Het project Zandmaas verbetert de waterveiligheid door het verlagen van de waterhoogte van de Maas tussen Linne en Hedel.

Projectkenmerken

  • Gebied: Zuid-Nederland
  • Onderwerp: Waterveiligheid
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Realisatie

Opgave

De hoogwaters op de Rijn en Maas in 1993 en 1995 gingen gepaard met veel overlast en schade. Na deze hoogwaters presenteerde het kabinet in februari 1995 het Deltaplan Grote Rivieren. Dit plan is de basis voor de planvorming van de Zandmaas.

Oplossing

Het Zandmaastraject is 150 km lang en loopt van Linne tot Hedel. De te nemen maatregelen zijn opgenomen in het Tracébesluit Zandmaas/Maasroute en in het Provinciaal Omgevingsplan (POL) Zandmaas.

Met de uitvoering van de maatregelen is in 2015 de beoogde waterdaling gerealiseerd. Met de realisatie van een aantal extra maatregelen wordt sinds 2016 aan de bevolking achter de kaden van de Zandmaas een hoogwaterbescherming geboden van 1:250 en daarnaast is er beperkt natuur ontwikkeld.

Maatregelen gericht op hoogwaterbescherming zijn verbreding, verdieping, retentie, hoogwatergeulen en kadeverhoging. Bij de Zandmaas, waarvoor de convenantpartners middelen hebben gereserveerd, ligt het accent nu op het zo snel mogelijk realiseren van het uitvoeren van de sluitstukkaden.

De opdrachtgever is het ministerie van IenW.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Dit project draagt met rivierverruiming en kademaatregelen bij aan de bescherming van het Maasdal tegen hoogwater.

Planning

  • 2002: start realisatie
  • 2020: waterveiligheidsdoelstelling sluitstukkaden

Financiën

Taakstellend budget: € 399 mln. Artikel DF 1.01.04. Dit project maakt deel uit van het programma Maaswerken.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Oplevering sluitstukkaden
MIRT 20133972020
MIRT 20144032020
MIRT 20154072020
MIRT 20164072020
MIRT 20174072020
MIRT 20183982020
MIRT 20193992020
Bron: MIRT Brontabel als csv (188 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil2
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)10
Brontabel als csv (78 bytes)
Gerealiseerd budget De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
2012235
2013253
2014274
2015293
201630777%
201732281%
Bron: MIRT Brontabel als csv (130 bytes)

Politiek/bestuurlijk

Er is voldaan aan de politieke toezegging om voor 1 januari 2008 aan 70% van de bevolking achter de kades in de Zandmaas een hoogwaterbescherming te bieden van 1:250 per jaar.

Uitvoering

Maaswerken is onderdeel van het Delta­programma met behoud van eigen sturing, organisatie en financiering. In 2012 heeft een scopewijziging plaatsgevonden in verband met de uitbreiding van het retentiebekken nabij het Lateraal Kanaal West. In 2013 is de scope natuur in de Zandmaas gewijzigd.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
Planningx
FinanciënXX
Politiek, bestuurlijkX
Bron: MIRT Brontabel als csv (177 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2014: Begin 2013 is de scope natuur in de Zandmaas verlaagd van 556 ha naar 427 ha als gevolg van de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de daardoor verminderde financiële middelen voor het realiseren van de natuurdoelstelling.

2015: Het taakstellend budget is gecorrigeerd (+€ 1,7 mln) voor foutieve boeking ten laste van Grensmaas.

2017: In 2016 worden de doelstellingen voor waterveiligheid en de natuur bereikt. Het bereiken van de waterveiligheidsdoelstelling van de sluitstukkaden is ongewijzigd en blijft staan voor het jaar 2020.

2018: In 2017 is geld overgeheveld naar het provinciefonds in verband met de gereserveerde bijdrage aan de gebiedsontwikkeling Ooijen Wansum, zoals overeengekomen in de Bestuursovereenkomst inzake planstudie Sluitstukkaden Maasdal in 2010.

Hoort bij