Het project 'A4 Vlietland - N14 ' verbetert de doorstroming op de A4 tussen knooppunt Burgerveen en knooppunt Kethelplein.

Projectkenmerken

  • Gebied: Zuidwest-Nederland
  • Onderwerp: Hoofdwegen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Realisatie

Opgave

Om de doorstroming op de A4 te verbeteren, zijn en worden maatregelen genomen tussen knooppunt Burgerveen en knooppunt Kethelplein. Om te voorkomen dat een flessenhals ontstaat op de A4 tussen de RijnlandRoute (knooppunt Vlietland) en de aansluiting met de N14, wordt de A4 op dit trajectdeel verbreed naar 2x4 rijstroken.

Oplossing

De A4 zal tussen de aansluiting Vlietland en de N14 in beide richtingen worden voorzien van een extra rijstrook in de middenberm. Hierdoor kan de extra rijstrook binnen het bestaande wegprofiel worden aangelegd.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Het project draagt bij aan de verbetering van de doorstroming en de vergroting van de betrouwbaarheid van de reistijd op het hoofdwegennet.

Planning

  • 2014: Tracébesluit
  • 2017: start voorbereidende werkzaamheden
  • 2018: start realisatie
  • 2020-2022: openstelling

Financiën

Taakstellend budget: € 16 mln. Artikel IF 12.03.01.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Openstelling
MIRT 2016142020-2022
MIRT 2017142020-2022
MIRT 2018162020-2022
MIRT 2019162020-2022
Bron: MIRT Brontabel als csv (131 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil2
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)0
Brontabel als csv (76 bytes)
Gerealiseerd budget De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
20150
201600%
201700%
Bron: MIRT Brontabel als csv (89 bytes)

Politiek/bestuurlijk

Het taakstellend budget wordt beschikbaar gesteld vanuit het budget voor de RijnlandRoute, conform de afspraken die eerder in het bestuurlijk overleg MIRT Zuidvleugel hierover zijn gemaakt.

Het Tracébesluit is vervroegd vastgesteld op 18 december 2014. Het project A4 Vlietland-N14 is opgenomen in het contract voor de RijnlandRoute vanwege de fysieke raakvlakken tussen de twee projecten.

Uitvoering

Project is gegund in 2017.

File Top 50

Dit project levert een bijdrage aan het oplossen van knelpunten 2, 18, 20, 24 en 30 uit de File Top 50.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
Algemeen
MIRT-faseXX
Opgave
Oplossing
PlanningX
FinanciënXX
Politiek, bestuurlijkX
Bron: MIRT Brontabel als csv (183 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2015: Het project is nieuw opgenomen in het MIRT.

2016: Het budget is met € 4 mln opgehoogd naar aanleiding van het inzicht dat versteviging van de bestaande rijbaan en dubbellaags ZOAB op hele rijbaan nodig is om de extra rijstrook te kunnen aanleggen. Het Tracébesluit is vervroegd vastgesteld.

2017: Het project is overgegaan naar de realisatiefase. De start van de realisatie is versneld naar 2017. Het project wordt uitgevoerd samen met het project RijnlandRoute. De start van de realisatie van deze projecten samen is in 2017.

2018: Er is een bijdrage van € 1,6 mln aan het taakstellend budget toegevoegd vanuit middelen voor beheer en onderhoud.

Hoort bij