Het project Zuidasdok verbetert de capaciteit van de A10 door wegverbreding. Ook verbetert de capaciteit van station Amsterdam-Zuid.

Projectkenmerken

  • Gebied: Noordwest-Nederland
  • Onderwerp: Hoofdwegen en Spoorwegen personen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Realisatie

Opgave

De ruimtelijke ontwikkelingen in de corridor Haarlemmermeer-Almere en op de Zuidas versterken de toename van het aantal reizigers en de hoeveelheid verkeer. Door de opening van de Noord-Zuidlijn, de Hanzelijn en OV-Schiphol-Amsterdam-Almere (OV-SAAL) neemt het aantal reizigers op station Amsterdam Zuid toe. Daarom is een vergroting van de stationscapaciteit nodig.

Daarnaast biedt de gerealiseerde spoedaanpak A10-zuid op termijn onvoldoende wegcapaciteit. Daarom is een robuuste wegverbreding nodig. Een investering in ruimtelijke kwaliteit is nodig om de Zuidas te laten uitgroeien tot een internationale toplocatie.

Oplossing

De openbaarvervoerterminal wordt uitgebreid door het vergroten van de stationscapaciteit en het realiseren van een efficiëntere overstap tussen trein, metro, tram en bus. Zo wordt deze geschikt om de toename in reizigersaantallen af te handelen.

De wegcapaciteit wordt uitgebreid en de A10-zuid tussen de bruggen over de Amstel en de Schinkel wordt ontvlochten met vier rijstroken op de hoofdrijbaan en twee rijstroken op de parallelrijbaan in beide rijrichtingen. Ter hoogte van de Zuidas krijgt de A10 een ondergrondse ligging. Voor aanpassing van de aanliggende knooppunten, zie projectblad A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Behalve aan gemeentelijke en provinciale doelstellingen draagt dit project bij aan vergroting van de capaciteit van de openbaarvervoerterminal en aan het verbeteren van de bereikbaarheid over de weg, vooral voor de noordelijke Randstad in het algemeen en voor Amsterdam en de economische toplocatie Zuidas in het bijzonder. Door de ondertunneling ontstaat meer ruimte voor andere modaliteiten die bijdragen aan de bereikbaarheid en wordt de leefomgeving verbeterd. Ook wordt hiermee een bijdrage geleverd aan de wens om de Zuidas te ontwikkelen tot een gemengde stadswijk.

Planning

  • 2013: start voorbereidende werkzaamheden (vooruitlopend op het Tracébesluit)
  • 2016: Tracébesluit
  • 2017: gunning hoofdbouwcontract
  • 2019: start realisatie (hoofdbouwcontract)
  • 2028: openstelling (verschillende projectonderdelen worden eerder opgeleverd)

Financiën

Taakstellend budget: € 1.643 mln. De gemeente Amsterdam draagt hiervan € 221 mln bij, en voor de openbaarvervoerterminal draagt de provincie Noord-Holland € 81 mln en de Vervoerregio Amsterdam € 166 mln bij.

Onderdeel van het taakstellend budget is tevens een subsidie van de EU van € 3 mln en bijdrage van de NS van € 67 mln voor de Brittenpassage, de Minervapassage en aanvullende commerciële voorzieningen van het station. Artikel IF 17.08. Er zijn scopewijzigingen die hebben geleid tot verhoging van de bijdragen van partijen conform de bestuursovereenkomst uit 2012.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Openstelling
MIRT 20171.5842028
MIRT 20181.6072028
MIRT 20191.643
Bron: MIRT Brontabel als csv (97 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil59
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)41
Brontabel als csv (78 bytes)
Gerealiseerd budget De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
20120
20137
201442
2015100
20161348%
201722013%
Bron: MIRT Brontabel als csv (124 bytes)

Politiek/bestuurlijk

In juli 2012 is een bestuursovereenkomst gesloten en is de voorkeursbeslissing genomen. In maart 2015 is het Ontwerp-Tracébesluit (OTB) vervroegd vastgesteld. Het Tracébesluit is op 18 maart 2016 vastgesteld.

Uitvoering

De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart. Het aanbestedingstraject is afgerond. Gunning heeft plaatsgevonden in februari 2017. De start van de bouwwerkzaamheden van het hoofdcontract is voorzien in 2019.

File top 50

Dit project levert een bijdrage aan het oplossen van knelpunt 45 uit de File Top 50.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
Algemeen
MIRT-faseX
OpgaveXX
OplossingXX
PlanningXXX
FinanciënXXXX
Politiek,bestuurlijkX
Bron: MIRT Brontabel als csv (184 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2013: Door de gesloten bestuursovereenkomst en de genomen voorkeursbeslissing krijgt het project een duidelijke scope. Ten tijde van het ondertekenen van de bestuursovereenkomst was nog niet definitief vast te stellen of de openbaarvervoerterminal robuust kan functioneren tot 2030.

2014: Bij de start van de planuitwerkingsfase is de planning opnieuw bekeken. In maart 2013 is een hernieuwde planning aan de Tweede Kamer gestuurd. Bij Voorjaarsnota is het projectbudget artikel 13 opgehoogd met € 6,4 mln.

2015: De budgetten voor het project zijn integraal opgenomen op artikel 17 van het Infrastructuurfonds.

2016: Bij bestuurlijk overleg in december 2014 is scope en budget aan het project toegevoegd (onder andere de bijdrage van de NS).

2017: Het project is overgegaan naar de realisatiefase.

2019: De geactualiseerde planning na de gunning leidt tot een vertraging van twee jaar voor de start.