Het project 'Wilhelminakanaal Tilburg' verbetert de vaarweg en verhoogt de veiligheid en efficiëntie door het kanaal te verruimen tot klasse IV.

Projectkenmerken

  • Gebied: Zuid-Nederland
  • Onderwerp: Hoofdvaarwegen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Realisatie

Opgave

De huidige afmetingen van het Wilhelminakanaal bieden onvoldoende mogelijkheden voor vervoer over water van en naar Tilburg.

Oplossing

Het kanaal wordt vanaf de instroom van de Donge tot en met de Dongensebrug verruimd tot klasse IV. Sluis II wordt omgebouwd tot een klasse IV-sluis; sluis III wordt behouden vanwege de monumentale status. Ten zuiden van de bestaande sluis III komt een nieuwe sluis van klasse IV.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Het project Verbreding Wilhelminakanaal Tilburg voor schepen in klasse IV draagt bij aan een vlotte, efficiënte en veilige afwikkeling van de scheepvaart.

Planning

  • 2005: projectbeslissing
  • 2012: start realisatie
  • 2017: gedeeltelijke openstelling
  • N.t.b.: openstelling structurele oplossing

Financiën

Taakstellend budget: € 96 mln. Artikel IF 15.03.01. Bijdrage van derden: € 23 mln. conform wijzigingsovereenkomst.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Openstelling
MIRT 2013762016
MIRT 2014792016
MIRT 2015792016
MIRT 2016812016
MIRT 201782n.t.b.
MIRT 201896n.t.b.
MIRT 201996n.t.b.
Bron: MIRT Brontabel als csv (174 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil20
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)4
Brontabel als csv (77 bytes)
Gerealiseerd budget De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
20122
20138
201435
201555
20167288%
20179296%
Bron: MIRT Brontabel als csv (122 bytes)

Politiek/bestuurlijk

Toezeggingen: in 1995 is besloten een haalbaarheidsstudie uit te voeren. In 2005 is voor de Verbreding Wilhelminakanaal Tilburg een projectbeslissing genomen voor de uitvoering van het nulplusalternatief. In overleg met de Tweede Kamer is in 2005 besloten tot het uitvoeren van de zogenoemde Visievariant in plaats van de nulplusvariant. In 2007 is een bestuursovereenkomst gesloten tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg, die in 2011 en 2012 middels wijzigingsovereenkomsten is aangepast. Vanwege de geohydrologische problematiek is vanaf 2016 de oplossing opnieuw bezien en in het bestuurlijk overleg MIRT eind 2017 hebben rijk en regio besloten deze te heroverwegen en te kiezen voor een structurele klasse IV-oplossing met opwaardering van sluis II. Deze partijen stellen gezamenlijk een nieuwe planning op.

Uitvoering

In 2011 is het werk als een Design & Construct-contract (D&C) in de markt gezet. In mei 2012 is het project gegund en de uitvoering is in het voorjaar 2013 van gestart gegaan.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-fase
Opgave
OplossingXXX
PlanningX
FinanciënXX
Politiek, bestuurlijkX
Bron: MIRT Brontabel als csv (180 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2013: De gunning van het project heeft begin 2012 plaatsgevonden.

2014: De eerste fysieke werkzaamheden buiten (conditionering) zijn in december 2012/januari 2013 begonnen. Rijkswaterstaat past innovatie toe door middel van composiet-sluisdeuren.

2016: Vanwege scope-uitbreiding hebben de provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg budget toegevoegd.

2017: De voorziene kanaalpeilverlaging van 2,5 m blijkt meer negatieve effecten te hebben op de grondwaterstanden in de omgeving en daarmee op (funderingen van) woningen en natuur. Er wordt samen met de gemeente Tilburg en de provincie Noord-Brabant naar een structurele oplossing gezocht.

2018: De budgettoename is het gevolg van de benodigde kosten voor de tussentijdse afbouw van het huidige MIRT-project.

2019: De oplossing is heroverwogen en besloten is sluis II toch te handhaven. De planuitwerking voor de (ver)nieuwbouw loopt.

Hoort bij