Het project 'Vervanging & Renovatie - hoofdwatersysteem' verbetert de primaire waterkeringen door renovatie of vervanging. Deze waterkeringen zijn belangrijk voor zowel de waterveiligheid als de zoetwatervoorziening.

Projectkenmerken

  • Gebied: Nationaal
  • Onderwerp: Waterveiligheid en zoetwatervoorzieningen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Realisatie

Opgave

Met name na de jaren 60 van de vorige eeuw zijn op grote schaal waterkeringen aangelegd. De technische levensduur van deze kunst­werken is niet onbeperkt. Daarom moet rekening worden gehouden met renovatie of vervanging. Voor het waarborgen van de waterveiligheid en het (zoet)waterbeheer is het functioneren van de kunstwerken immers essentieel.

Oplossing

Het vervangen en renoveren van kunstwerken draagt bij aan het op peil houden van de waterveiligheid en het (zoet)waterbeheer. De scope omvat alle objecten waarbij zich levensduurproblemen voordoen met gevolgen voor de waterveiligheid en de beschikbaarheid van de objecten voor het (zoet)waterbeheer.

Met de projecten wordt de levensduur van de objecten verlengd of worden de objecten vervangen, zodat de beschikbaarheid van onder andere stormvloedkeringen, stuwen, gemalen in stand wordt gehouden. Bij de prioritering van vervangingen en renovaties worden de urgentste knelpunten als eerste aangepakt.

In het project Risico Inventarisatie Natte Kunstwerken (RINK) is de fysieke toestand van de kunstwerken geïnventariseerd. Dit heeft geleid tot een overzicht van knelpunten in de periode tot en met 2020, met een doorkijk naar de toekomst. Daarnaast is met het project VervangingsOpgave Natte Kunstwerken (VONK) gewerkt aan een uniforme systematiek voor de besluitvorming voor vervangingen en renovaties in de periode na 2020. De bestaande functionaliteit van het kunstwerk blijft gehandhaafd volgens de geldende normen en eisen. Waar mogelijk en relevant wordt aangesloten op bestaande plannen voor aanleg, uitbreiding of onderhoud van overige infrastructuur.

Het programma Stroomlijn, dat een inhaalslag is om de vegetatie in de uiterwaarden op orde te brengen voor een veilige doorstroming van de grote rivieren bij hoogwater, is ook onder­gebracht in het begrotingsartikel vervanging, maar is geen onderdeel van het Programma Vervanging en Renovatie.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Door het vervangen of renoveren van een kunstwerk worden de beschikbaarheid en de veiligheid op lange termijn geborgd en worden de kunstwerken klaargemaakt voor de toekomst.

Planning

Het betreft een structureel programma. Planningen voor de projecten die onderdeel zijn van het programma zijn in de tabel in dit blad opgenomen. Het programma Stroomlijn wordt in 2018 afgerond.

Financiën

Voor de totale vervanging- en renovatieopgave van het hoofdwatersysteem is in de periode 2012 tot en met 2031 een bedrag beschikbaar van € 1.223 mln. Hiervan is tot en met 2017 € 82 mln gerealiseerd en nog € 1.141 mln beschikbaar. Op artikel DF 3.02.03. is ook nog € 18 mln beschikbaar voor Stroomlijn. In totaal is daarmee tot en met 2031 nog € 1.159 mln beschikbaar.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.
MIRT 2016886
MIRT 20171009
MIRT 20181117
MIRT 20191223
Bron: MIRT Brontabel als csv (86 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil337
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)43
Brontabel als csv (80 bytes)
Gerealiseerd budget De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
20126
201311
201413
201517
2016444%
2017827%
Bron: MIRT Brontabel als csv (121 bytes)

Uitvoering

Rijkswaterstaat voert de projecten uit (zie bijgaande tabel).

Projecthistorie Programma Vervanging & Renovatie - hoofdwatersysteem
2013201420152016201720182019
AlgemeenXX
MIRT-fase
Opgave
OplossingX
PlanningX
FinanciënXXXXX
Politiek, bestuurlijk
Bron: MIRT Brontabel als csv (181 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2013: Begin 2012 is de scope opnieuw vastgesteld en zijn aanvullende financiële middelen van het budget voor Vervanging en Renovatie ter beschikking gesteld.

2014: Het programma Vervanging en Renovatie is nieuw opgenomen in het MIRT.

2015: Het taakstellend budget voor de renovatie van het stuwensemble is verhoogd met € 30 mln. Het project Stroomlijn is ook ondergebracht bij Vervanging en Renovatie.

2016: Maatregelen volgend uit RINK-onderzoek worden uitgevoerd op verschillende objecten in het IJsselmeergebied (de andere onderdelen van het RINK-project worden nog uitgewerkt). Renovatie van het stuwensemble is met twee jaar uitgesteld naar 2021.

2017: Ten opzichte van het vorige MIRT is de weergave in overeenstemming gebracht met andere MIRT-projectbladen en de wensen van de Kamer over programmaverantwoording. Hiervoor zijn de uitgaven in het verleden in het budget verwerkt (vanaf 2012), waarmee het totaalbudget € 12 mln hoger is. Daarnaast zijn de volgende financiële wijzigingen te melden: extrapolatie 2029 en 2030 (€ 213 mln) en afboeking van de bijdrage aan de renovatieopgave surveillancevliegtuigen van de Kustwacht (€ 55 mln). Ook zijn de (geprognotiseerde) uitgaven voor het programma Stroomlijn in dit blad niet meer opgenomen, waarmee het budget met € 47 mln afneemt. Hiermee komt het budget op € 1.009 mln.

2018: Er is € 106 mln aan het programmabudget toegevoegd door verlenging van het Infrastructuurfonds naar 2031. Daarnaast is indexering 2017 toegekend (€ 2 mln).

2019: Er is € 106 mln aan het programmabudget toegevoegd door verlenging van het Infrastructuurfonds naar 2032. Daarnaast is indexering 2018 toegekend (€ 1 mln). Er is 1 mln. van het programmabudget in mindering gebracht voor de bekostiging van personele capaciteit voor VenR.

Programmatabel
OmschrijvingMaatregelTaakstellendGerealiseerd budget tot en met 2016Openstelling
Renovatie Sluis- en Stuwensemble Nederrijn en LekRenovatie complexen Hagestein, Amerongen en Driel160802021
OverigOnderzoek en projecten minder dan € 10 mln93
Reservering (gebonden)1052
Totalen122383
Waarvan verplicht14%

* Voor het programma Stroomlijn is € 46 mln beschikbaar, waarvan sinds 2012 € 21 mln is gerealiseerd en € 25 mln verplicht en gebonden is voor maatregelen.

Bron: MIRT Brontabel als csv (335 bytes)

Hoort bij