Het project 'Toekomstvisie Waal' verbetert de waterweg Waal en draagt bij aan een vlotte en veilige scheepvaart.

Projectkenmerken

  • Gebied: Oost-Nederland
  • Onderwerp: Hoofdvaarwegen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Realisatie

Opgave

Op de Waal zijn er problemen die te maken hebben met beperkingen in de afmetingen van de vaargeul. Maatgevend zijn de beschikbare breedte en diepte bij lage rivierafvoeren. Het vastgestelde referentieniveau daarbij is de internationaal Overeengekomen Lage Rivierstand. Daarnaast bestaat er een groot tekort aan veilige overnachtingsplaatsen langs de Waal.

Oplossing

Er is baggerwerk uitgevoerd in combinatie met maatregelen die de vaardiepte op de lange termijn in stand houden. Daardoor is een minimale diepte van 2,8 m bij Overeengekomen Lage Rivierstand gerealiseerd. De breedte van de vaargeul van de Waal blijft gehandhaafd op 150 m. In 2012 is besloten tot een pilot Langsdammen Waal, die onder andere meer inzicht moet geven in het beïnvloeden van sedimentatie en stabilisatie van de rivierbodem. Het doel hiervan is om het onderhoudsbaggerwerk tot een minimum terug te brengen en de bodemdaling op de Waal te stoppen. Dit deelproject van het aanleggen van de Langsdammen wordt opgepakt binnen het programma Ruimte voor de Rivier. Na de realisatie volgt monitoring en evaluatie.

De aanleg van nieuwe overnachtinghavens bij Lobith/Weurt wordt onderzocht. De plan­uitwerking voor de overnachtingshaven Lobith is uitgevoerd door de provincie Gelderland. Rijkswaterstaat zorgt voor de realisatie. De voorkeursoplossing is het moderniseren van de bestaande haven Tuindorp en de aanleg van een nieuwe haven in de Beijenwaard bij Spijk.

De deelstudie voor verbetering van de havenmond van de bestaande overnachtingshaven Haaften is eind 2011 afgerond (fase 1). De verbreding van de haventoegang en de verlenging van de ligplaatsen zijn in 2018 opgeleverd.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

De maatregelen aan de vaarweg dragen bij aan een vlotte, efficiënte en veilige ­afwikkeling van de scheepvaart. De aanleg van overnachtingshaven draagt bij aan de veiligheid van en bereikbaarheid voor de scheepvaart.

Planning

  • 2016: projectbeslissing Lobith (Beijenwaard)
  • 2017: start realisatie Haaften (fase 1 en 2)
  • 2017: openstelling gemoderniseerde haven Tuindorp
  • Vanaf 2017: openstelling Haaften (fase 1 en 2)
  • 2019-2021: openstelling Lobith (Beijenwaard)
  • Na 2020: openstelling Weurt

Financiën

Taakstellend budget: € 134 mln. Artikel IF 15.03.02.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Openstelling
MIRT 2013128divers
MIRT 20141312019-2021
MIRT 20151312019-2021
MIRT 20161312019-2021
MIRT 20171312019-2021
MIRT 20181322019-2021
MIRT 20191342019-2021
Bron: MIRT Brontabel als csv (207 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil6
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)6
Brontabel als csv (76 bytes)
Gerealiseerd budget De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
201622%
20172317%
Bron: MIRT Brontabel als csv (82 bytes)

Politiek/bestuurlijk

Medio 2014 is de voorkeursbeslissing voor de overnachtingshaven bij Lobith genomen.

In december 2015 is het partieel uitvoeringsbesluit modernisering overnachtingshaven Tuindorp genomen.

Projectbesluit Lobith/Beijenwaard is medio 2016 voorzien, na de vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) door de provincie Gelderland. Medio 2016 is de projectbeslissing genomen om de bestaande overnachtings­steigers bij Haaften (fase 2) te verlengen.

Uitvoering

Op basis van de Publiek Private Comparator (PPC) voor Lobith is gebleken dat een Design, Build, Finance & Maintain-contract (DBFM) nauwelijks meerwaarde oplevert, maar wel extra risico’s.

Projecthistorie X betekent in dat jaar van toepassing.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-faseXX
Opgave
Oplossing
PlanningXX
FinanciënX
Politiek, bestuurlijkX
Bron: MIRT Brontabel als csv (179 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2013: De planuitwerking voor de overnachtingshaven Lobith is overgedragen aan de provincie Gelderland, die voor de inpassing van de haven een provinciaal inpassingplan opstelt. Ook is er een besluit genomen over de pilot Langsdammen Waal, waarvoor € 14 mln is overgeboekt naar het programma Ruimte voor de Rivier.

2014: De bezuinigingen uit het Lenteakkoord en het aanvullend Regeerakkoord hebben, zoals besloten bij Voorjaarsnota 2013, tot gevolg dat het deelproject Lobith wordt getemporiseerd.

2015: De voorkeursbeslissing voor een overnachtingshaven bij Lobith is genomen.

2016: De start van de realisatie van Haaften fase 1 is verschoven naar 2015 vanwege de mogelijkheid tot efficiënte koppeling met onderhoudswerkzaamheden.

2017: Deelprojecten Tuindorp en Haaften (fase 1 en 2) zijn overgegaan naar de realisatiefase.

2018: Het deelproject Lobith/Beijenwaard is naar realisatiefase overgegaan, onder voorbehoud dat het Provinciaal Inpassingsplan onherroepelijk wordt. Daarna zal worden bezien of en wanneer extra overnachtingsplaatsen bij Weurt nodig zijn.

2019: Het verlengen van de ligplaatsen bij Haaften en de modernisering en uitbreiding van de ligplaatsen in de bestaande haven Tuindorp bij Lobith zijn uitgevoerd. De start van de uitvoering van de nieuwe overnachtingshaven Spijk in de Beijenwaard is afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State in relatie tot de PAS-regeling.

Hoort bij