Voorwoord

Naar een veilig, bereikbaar en duurzaam Nederland

Nederland is een land van transport en logistiek. Een land van 17 miljoen inwoners, 8,4 miljoen auto’s, 22,5 miljoen fietsen, 1011 treinen, 143.000 vrachtwagens en vele duizenden schepen. Dagelijks reizen we met z’n allen zo’n 13.000 keer de wereld rond. Voor studie, werk, ontspanning, ontmoetingen en om goederen op tijd af te leveren. Als handelsland zijn we goed verbonden met de belangrijkste economische centra in onze buurlanden en met de rest van de wereld. We hebben één van de drukst bereden wegennetten en het meest intensief gebruikte spoornet van Europa.

Onze infrastructuur is van wereldklasse, maar door de toenemende drukte raken de grenzen in zicht. Files, volle treinen en drukke fietspaden zijn aan de orde van de dag en belangrijke zaken als veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid staan onder druk.

Dit alles maakt dat veiligheid, bereikbaarheid en duurzaamheid de belangrijkste speerpunten in ons beleid zijn. Verkeersveiligheid is absolute prioriteit; ons doel is nul verkeersdoden. Ook willen we met ons verkeer aanzienlijk minder CO2 uitstoten om onze klimaatdoelen te halen.

Ook in steden zijn de uitdagingen groot, de opgaven complex en de financiële middelen schaars. De vele nieuwe woningen en werklocaties in en om steden moeten bijvoorbeeld wel bereikbaar blijven. Dit pakken we samen op met het ministerie van BZK, waar de verantwoordelijkheid ligt voor ruimtelijke ordening.

In dit MIRT Overzicht staan de 154 projecten waarmee we momenteel werken aan de toekomst van Nederland. Het is een overzicht van de investeringen vanuit het Infrastructuurfonds en het Deltafonds. Ondertussen werken we aan de omvorming van het Infrastructuurfonds naar een Mobiliteitsfonds, zonder schotten tussen de afzonderlijke vervoersmodaliteiten: wegen, vaarwegen en openbaar vervoer en spoor.

Grote investeringen blijven nodig om onze hoofdnetwerken: wegen, spoorwegen, vaarwegen en primaire waterkeringen, veilig en beschikbaar te houden. In 2020 wordt bijvoorbeeld hard gewerkt aan de realisatie van de A12/A15 Ressen -Oudbroeken. Goed voor de doorstroming op dit traject. De verbredingen van de A20 Nieuwerkerk aan den IJssel en de A1 Apeldoorn-Azelo worden versneld gerealiseerd. Bij alle projecten – of het nu gaat om ontwerp, aanleg of onderhoud – staat verkeersveiligheid steeds centraal. Ook geven we ruim baan aan smart mobility bij nieuwe planuitwerkingen voor wegen.

Het afgelopen jaar keken we nadrukkelijk verder vooruit naar de toekomst. Met de Schets Mobiliteit naar 2040 brengen we samenhang aan in het mobiliteitsbeleid en beschrijven we wat er nodig is om te komen tot een veilig, bereikbaar en duurzaam mobiliteitssysteem. Daarbij staat niet meer de modaliteit centraal, maar de gebruiker en zijn reis van deur tot deur.
Ook het Toekomstbeeld Openbaar Vervoer geeft houvast voor de langere termijn. Momenteel werken we dat plan met medeoverheden en vervoerders verder uit.

Belangrijk hierbij is het programma ERTMS waarmee het spoor veiliger, betrouwbaarder en sneller wordt. Dit programma is de realisatiefase ingegaan. Ook breiden we de capaciteit van het spoor uit, zoals bij Zwolle – Herfte, waar we van twee naar vier sporen gaan. En naar verwachting wordt dit jaar in Utrecht de Uithoflijn in dienst gesteld. Ondertussen rijden er al test-trams.

Met investeren in grensoverschrijdend treinverkeer en in parkeervoorzieningen voor fietsers op de stations maken we de trein tot een aantrekkelijk alternatief. De veiligheid van overwegen krijgt hierin volop onze aandacht.

Als waterland blijven we daarnaast continu werken aan onze waterveiligheid, de bereikbaarheid op het water en onze waterkwaliteit. Het afgelopen jaar zijn forse stappen gezet. Zo hebben we de knoop doorgehakt voor de bouw van een grotere sluis bij Kornwerderzand, de derde sluiskolk van de Beatrixsluis is afgelopen jaar in bedrijf gegaan, en in het noorden is samen met de provincie hard gewerkt aan de aanleg van acht nieuwe bruggen op de vaarweg tussen Lemmer en Delfzijl.

Een mooi voorbeeld van waterkwaliteit zijn de Marker Wadden. Hiermee hebben we samen met medeoverheden en het bedrijfsleven in het Markermeer een uniek natuurgebied gerealiseerd.

Met waterschappen, provincies en gemeenten ondertekenden we het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie; een ‘Aan de Slag’-akkoord waarmee we ons land tot op straatniveau toekomstbestendig willen inrichten.

Nederland is welvarend, veilig en mooi. Samen met onze medeoverheden, bedrijven en burgers werken we hard om dat zo te houden en stevige stappen te zetten naar een veilig, goed bereikbaar en duurzaam Nederland.

Mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister van Economische Zaken en Klimaat, en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat,
Cora van Nieuwenhuizen - Wijbenga

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,
Stientje van Veldhoven – van der Meer