Het project 'Vleuten - Geldermalsen, inclusief Randstadspoor (fase 1)' verbetert de bereikbaarheid van de regio's Leidsche Rijn, Houten Castellum en Amersfoort Vathorst door uitbreiding van sporen.

Projectkenmerken

 • Gebied: Noordwest-Nederland
 • Onderwerp: Spoorwegen personen
 • Ministerie: IenW
 • Fase: Realisatie

Opgave

De bereikbaarheid van de regio Utrecht staat onder druk. Dit komt door de ligging van de grote VINEX-locaties Leidsche Rijn, Houten Castellum en Amersfoort Vathorst en door maatschappelijke en economische ontwikke­lingen. Om de bereikbaarheid van de regio te garanderen, zijn maatregelen voor verkeer en vervoer noodzakelijk. Deze maatregelen hangen met elkaar samen en zijn daarom gebundeld in een pakket. Tot dit pakket behoren onder meer het Tweede Tactische Pakket-project Vleuten-Geldermalsen en het project Randstadspoor (RSS) fase 1. Bovendien is de spooruitbreiding nodig voor de capaciteit en de betrouwbaarheid van het landelijke net.

Oplossing

De oplossing wordt voorzien in:

 • Vleuten-Utrecht CS: 4-sporig maken;
 • Utrecht CS-Utrecht Lunetten: 6-sporig maken, inclusief twee vrije kruisingen bij Lunetten;
 • Utrecht Lunetten-Geldermalsen: 4-sporig maken tussen Houten en Houten Castellum/ARK;
 • Aanleggen van de haltes Utrecht Leidsche Rijn, Houten-Zuid/Castellum, Amersfoort Vathorst, Tiel Passewaaij, Utrecht Terwijde, Utrecht Vaartsche Rijn en Utrecht Zuilen.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Verbeteren deur-tot-deur reistijd, verbeteren van de betrouwbaarheid.

Planning

 • 2002: Tracébesluit
 • Vanaf 2003: start realisatie
 • Vanaf 2005: oplevering deelprojecten

Financiën

Taakstellend budget: € 911 mln. Artikel IF 13.03.01.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Oplevering
MIRT 2013956Vanaf 2005
MIRT 2014956Vanaf 2005
MIRT 2015956Vanaf 2005
MIRT 2016933Vanaf 2005
MIRT 2017930Vanaf 2005
MIRT 2018914Vanaf 2005
MIRT 2019911Vanaf 2005
Bron: MIRT Brontabel als csv (215 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil45
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)10
Brontabel als csv (79 bytes)
Gerealiseerd budget De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
2012619
2013676
2014728
2015782
201682189%
201785794%
Bron: MIRT Brontabel als csv (130 bytes)

Politiek/bestuurlijk

Toezeggingen: tijdens de MIT-behandeling december 2003 heeft de minister toegezegd om middelen uit het project A2 Oudenrijn-Deil via een kasschuif beschikbaar te stellen (€ 88 mln), waardoor de voorfinancieringslast van de regio wordt verminderd. Convenanten:

 1. Randstadspoor fase 1 en grote delen van fase 2 maken deel uit van het Bereikbaarheidsoffensief Randstad (BOR-overeenkomst Utrecht, juli 2001).
 2. VINEX-uitvoeringscontracten.

Uitvoering

Een groot deel van het project is opgeleverd. In 2018 is de extra spoorbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal in dienst gesteld (onderdeel Vleuten – Utrecht CS). De oude brug wordt in 2018 aangepakt.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
Algemeen
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
Planning
FinanciënXXXXXX
Politiek, bestuurlijk
Bron: MIRT Brontabel als csv (178 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2013: Bij de projectbeslissing in 2004 is met de regio afgesproken dat zij zeggenschap heeft over een restbudget dat ontstaan is door het destijds schrappen van onderdelen van het project. In overleg met de regio is € 7 mln vanuit dit restbudget toegevoegd aan het AKI-programma ten behoeve van de financiering van de overweg Leijenseweg te Bilthoven.

2014: Bij Voorjaarsnota 2013 is het projectbudget verlaagd met € 0,4 mln.

2016: Bij Voorjaarsnota 2015 is het projectbudget verlaagd met € 2,7 mln (BDU). De meeste aanbestedingen zijn gedaan en de verwachting is dat de resterende risico’s opgevangen kunnen worden binnen het huidige projectbudget onvoorzien. Om die reden is het hiervoor gereserveerde budget van € 20,9 mln toegevoegd aan de investeringsruimte (IF 13.08)

2017: Vanuit het voor de regio gereserveerde restbudget is € 2,4 mln gestort in het provinciefonds en € 0,5 mln in het BTW-compensatiefonds ten behoeve van de financiering van overwegen in Veenendaal.

2018: Op basis van het huidige risicodossier is het projectbudget onvoorzien voor het deelproject Utrecht Centraal-Utrecht Lunetten Houten verlaagd met € 12,2 mln. Dit bedrag is toegevoegd aan de investeringsruimte (artikelonderdeel 13.08). Daarnaast is het projectbudget verlaagd met € 4,1 mln naar aanleiding van een storting in het provinciefonds ten behoeve van de gemeente Utrecht voor de aanleg van de spoorkruising Barchman Wuytierslaan in Amersfoort, en met € 0,9 mln in verband met de hierbij behorende storting in het BTW-compensatiefonds.

2019: Vanuit het voor de regio gereserveerde restbudget is € 4,2 mln gestort in het provinciefonds ten behoeve van de financiering van knooppuntontwikkeling station Utrecht Vaartsche Rijn en overige stations in Utrecht.