Het project 'Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren' verbetert de chemische en ecologische kwaliteit van grond- en oppervlaktewater.

Projectkenmerken

 • Gebied: Nationaal
 • Onderwerp: Waterkwaliteit
 • Ministerie: IenW
 • Fase: Realisatie

Opgave

De opgave vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is het verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. In 2027 moeten maat­regelen zijn uitgevoerd die bijdragen aan de doelen van de KRW. Het betreft onder meer maatregelen voor ecologisch herstel: herstel van verbindingen om vissen ruim baan te geven, verbeteren van geleidelijke en ecologisch functionerende overgangen tussen water en land en tussen zoet en zout water, betere uitwisseling tussen hoofdstroom en geulen in de uiterwaarden, en verbetering van de gevoeligheden voor de afwenteling van stofstromen vanuit bovenstrooms gelegen watersystemen. In enkele gebieden is algenbloei een belangrijk aandachtspunt.

Oplossing

De knelpunten kunnen grotendeels worden weggenomen door inrichtingsmaatregelen in het watersysteem. Het betreft een mix van maatregelen gericht op de vispasseerbaarheid, het ecologisch functioneren van watergangen en hun directe omgeving (oevers), helder en schoon water, en herstel van habitats en van de natuurlijke dynamiek.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Het Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren draagt bij aan het op orde krijgen en houden van een duurzaam watersysteem tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten volgens de doelen van de KRW.

Planning

De KRW verplicht Europese lidstaten om in 2015 te voorzien in een goede chemische en ecologische toestand van alle oppervlaktewateren. Lidstaten kunnen toestemming krijgen om de doelen later, uiterlijk in 2027, te bereiken (faseren) of om doelen op een lager niveau vast te stellen. Nederland maakt gebruik van de mogelijkheid tot fasering. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de KRW liep hiervoor een aantal programma’s. Deze zijn in 2009 samengevoegd tot het Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren.

 • 2010: start realisatie eerste planperiode
 • 2016: start planuitwerking en realisatie
 • tweede planperiode
 • 2017: oplevering van bijna 250 maatregelen
 • van de eerste planperiode
 • 2018: decharge eerste planperiode
 • 2021-2022: oplevering tweede planperiode
 • 2022: start planuitwerking en realisatie derde
 • planperiode
 • 2027: oplevering derde planperiode en
 • programma

Financiën

Taakstellend budget voor het gehele programma: € 1.074 mln. Voor de eerste planperiode was in totaal € 484 mln beschikbaar. Artikel XII 12.01.03. Voor de uitvoering van de tweede en de derde planperiode is in het Deltafonds tot 2027 € 590 mln beschikbaar, artikel DF 07.01.01.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln. planperiodeOplevering
MIRT 20134842027
MIRT 20145702027
MIRT 20151.0422027
MIRT 20161.0442027
MIRT 20171.0392027
MIRT 20181.0602027
MIRT 20191.0742027
Bron: MIRT Brontabel als csv (194 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil590
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)9
Brontabel als csv (79 bytes)
Gerealiseerd budget De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
2012310
2013362
2014430
2015451
201648446%
201748946%
Bron: MIRT Brontabel als csv (130 bytes)

Politiek/bestuurlijk

Het maatregelpakket en de onderbouwing daarvan voor de tweede planperiode is opgenomen in het Beheerplan Rijkswateren (BPRW) 2016-2021. Dit is in december 2015 vastgesteld en als onderdeel van de vier stroomgebiedbeheerplannen aan de Europese Commissie gerapporteerd. De verkenning voor de tweede planperiode is in december 2015 afgesloten.

Uitvoering

De maatregelen van de eerste planperiode zijn inmiddels uitgevoerd. De maatregelen van de tweede planperiode zijn geprogrammeerd en deels in uitvoering of al uitgevoerd. De lijst voor de derde tranche omvat circa 40 maatregelen en wordt eind 2018 geactualiseerd.

Projecthistorie X betekent in dat jaar van toepassing.
2013201420152016201720182019
Algemeen
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
Planning
FinanciënXXXXX
Politiek, bestuurlijk
Bron: MIRT Brontabel als csv (177 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2013: Het budget is verlaagd met € 8,3 mln door over­heveling van een KRW-maatregel (Langsdammen) naar Ruimte voor de Rivier en opgehoogd met € 1,1 mln voor een KRW-maatregel in het project Sophiapolder.

2014: Het budget is verlaagd met € 41,4 mln door over­heveling van het Besluit beheer Haringvlietsluizen naar het Deltafonds. Het budget is verhoogd met € 100,9 mln vanuit IF voor het vervolgprogramma. Het budget is tevens verhoogd met € 25,4 mln door onder andere diverse ontvangsten.

2015: In de begroting voor 2015 is binnen het Deltafonds, aanvullend op de reeds beschikbare middelen, € 472,9 mln voor de tweede en derde planperiode gereserveerd.

2017: Het budget is verlaagd met € 5 mln als gevolg van indexering (+€ 1 mln) en overheveling van budget van het Verbeterprogramma naar het project Luwtemaatregelen Hoornse Hop (€ 6 mln).

2019: Er is decharge verleend voor de eerste planperiode van KRW-maatregelen. Het budget is verhoogd met € 14,4 mln. Het eerder overgehevelde bedrag voor Hoornse Hop, is na het vervallen van het project Hoornse Hop weer teruggegaan naar
het Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren. Daarnaast is € 8,6 mln toegevoegd door indexering.

Hoort bij