Op deze pagina vindt u de leeswijzer van MIRT Overzicht 2017. Ook vindt u een lijst met veelgebruikte afkortingen.

Leeswijzer

Het hoofdstuk ‘Het MIRT toegelicht’ geeft achtergrondinformatie over het MIRT. In ‘Over het MIRT Overzicht 2018’ wordt ingegaan op de belangrijkste wijzigingen van het overzicht ten opzichte van vorig jaar. Vervolgens wordt de indeling van de project –en programmabladen uitgelegd. Ook krijgen de gerealiseerde projecten van de afgelopen vijf jaar hier een plek, evenals de MIRT Onderzoeken.

Vervolgens komen de MIRT-gebieden aan de orde. Niet alleen de projecten en programma’s die in de gebieden spelen, maar ook de (gezamenlijke) visie die overheden en andere partijen op het MIRT-gebied hebben. Onder Nationaal wordt bovendien de FileTop50 van de eerste helft van 2017 gepresenteerd. Bij alle MIRT-gebieden is een aparte pagina met Infographics opgenomen waarmee inzichtelijk wordt gemaakt hoeveel projecten er in een gebied zijn, onderverdeeld naar fase en/of modaliteit.

De project- en programmabladen beginnen per gebied met de bladen van de MIRT Onderzoeken, gevolgd door de projecten in de verkenning-, de planuitwerking- en realisatiefase. De bladen zijn op modaliteit gerangschikt conform de Begrotingsartikelen: hoofdwegen, spoorwegen personen, spoorwegen goederen, regionaal-lokaal, hoofdvaarwegen, waterveiligheid, waterkwaliteit en zoet water.

In het laatste deel zijn een financiële toelichting opgenomen en weblinks naar de artikelen van de Begroting (Infrastructuurfonds en Deltafonds). Ook bevat het laatste deel de Voortgangsrapportage over Tracéwetplichtige projecten (VGR).

Afkortingen

In het MIRT Overzicht worden op meerdere plaatsen afkortingen gebruikt. De meest gebruikte afkortingen worden hieronder uitgeschreven.

Afkorting

Uitgeschreven

A

 

AGZR

Adaptieve Gebiedsagenda Zuidelijke Randstad

AKI

Automatische Knipperlicht Installaties

AO-projecten

Autonome Ontwikkelingsprojecten

ATB

Automatische Treinbeïnvloeding

ATB-Vv

Automatische Treinbeïnvloeding Verbeterde versie

B

 

BDU

Brede Doeluitkering

BIRK

Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit

BTW

Belasting Toegevoegde Waarde

BO

Bestuurlijk Overleg

BOV

Beheer, Onderhoud en Vervanging

C

 

CMBO

Centraal Monitorings- en Beslisorgaan

D

 

DB

Design & Build

DBFM

Design, Build, Finance and Maintain

DBM

Design, Build and Maintain

D&C

Design & Constructcontract

DF

Deltafonds

DLG

Dienst Landelijk Gebied (DLG)

E

 

EHS

Ecologische Hoofdstructuur

EMM

Ecologische Maatregelen Markermeer

ERTMS

European Rail Traffic Management System

EZS

Emplacement Zuidelijke Spooraansluiting

F

 

Fes

Fonds economische structuurversterking

G

 

GHO

Greenport Holland Overheden

H

 

HbR

Havenbedrijf Rotterdam

HOV

Hoogwaardig Openbaar Vervoer

HSE

Haags Startstation Erasmuslijn

HWBP

Hoogwaterbeschermingsprogramma

HWN

Hoofdwegennet

I

 

IBO

Interdepartementaal Beleidsonderzoek

ICZR

Internationale Connectiviteit Zuidelijke

Randstad

IF

Infrafonds

ILG

Investeringsbudget Landelijk

gebied

InT

Internet of Things

ITS

Intelligente transportsystemen

IVO

Integrale Veiligheid Oosterschelde

K

 

KRW

Kaderrichtlijn Water

KT

Korte Termijn

L

 

LAT

Lowest Astronomical Tide

LIB

Luchthavenindelingsbesluit

LMCA

Landelijke Markt- en

Capaciteitsanalyse

LOI

Letter of Intent

LTSA

Lange Termijn Spooragenda

M

 

m.e.r.

milieueffectrapportage

Ministerie BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Ministerie EZ

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie IenM

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ministerie VenW

het voormalig ministerie van Verkeer en Waterstaat

Ministerie VROM

het voormalig ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu

Ministerie VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

MIRT

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

MJPG

Meerjarenprogramma Geluidsanering

MJPO

Meerjarenprogramma Ontsnippering

MKBA

Maatschappelijke kosten- en batenanalyse

MLT

Middellange termijn

MoMaRo

Modernisering Maasroute

MRA

Metropoolregio Amsterdam

MRDH

De Metropoolregio Rotterdam-Den Haag

N

 

NABO

Niet-actief beveiligde overwegen

NAS

Nationale Klimaatadaptatiestrategie

nHWBP

nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma

NMCA

Nationale markt- en capaciteitsanalyse

NKO

Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen

NoMo AOV

Nota Mobiliteit Achterstallig

Onderhoud Vaarwegen

NOV

Noordoostelijke Verbinding

NOVI

Nationale Omgevingsvisie

NRU

Noordelijke Randweg Utrecht

NSL

Nationaal Samenwerkingsprogramma

Luchtkwaliteit

NSP

Nationale Sleutelprojecten

NST

Nieuwe Sluis Terneuzen

O

 

OTB

Ontwerp-Tracebesluit

OV

Openbaarvervoer

OV SAAL

OV Schiphol-Amsterdam-Almere

P

 

PAGE

Plan van Aanpak Goederen Emplacementen

P&C

Plan & Design-contract

PHS

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

PIP

Provinciaal Inpassingsplan

PKB

Planologische Kernbeslissing

POL

Provinciaal Omgevingsplan

PMR

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

PPC

Public Private Comparator

PPS

Publiek- Private samenwerking

PVVO

Programma

Verbetering Veiligheid Overwegen

R

 

REOS

Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie

REP

Ruimtelijk Economische Programma

RGV

Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer

RMf

Regionaal Mobiliteitsfonds

RINK

Risico Inventarisatie Natte Kunstwerken

RRAAM

Rijk-Regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer

RRS

Randstadspoor

RSP

Regiospecifiek Pakket

RSP-ZZL

Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

S

 

SDR

Smart Delta Resources

SSCS-sen

Spoorstaafconditioneringssystemen

SNIP

Spelregelkader Natte Infrastructuurprojecten

SVIR

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

T

 

TB

Tracébesluit

TBES

Toekomstbestendig ecologisch systeem

TEN-T

Trans-European Transport Network

THIGJ

The Hague Institute for Global Justice

TPN

Trade Port Noord

U

 

UPGE

Uitvoeringsprogramma Geluid Emplacementen

USP

Utrecht Science Park

V

 

VGB

Vooraf gedefinieerde bijsturingmaatregelen

VGR

Voortgangsrapportage

VNSC

Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie

VONK

VervangingsOpgave Natte Kunstwerken

VTM

Vessel Traffic Managementsysteem

WHO

Wereldgezondheidsorganisatie

WLO

Welvaart en Leefomgeving

Z

 

ZOAB

Zeer Open Asfalt Beton

ZRG

Zuidelijke Ringweg Groningen

ZZL

Zuiderzeelijn