Het project 'Zwolle-Herfte' verbetert de deur-tot-deur reistijd en biedt ruimte aan groei van het reizigersvervoer.

Projectkenmerken

  • Gebied: Oost-Nederland
  • Onderwerp: Spoorwegen personen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Realisatie

Opgave

Als gevolg van extra treinen op het baanvak Zwolle-Herfte is dit baanvak in 2012 overbelast verklaard. Daarnaast bestaan er ambities voor het laten rijden van meer treinen op de lijnen Zwolle-Groningen/Leeuwarden en Zwolle-Emmen.

Oplossing

Om dit capaciteitsknelpunt op te lossen heeft ProRail een alternatievenstudie uitgevoerd. Dit is gedaan in nauwe samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de noordelijke provincies, de provincie Overijssel en de vervoerders NS en Arriva. Op basis van deze studie heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu samen met de gedeputeerden van Noord-Nederland en Overijssel op 17 december 2013 gekozen voor een alternatief waarbij er twee extra sporen komen tussen Zwolle en de aansluiting bij Herfte, inclusief een ongelijkvloerse kruising.

Het alternatief voorziet in een uitbreiding van het spoor tussen Zwolle en de aansluiting bij Herfte van twee naar vier sporen, inclusief de aanleg van een vrije kruising voor deze sporen. Hierdoor ondervinden de treinen van Zwolle richting Leeuwarden/Groningen en van Zwolle richting Emmen geen hinder meer van elkaar.

Daarnaast bevat dit alternatief aanpassingen aan de oostzijde van het emplacement bij Zwolle, zodat ook de treinen richting Enschede en Deventer tegelijk met de trein naar Leeuwarden/Groningen kunnen vertrekken (zogenoemde gelijktijdigheid).

Met deze maatregelen wordt de kwaliteit van de treindienst aanzienlijk vergroot. De wachttijd van de intercity van/naar Leeuwarden kan drie minuten korter worden. Als gevolg van reistijdverkorting op de trajecten Zwolle-Groningen/Leeuwarden ontstaat er een goede aansluiting op regionale treinen in Groningen en Leeuwarden. Er wordt een derde en een vierde trein per uur tussen Zwolle en Leeuwarden mogelijk. De overstaptijden en de snelheden worden verbeterd. En ook de robuustheid en de betrouwbaarheid worden verbeterd.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Het verbeteren van de deur-tot-deur reistijd, verbeteren van de betrouwbaarheid, en ruimte bieden aan de groei van het reizigersvervoer.

Planning

  • 2016: Ontwerp-Tracébesluit
  • 2016: Tracébesluit
  • 2017: Start realisatie
  • 2021: Oplevering (totale project)

Financiën

Taakstellend budget: € 208 mln, exclusief een aanvullende regionale bijdrage van € 36 mln. Artikel IF 13.03.01.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Oplevering
MIRT 20151892017 - 2021
MIRT 20161902017 - 2021
MIRT 20171972017 - 2021
MIRT 20182002017 - 2021
MIRT 20192082017 - 2021
Bron: MIRT Brontabel als csv (167 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil19
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)3
Brontabel als csv (77 bytes)
Gerealiseerd budget De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
2017168%
Brontabel als csv (72 bytes)

Politiek/bestuurlijk

In het bestuurlijk overleg van 17 november 2013 heeft het rijk met de provincies Groningen, Fryslân, Drenthe en Overijssel op basis van de uitkomsten van de alternatievenstudie ZwolleSpoort het voorkeursalternatief vastgesteld. In 2016 is hiervoor het Tracébesluit vastgesteld.

Uitvoering

In 2018 is het hoofdcontract gegund. Aansturing vindt plaats via ProRail. De gelijkstijdigheden, zodat meerdere treinen kunnen vertrekken, worden in 2018 opgeleverd.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
Algemeen
MIRT-faseXX
Opgave
Oplossing
Planning
FinanciënXXX
Politiek, bestuurlijk
Bron: MIRT Brontabel als csv (177 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2015: Het project is nieuw opgenomen in het MIRT.

2017: Binnen het programma Beter Benutten Decentraal Spoor is rekening gehouden met € 3,2 mln voor de aanleg van een extra perronspoor op emplacement Zwolle. Gelet op de samenhang met het project Zwolle-Herfte is deze scope met het bijbehorende budget toegevoegd aan het projectbudget Zwolle-Herfte. Daarnaast is, in verband met 50% cofinanciering door de provincie Overijssel voor de aanleg van het extra perronspoor, ook de regionale bijdrage van € 3,2 mln toegevoegd.

2018: Binnen de scope van dit project wordt een aantal wissels gesaneerd. De hierdoor ontstane vrijval van
€ 4,2 mln op het programma Beheer, onderhoud en vervanging (BOV) (artikelonderdeel 13.02) is toegevoegd aan het projectbudget Zwolle-Herfte ter dekking van de businesscase.

Als gevolg van een herziene aanbesteding is realisatie van het onderdeel gelijktijdigheden doorgeschoven naar 2018. Eind 2016 is een bestuursovereenkomst opgesteld voor Zwolle-Herfte en het tweede perronspoor Zwolle-Enschede. Hierin is afgesproken dat de regionale bijdragen rechtstreeks aan ProRail worden voldaan. In de begroting was uitgegaan van verrekening via de Rijksbegroting. Er is hiervoor met het bedrag van € 3,2 mln gecorrigeerd.

2019: Het project is overgaan van planuitwerking naar realisatiefase. De bijbestelling van het tweede perronspoor Zwolle-Enschede is duurder uitgevallen. Op grond van de afspraken in de bestuursovereenkomst is om die reden € 1,7 mln aan het projectbudget toegevoegd vanuit het programma Beter Benutten. De garantstelling van € 2,7 mln binnen het programma Sporendriehoek Noord Nederland (Motie Koopmans) is toegevoegd aan het projectbudget. Het aanbestedingstraject is afgerond.

Hoort bij