Het project 'A2 ’Het Vonderen-Kerensheide' verbetert onder meer de verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide.

Projectkenmerken

  • Gebied: Zuid-Nederland
  • Onderwerp: Hoofdwegen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Planuitwerking

Opgave

Op het tracé van de A2 in Midden-Limburg zijn spitsstroken geopend tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide, tussen de aansluitingen van de A2 met de A73 en A76.

Ook is knooppunt Kerensheide uitgebreid met een fly-over. Dit tracé is onderdeel van de corridor op snelwegniveau die Zuid- en Midden-Limburg met de rest van het land verbindt. De opgave is om dit wegvak veiliger en robuuster te maken.

Oplossing

In de bestuursovereenkomst van 10 september 2012 is vastgelegd dat er over een traject van 20 km een structurele verbreding wordt gerealiseerd door de weg met spitsstroken op te waarderen tot een weg met 2x3 rijstroken met daarnaast vluchtstroken. Het project draagt hiermee bij aan een verbetering van de robuustheid, de (reis)betrouwbaarheid, de verkeersveiligheid en de doorstroming van het tracé.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Door de spitsstroken om te zetten in een structurele verbreding draagt dit project met verbetering van de robuustheid bij aan het betrouwbaarder en verkeersveiliger maken van het netwerk voor de weggebruiker.

Planning

  • 2017: Ontwerp-Tracébesluit
  • 2019: Tracébesluit
  • 2022: start realisatie
  • 2025-2027: openstelling

Politiek/bestuurlijk

In de bestuursovereenkomst van september 2012 is afgesproken dat rijk en regio een bijdrage leveren voor de opwaardering naar drie volwaardige rijstroken. De provincie Limburg draagt in 2020 een bedrag van € 35 mln bij. Dit bedrag wordt niet geïndexeerd. De rijksbijdrage is beschikbaar vanaf 2022.

In het BO MIRT van najaar 2017 is afgesproken dat het rijk bereid is al in 2020 maximaal € 35 mln in te zetten als ook de regio bereid is haar bijdrage van € 35 mln te vervroegen naar 2018. Hiertoe wordt momenteel een samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen rijk en regio.

Financiën

Taakstellend budget: € 269 mln. Artikel IF 12.03.02.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Openstelling
MIRT 20152562025-2027
MIRT 20162612025-2027
MIRT 20172622025-2027
MIRT 20182652025-2027
MIRT 20192692025-2027
Bron: MIRT Brontabel als csv (160 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil13
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)13
Brontabel als csv (78 bytes)
Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
Algemeen
MIRT-faseX
Opgave
Oplossing
PlanningXX
Financiën
Politiek, bestuurlijk
Bron: MIRT Brontabel als csv (175 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2015: Dit project is overgegaan van verkenning naar de planuitwerkingsfase.

2018: Het Ontwerp-Tracébesluit en het Tracébesluit worden een jaar later vastgesteld als gevolg van de overstap op een recenter verkeersmodel en het doorvoeren van een aantal ontwerpwijzigingen. De start van de realisatie en de openstelling blijven ongewijzigd.

2019: Het Tracébesluit wordt een klein jaar later vastgesteld in verband met de overstap op het meest recente verkeersmodel. De start van de realisatie en de openstelling blijven ongewijzigd.

Hoort bij