Het project 'Knooppunt Zaarderheiken' verbetert de bereikbaarheid en de economische ontwikkeling rond het knooppunt Zaarderheiken.

Projectkenmerken

  • Gebied: Zuid-Nederland
  • Onderwerp: Hoofdwegen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Planuitwerking

Opgave

Sinds de openstelling van de A74 in 2012 is de filevorming in en rond het knooppunt Zaarderheiken toegenomen. In de ochtendspits staat er zuidelijk van het knooppunt vooral file op de parallelbaan van de A73 in noordelijke rijrichting. In de avondspits treedt de congestie vooral op in zuidelijke rijrichting en staat de file op de parallelbaan van de A73 in zuidelijke richting en op de boog vanuit Eindhoven vanaf de A67.

Op 23 juni 2014 hebben de minister van Infrastructuur en Milieu en de provincie Limburg een bestuursovereenkomst gesloten waarin is overeengekomen om maatregelen te treffen bij het knooppunt Zaarderheiken. De maatregelen moeten zorgen voor een betere doorstroming op en rond het knooppunt, op een veiligere en robuuste manier. Eén van de maatregelen is de uitbreiding van de parallelbaan van de A73 in noordelijke richting met een extra rijstrook.

Oplossing

In de bestuursovereenkomst tussen het rijk en de provincie Limburg is afgesproken om de parallelbaan van de A73 in noordelijke richting met een extra rijstrook uit te breiden. Deze bestuurlijke voorkeursoplossing is gekozen op basis van een eerder onderzoek naar verschillende alternatieven en is als enig kansrijk alternatief overgebleven.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Dit project draagt bij aan het verbeteren van de bereikbaarheid en de economische ontwikkeling.

Planning

  • 2017: startbeslissing
  • 2019: Ontwerp-Tracébesluit (OTB)
  • 2020: Tracébesluit (TB)
  • 2021/2022: start realisatie en openstelling

Politiek/bestuurlijk

In januari 2017 is de startbeslissing Knooppunt A67/A73 Zaarderheiken vastgesteld. De startbeslissing vloeit voort uit de met de provincie Limburg gesloten bestuursovereenkomst van 23 juni 2014.

Financiën

Taakstellend budget: maximaal € 4,7 mln. De helft van dit bedrag is gefinancierd door de provincie Limburg. Eventueel resterend budget wordt ingezet voor de oplossing van enkele knelpunten op de A67 nabij Zaarderheiken.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Openstelling
MIRT 201852020
MIRT 201952021 - 2022
Brontabel als csv (78 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil0
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)0
Brontabel als csv (76 bytes)
Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
PlanningX
Financiën
Politiek, bestuurlijk
Bron: MIRT Brontabel als csv (174 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2018: Dit project is nieuw opgenomen in het MIRT.

2019: Ten opzichte van de startbeslissing zijn de mijlpalen met één jaar verschoven. Dit komt voornamelijk door extra afstemming met de omgeving. Daarnaast is de planning robuuster uitgevoerd dan in de startbeslissing was bepaald.

Hoort bij