Het project ‘Maatregelpakket Verzorgingsplaatsen’ vergroot de parkeercapaciteit voor vrachtwagens op nationale en internationale corridors en verbetert de kwaliteit van verzorgingsplaatsen.

Projectkenmerken

  • Gebied: Nationaal
  • Onderwerp: Hoofdwegen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Realisatie

Opgave

Het maatregelenpakket Verzorgingsplaatsen moet tegemoetkomen aan de behoefte aan meer parkeercapaciteit voor vrachtwagens op nationale en internationale corridors en moet de kwaliteit van verzorgingsplaatsen verbeteren.

Oplossing

Allereerst worden om en nabij de 190 extra parkeerplaatsen aangelegd op de internationale corridors. Het gaat daarbij om circa tien locaties langs of bij de A1, A2, A12, A15 en A50. Daarnaast zijn op of in de nabijheid van internationale corridors circa 410 extra parkeerplaatsen gehuurd.

Verder wordt op elf locaties langs de A7, A12, A27, A28 en A37 de capaciteit van de bestaande verzorgingsplaatsen uitgebreid met ongeveer 130 parkeerplaatsen. Daarmee wordt ook de kwaliteit van die verzorgingsplaatsen verbeterd. Aanvullend daarop wordt op circa zeventien locaties de kwaliteit van de verzorgingsplaatsen verbeterd en op basis­kwaliteitsniveau gebracht.

Ten slotte wordt ook de bewegwijzering naar beveiligde parkeerplaatsen verbeterd.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Met het maatregelenpakket wordt op de locaties met de meest urgente knelpunten de capaciteit vergroot. Daarnaast worden vanuit dit maatregelenpakket private initiatieven gestimuleerd voor het aanbieden van extra parkeercapaciteit, vooral voor het lang parkeren.

Planning

2014-2018: realisatie

Financiën

Voor de uitvoering van de maatregelen is € 25 mln beschikbaar. Daarvan is bijna € 14 mln bestemd voor het uitbreiden van de parkeer­capaciteit voor vrachtwagens op internationale corridors. Een bedrag van ruim € 8 mln is gereserveerd voor het uitbreiden van de capaciteit en het verbeteren van de kwaliteit van bestaande verzorgingsplaatsen. De resterende € 3 mln is gereserveerd voor aanvullende kleine maatregelen en de kosten van beheer en onderhoud. Artikel IF 12.03.01.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Openstelling
MIRT 2015252014-2016
MIRT 2016252014-2016
MIRT 2017252014-2017
MIRT 2018252014-2018
MIRT 201925
Bron: MIRT Brontabel als csv (146 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil0
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)0
Brontabel als csv (76 bytes)
Gerealiseerd budget De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
20120
20134
201410
201515
201625100%
201725100%
Brontabel als csv (124 bytes)

Uitvoering

De maatregelen worden gerealiseerd in de periode 2014-2018. Het programma is grotendeels afgerond. Voor een beperkt aantal maatregelen loopt de realisatie door in 2018, omdat er meer tijd nodig bleek te zijn voor de uitwerking van deze maatregelen. Voor de private initiatieven geldt dat deze in de periode tot en met 2018 worden voorbereid, maar wel in latere jaren tot uitvoering kunnen komen.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
PlanningXX
Financiën
Politiek, bestuurlijk
Bron: MIRT Brontabel als csv (175 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2015: Het project is nieuw opgenomen in het MIRT.

2017: Voor een aantal maatregelen loopt de realisatie door, omdat er meer tijd nodig bleek te zijn voor de uitwerking van deze maatregelen.

2018: Voor een aantal maatregelen loopt de realisatie door in 2018. Dit is vooral gevolg van een langere voorbereidingstijd voor die maatregelen.

Hoort bij