Met het MIRT Overzicht wordt inzicht gegeven in de achtergrond, de stand van zaken en de planning van de fysiek ruimtelijke rijksprojecten en -programma’s die opgenomen zijn in de begroting van IenM (Infrastructuurfonds en Deltafonds).

In het MIRT Overzicht zijn investeringsprojecten en -programma’s opgenomen waar sprake is van een fysiek ruimtelijke ingreep en waar het rijk direct financieel bij betrokken is. Dit kan (gedeeltelijke) financiering en aanleg betreffen, maar ook een subsidiëring van projecten of programma’s van decentrale overheden.

Daarnaast wordt inzicht gegeven in de visie van de overheden op de verschillende MIRT-gebieden en de ambities en prioritaire opgaven per MIRT-regio. Bovendien geeft het Overzicht ook inzicht in wat er qua brede opgaven speelt in elk MIRT-gebied. Hierdoor is dit overzicht bruikbaar als naslagwerk voor de voortgang en stand van zaken van de projecten en programma’s.