Het programma 'Vervanging & Renovatie - Hoofdvaarwegen' houdt de veiligheid en de beschikbaarheid van het hoofdvaarwegennet in stand door vervanging en renovatie van kunstwerken.

Projectkenmerken

  • Gebied: Nationaal
  • Onderwerp: Hoofdvaarwegen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Realisatie

Opgave

De veiligheid en de beschikbaarheid van het hoofdvaarwegennet moeten in stand worden gehouden. De hierin aanwezige kunstwerken hebben een beperkte levensduur en dienen aan het eind hiervan te worden vervangen of gerenoveerd. Door grootschalige aanleg van kunstwerken, met name vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw, en het intensievere gebruik neemt deze problematiek toe.

Oplossing

Vervanging en renovatie van objecten in het hoofdvaarwegennet worden ondergebracht in het Programma Vervanging en Renovatie. Dit programma omvat alle kunstwerken waarbij zich een levensduurproblematiek voordoet. De maatregelen in het programma verlengen de levensduur van de objecten of vervangen die objecten, zodat de veiligheid en de beschikbaarheid van de bestaande infrastructuur in stand wordt gehouden. Bij Vervanging en Renovatie blijft de bestaande functionaliteit van het kunstwerk gehandhaafd volgens de geldende normen en eisen. In beginsel worden geen aanvullende wensen of functionaliteiten toegevoegd. Waar mogelijk en relevant wordt aangesloten op aanleg, uitbreiding of onderhoud van het hoofdvaarwegennet. Zo zijn in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) ambities voor vaarwegklassen en doorvaarthoogten voor de containervaart opgenomen.

Het programma Nota Mobiliteit Achterstallig Onderhoud Vaarwegen (NoMo AOV), waarmee achterstallig onderhoud op vaarwegen wordt aangepakt, is ook ondergebracht in het begrotingsartikel vervanging, maar is geen onderdeel van het Programma Vervanging en Renovatie.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Door het vervangen of renoveren van kunstwerken worden de beschikbaarheid en veiligheid op lange termijn geborgd en worden de kunstwerken klaargemaakt voor de toekomst.

Planning

Het betreft een doorlopend programma. Planningen voor de projecten die onderdeel zijn van het programma zijn in de tabel in dit blad opgenomen.

Financiën

Voor de totale vervanging- en renovatieopgave van het hoofdvaarwegennet is in de periode 2012 tot en met 2031 een bedrag beschikbaar van € 1.143 mln. Van de € 1.143 mln. is € 1.093 mln. beschikbaar in het programma vervanging en renovatie en € 50 mln. is beschikbaar op artikel IF 15.02.04 voor NoMo AOV.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.
MIRT 2016872
MIRT 2017637
MIRT 20181.142
MIRT 20191.143
Bron: MIRT Brontabel als csv (86 bytes)
Gerealiseerd budget De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
20124
201310
201440
2015116
201615121%
201717628%
Bron: MIRT Brontabel als csv (126 bytes)

Uitvoering

Rijkswaterstaat voert de projecten uit (zie bijgaande tabel).

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenXX
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
Planning
FinanciënXXXX
Politiek, bestuurlijk
Bron: MIRT Brontabel als csv (178 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2014: Dit programma is nieuw opgenomen in het MIRT.

2016: Voor de periode 2021 tot en met 2028 is er € 0,5 mld aan het budget toegevoegd op basis van de verwachte vervanging- en renovatieopgave uit de reservering voor wegen en vaarwegen op artikel 18 van € 3,1 mld.

2017: Ten opzichte van het vorige MIRT is de weergave in overeenstemming gebracht met andere MIRT-projectbladen en de wensen van de Kamer over programma­verantwoording. Hiervoor zijn de uitgaven in het verleden in het budget verwerkt (vanaf 2012), waarmee het totaalbudget € 40 mln hoger is. Ook zijn de (geprognoticeerde) uitgaven vanaf 2015 voor het programma NoMo AOV in dit blad niet meer opgenomen (maar separaat in de begroting (artikel IF 15.02.04), waarmee het budget met € 281 mln afneemt. Ten slotte zijn er extra ontvangsten van € 5 mln gerealiseerd voor de berging van de Baltic Ace. Hiermee komt het budget op € 637 mln.

2018: Het beschikbare programmabudget is verhoogd met € 334 mln als gevolg van budgetoverheveling van het programma Vervanging & Renovatie Hoofdwegennet, met als doel om het budget in beide programma’s beter af te stemmen op de behoefte. Ook is het budget verhoogd door een correctie op de fondsverlenging 2029-2030 van € 105 mln. Daarnaast is indexering 2017 toegekend (€ 7 mln).

2019: Er is € 8 mln op het programmabudget in mindering gebracht voor de bekostiging van personele capaciteit voor Vervanging en Renovatie.

Programmatabel
OmschrijvingMaatregelTaakstellend budgetGerealiseerd budget tot en met 2017Openstelling
Afgeronde projecten115113gereed
RINK* LimburgStuwen in de maas390n.t.b.
NijkerkerbrugVervanging aanbruggen1752018
RINK* UtrechtKoninginnesluis en Muntbrug21172020
RINK* IJsselmeergebiedKrabbersgat en Nijkerkersluis110n.t.b.
MOBZ (deel 1)**Modernisering Objectbediening5317in delen
Lemmer - DelfzijlModernisering Objectbediening1432019
Lemmer - DelfzijlDamwanden Eemskanaal1902018
Waalbrug NijmegenRenovatie brug5122019
KrammersluizenZoet-Zoutscheiding4402021
OverigOnderzoek en projecten minder dan € 10 mln.4218
PlanfaseKosten planfase60
Prinses Marijkesluis Lemmer - Delfzijl
Spijkenisserbrug
Stadsbrug Dordrecht
RINK Noord
Bediening Brabant
Brug Itteren
Reservering (gebonden)659
Totalen1.093176
Waarvan verplicht40%

* RINK staat voor Risico Inventarisatie Natte Kunstwerken. Dit is een maatregelenpakket waarmee de levensduur van bruggen, sluizen en stuwen verlengd wordt.

** Modernisering Objectbediening Zeeland (MOBZ) bestaat uit verschillende aspecten en is financieel ondergebracht bij Vervanging & Renovatie, het beheer en onderhoud en NoMo AOV.

Voor het programma NoMo AOV is € 533 mln beschikbaar, waarvan sinds 2012 € 472 mln is gerealiseerd en € 61 mln verplicht en gebonden is voor maatregelen.

Bron: MIRT Brontabel als csv (936 bytes)

Hoort bij