Het project 'Hoogwaterveiligheid Varik - Heesselt' verbetert de waterveiligheid van de Waal bij de dorpen Varik en Heesselt.

Projectkenmerken

  • Gebied: Oost-Nederland
  • Onderwerp: Waterveiligheid
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Planuitwerking

Opgave

Uit het Deltaprogramma blijkt dat de water­veiligheidsopgave langs de Waal groot is. De dijken tussen Tiel en Waardenburg zijn afgekeurd. De bocht bij de dorpskernen Varik en Heesselt vormt een flessenhals in de doorstroming van de Waal (zie kaart). De opgave is om hier de waterveiligheid op orde te brengen

Oplossing

De dijken moeten gaan voldoen aan de normen die op 1 januari 2017 zijn vastgesteld. Daarbij wordt gezocht naar een pakket van samenhangende maatregelen voor dijkversterking en rivierverruiming. De waterveiligheidsopgave wordt gekoppeld aan gebiedsontwikkeling ter versterking van de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit door de provincie Gelderland.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Door dijkversterking eventueel in combinatie met rivierverruiming wordt het gebied nu en in de toekomst beschermd tegen overstroming.

Planning

In november 2015 is op basis van het regionale voorstel voor rivierverruimende projecten langs de Rijntakken besloten tot de start van de MIRT-verkenning Varik-Heesselt. In april 2016 hebben de Dagelijkse Besturen van provincie Gelderland, waterschap Rivierenland en gemeente Neerijnen en de minister van Infrastructuur en Milieu het Startdocument voor de MIRT-verkenning vastgesteld.

Begin 2018 lagen twee potentiële alternatieven op tafel: 1: Dijkversterking, en 2: Dijkversterking en hoogwatergeul. Met beide alternatieven wordt de waterveiligheid in het gebied verzekerd. Op 18 februari 2018 heeft de meerderheid van de stuurgroep een voorlopige voorkeur uitgesproken voor het alternatief Dijkversterking. Dit alternatief heeft van 15 maart tot 26 april ter inzage gelegen. De zienswijzen zijn meegewogen om tot een advies over het voorkeursalternatief te komen. Op 15 juni 2018 heeft de stuurgroep haar advies opgesteld en ter instemming voorgelegd aan de Dagelijkse Besturen. Op 19 juni 2018 heeft de minister van IenW dit advies ontvangen. Waterschap Rivierenland en gemeente Neerijnen spraken hun voorkeur uit voor het alternatief Dijkversterking, en de provincie Gelderland de voorkeur voor het alternatief Dijkversterking en hoogwatergeul. Op 21 juni 2018 heeft de minister de voorkeursbeslissing genomen.

De voorkeursbeslissing is het alternatief Dijkversterking. Dit is de meest doelmatige maatregel om in het gebied aan de nieuwe normen te kunnen voldoen. Het alternatief scoort gunstig in de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) en kan rekenen op draagvlak in de dorpen Varik en Heesselt. De bekostiging van de versterking is geregeld in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Betrokken partijen

De provincie Gelderland trekt de MIRT-verkenning en voert deze samen uit met waterschap Rivierenland, de gemeente Neerijnen en het rijk. Bewoners en bedrijven in het gebied worden hier intensief bij betrokken, met name bij de ontwikkeling van een gebiedsvisie voor Varik en Heesselt.

Financiën

In het Deltafonds is voor de projecten Varik-Heesselt en Rivierklimaatpark IJsselpoort samen € 96 mln gereserveerd voor de kosten van de rivierverruimende maatregelen. De provincie Gelderland heeft voor deze beide projecten € 40 mln gereserveerd. Daarnaast kan de besparing op de dijkversterkingskosten uit het HWBP ingezet voor rivierverruimende maatregelen. In 2017 is € 2,1 mln bijgedragen aan de kosten van de verkenning.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
Planning
Financiën
Politiek, bestuurlijkX
Bron: MIRT Brontabel als csv (174 bytes)

Toelichting op wijzigingen

2017: Het project is nieuw opgenomen in het MIRT.

Hoort bij