019 als toelichting bij de begroting van het Ministerie van IenW. Ten opzichte van vorig jaar zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd om de informatievoorziening te verbeteren. ‘Het MIRT in ontwikkeling’ geeft achtergrondinformatie over wat het MIRT is en wat de beleidsinhoudelijke ontwikkelingen zijn. Vervolgens wordt een toelichting gegeven op de indeling van de project- en programmabladen. Hier zijn de gerealiseerde projecten van de afgelopen vijf jaar vermeldt, evenals de MIRT Onderzoeken en nieuwe projecten.

Vervolgens komen alle MIRT-gebieden aan de orde. Niet alleen de projecten en programma’s die in deze gebieden spelen, maar ook de (gezamenlijke) visie die overheden en andere partijen op het MIRT-gebied hebben. Onder Nationaal wordt bovendien de File Top 50 van de eerste helft van 2018 gepresenteerd en is een beschrijving van het internationale perspectief te lezen in het hoofdstuk Transport en investeringsbeleid van de EU in Nederland.

Bij alle MIRT-gebieden zijn aparte pagina’s met infographics opgenomen die inzichtelijk maken hoeveel projecten er in een gebied zijn, onderverdeeld naar fase en/of modaliteit. De project- en programmabladen beginnen per gebied met de bladen van de eventuele gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma’s. Direct hierna volgen de verschillende MIRT-projecten die deel uitmaken van deze programma’s. Vervolgens komen de bladen van de MIRT Onderzoeken, gevolgd door de projecten in de verkennings-, de planuitwerkings- en de realisatiefase.

De bladen zijn op modaliteit gerangschikt conform de begrotingsartikelen: hoofdwegen, spoorwegen personen, spoorwegen goederen, regionaal/lokaal, hoofdvaarwegen, waterveiligheid, waterkwaliteit en zoetwater. In het laatste deel is een financiële toelichting opgenomen, evenals weblinks naar de artikelen van de begroting (Infrastructuurfonds en Deltafonds). Om kennis te nemen van alle functionaliteiten,  waaronder de interactieve kaarten en de foto’s van de gerealiseerde projecten, kunt u deze website raadplegen.

Afkortingen

In het MIRT Overzicht worden op meerdere plaatsen afkortingen gebruikt. De meest gebruikte afkortingen worden hieronder uitgeschreven.

Afkorting

Uitgeschreven

A

AGZR

Adaptieve Gebiedsagenda Zuidelijke Randstad

AKI

Automatische knipperlichtinstallatie

AO-projecten

Autonome Ontwikkelingsprojecten

ATB

Automatische Treinbeïnvloeding

ATB-Vv

Automatische Treinbeïnvloeding Verbeterde versie

B

BDU

Brede Doeluitkering

BIRK

Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit

btw

Belasting toegevoegde waarde

BO

Bestuurlijk Overleg

BOV

Beheer, Onderhoud en Vervanging

C

CEF Connecting Europe Facility

CMBO

Centraal Monitorings- en Beslisorgaan

D

DB

Design and Build

DBFM

Design, Build, Finance and Maintain

DBM

Design, Build and Maintain

D&C

Design & Construct

DF

Deltafonds

DLG

Dienst Landelijk Gebied (DLG)

E

EHS

Ecologische Hoofdstructuur

EMM

Ecologische Maatregelen Markermeer

ERTMS

European Rail Traffic Management System

EZS

Emplacement Zuidelijke Spooraansluiting

F

Fes

Fonds economische structuurversterking

G

GHO

Greenport Holland Overheden

H

HbR

Havenbedrijf Rotterdam

HOV

Hoogwaardig Openbaar Vervoer

HSE

Haags Startstation Erasmuslijn

HWBP

Hoogwaterbeschermingsprogramma

HWN

Hoofdwegennet

I

IBO

Interdepartementaal Beleidsonderzoek

ICZR

Internationale Connectiviteit Zuidelijke

Randstad

IF

Infrafonds

ILG

Investeringsbudget Landelijk

gebied

InT

Internet of Things

ITS

Intelligente transportsystemen

IVO

Integrale Veiligheid Oosterschelde

K

KRW

Kaderrichtlijn Water

KT

Korte Termijn

L

LAT

Lowest Astronomical Tide

LIB

Luchthavenindelingsbesluit

LMCA

Landelijke Markt- en

Capaciteitsanalyse

LOI

Letter of Intent

LTSA

Lange Termijn Spooragenda

M

m.e.r.

milieueffectrapportage

Ministerie van BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Ministerie van EZ

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van EZK Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Ministerie van IenM

voormalig Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ministerie van IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Ministerie van VenW

voormalig ministerie van Verkeer en Waterstaat

Ministerie van VROM

voormalig ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu

Ministerie van VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

MIRT

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

MJPG

Meerjarenprogramma Geluidsanering

MJPO

Meerjarenprogramma Ontsnippering

MKBA

Maatschappelijke kosten- en batenanalyse

MLT

Middellange termijn

MoMaRo

Modernisering Maasroute

MRA

Metropoolregio Amsterdam

MRDH

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag

N

NABO

niet-actief beveiligde overwegen

NAS

Nationale Klimaatadaptatiestrategie

nHWBP

nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma

NMCA

Nationale markt- en capaciteitsanalyse

NKO

Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen

NoMo AOV

Nota Mobiliteit Achterstallig

Onderhoud Vaarwegen

NOV

Noordoostelijke Verbinding

NOVI

Nationale Omgevingsvisie

NRU

Noordelijke Randweg Utrecht

NSL

Nationaal Samenwerkingsprogramma

Luchtkwaliteit

NSP

Nationale Sleutelprojecten

NST

Nieuwe Sluis Terneuzen

O

OTB

Ontwerp-Tracébesluit

OV

openbaar vervoer

OV SAAL

OV Schiphol-Amsterdam-Almere

P

PAGE

Plan van Aanpak Goederen Emplacementen

P&C

Plan & Construct

PHS

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

PIP

Provinciaal Inpassingsplan

PKB

Planologische Kernbeslissing

POL

Provinciaal Omgevingsplan Limburg

PMR

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

PPC

Public Private Comparator

PPS

Publiek-Private samenwerking

PVVO

Programma

Verbetering Veiligheid Overwegen

R

REOS

Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie

REP

Ruimtelijk Economische Programma

RGV

Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer

RMf

Regionaal Mobiliteitsfonds

RINK

Risico Inventarisatie Natte Kunstwerken

RRAAM

Rijk-Regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer

RRS

Randstadspoor

RSP

Regiospecifiek Pakket

RSP-ZZL

Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

S

SDR

Smart Delta Resources

SSCS-sen

Spoorstaafconditioneringssystemen

SNIP

Spelregelkader Natte Infrastructuurprojecten

SVIR

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

T

TB

Tracébesluit

TBES

Toekomstbestendig ecologisch systeem

TEN-T

Trans-European Transport Network

THIGJ

The Hague Institute for Global Justice

TPN

Trade Port Noord

U

UPGE

Uitvoeringsprogramma Geluid Emplacementen

USP

Utrecht Science Park

V

VGR

Voortgangsrapportage

VNSC

Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie

VONK

VervangingsOpgave Natte Kunstwerken

VTM

Vessel Traffic Managementsysteem

WHO

Wereldgezondheidsorganisatie

WLO

Welvaart en Leefomgeving

Z

ZOAB

zeer open asfalt beton

ZRG

Zuidelijke Ringweg Groningen

ZZL

Zuiderzeelijn