Het project 'Utrecht, tram naar de Uithof' verbetert de deur-tot-deur reistijd en biedt ruimte aan groei van het reizigersvervoer en de ruimtelijke en economische ontwikkeling van Nederland.

Projectkenmerken

  • Gebied: Noordwest-Nederland
  • Onderwerp: Regionale/lokale infrastructuur
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Realisatie

Opgave

Het aantal reizigers tussen station Utrecht Centraal en de Uithof gaat flink toenemen. Dit komt zowel door de toename van het aantal arbeidsplaatsen in de Uithof als door de toename van het aantal treinreizigers in het algemeen. De kwaliteit en de capaciteit van het bestaande busvervoer tussen station Utrecht Centraal en de Uithof is onvoldoende om het huidige en verwachte aantal reizigers op een kwalitatief hoogwaardige manier te bedienen.

Oplossing

Utrecht kiest voor een tramverbinding, waarop later ook de bestaande sneltramlijn van Utrecht naar Nieuwegein en IJsselstein (SUNIJ-lijn) wordt aangesloten. Dit is een kwalitatief hoogwaardige oplossing die de groei van het aantal reizigers naar de Uithof kan verwerken.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Verbeteren deur-tot-deur reistijd, ruimte bieden aan de groei van het reizigersvervoer, bijdragen aan de ruimtelijke en economische ontwikkeling van Nederland.

Planning

  • 2013: start realisatie
  • 2019: oplevering

Financiën

Voor de aanleg van de tram naar de Uithof is de rijksbijdrage vastgesteld op € 112 mln, exclusief btw. Artikel IF 14.01.03.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Oplevering
Projectbeslissing1102018
MIRT 20141102018
MIRT 20151102018
MIRT 20161102018
MIRT 20171102018
MIRT 20181112018
MIRT 20191122019
Bron: MIRT Brontabel als csv (181 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil2
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)2
Brontabel als csv (77 bytes)
Gerealiseerd budget De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudgetcin mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
201437
201537
20164137%
20178274%
Bron: MIRT Brontabel als csv (105 bytes)

Politiek/bestuurlijk

Zowel de gemeente Utrecht als de provincie Utrecht steunt de plannen voor de aanleg van de tram naar de Uithof. Beide hebben hun eigen bijdragen geregeld.

Uitvoering

De planuitwerking is uitgevoerd en de voorbereidingen voor de uitvoering zijn gestart. De gemeente Utrecht en de provincie zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. De subsidiebeschikking is in juni 2013 afgegeven. De provincie is gestart met de uitvoering.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
Algemeen
MIRT-faseX
Opgave
Oplossing
PlanningX
Financiën
Politiek, bestuurlijk
Bron: MIRT Brontabel als csv (174 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2014: De beschikking is afgegeven en het project is overgegaan naar de realisatiefase.

2019: De planning voor de Uithoflijn is verschoven van juli 2018 naar de tweede helft van 2019. De realisatie van de Uithoflijn is complex. Het grootste deel van de lijn is in gereedheid gebracht, van het traject station Vaartsche Rijn tot en met eindhalte Uithof. De vertraging die is opgetreden heeft te maken met de complexiteit van het project, niet alleen in de technische scope, maar ook in de samenhang van de Uithoflijnen met een groot aantal andere projecten, met name in het stationsgebied. Ook het opsplitsen van de verantwoordelijken om de Uithoflijn succesvol in exploitatie te brengen speelt daarbij een rol.