Het project 'A27/A1 Utrecht-Noord - knooppunt Eemnes - aansluiting Bunschoten-Spakenburg' verbetert de afwikkeling van verkeer op de driehoek A27, A1 en A28 en het daarop aansluitende verkeer.

Projectkenmerken

  • Gebied: Noordwest-Nederland
  • Onderwerp: Hoofdwegen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Realisatie

Opgave

De groei van het verkeer leidt op termijn tot afwikkelingsproblemen op de driehoek van autosnelwegen A27/A1/A28 en het daarop aansluitende onderliggend wegennet.

Oplossing

Dit project heeft betrekking op zowel het hoofdwegennet als het onderliggend wegennet. Het project is onderdeel van de regionale pakketstudie Driehoek Utrecht-Hilversum-Amersfoort, de realisatie A28 Utrecht-Amersfoort en de planuitwerking A28/A1 knooppunt Hoevelaken. Voorjaar 2008 is een Tracé-/m.e.r.-procedure gestart voor A27/A1. Tijdens het bestuurlijk overleg MIRT (BO MIRT) van voorjaar 2009 is het volgende voorkeursalternatief afgesproken:

  • Het verbreden van de A27 tussen de aansluiting Utrecht Noord en knooppunt Eemnes van 2x2 naar 2x3 rijstroken, met de optie voor een ruimtelijke voorziening, zodat eventuele verbreding naar 2x4 en mogelijke toekomstige nieuwe ov-verbinding tussen Almere en Utrecht mogelijk blijft.
  • Het verbreden van de A1 tussen het knooppunt Eemnes en de aansluiting Bunschoten-Spakenburg van 2x2 naar 2x4 rijstroken.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Project draagt bij aan het oplossen van bereikbaarheidsproblemen op het hoofdwegennet en het onderliggende wegennet.

Planning

  • 2014: Tracébesluit
  • 2017: start realisatie
  • 2018-2020: openstelling

Financiën

Taakstellend budget: € 354 mln. Artikel IF 12.04.01.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Openstelling
MIRT 20162612018-2020
MIRT 20172612018-2020
MIRT 20183492018-2020
MIRT 20193542018-2020
Bron: MIRT Brontabel als csv (135 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil93
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)10
Brontabel als csv (78 bytes)
Gerealiseerd budget De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
2017185%
Brontabel als csv (70 bytes)

Politiek/bestuurlijk

In november 2006 is een bestuursovereenkomst gesloten tussen rijk en regio Utrecht. Daarin is vastgelegd dat voor de Driehoek Utrecht-Hilversum-Amersfoort een pakket van indicatief minimaal € 800 mln en maximaal € 1.400 mln voor het hoofdwegennet en indicatief minimaal € 31 mln en maximaal € 55 mln voor het onderliggend wegennet nodig is. De regio heeft aangegeven dat de maatregelen op de A27 en de A1 effectief en efficiënt bijdragen aan de bereikbaarheid van de regio. In het BO MIRT van najaar 2009 is afgesproken om het traject aansluiting Bunschoten-Amersfoort bij de planuitwerking van het knooppunt Hoevelaken mee te nemen. Het Tracébesluit (TB) is in september 2014 vastgesteld. Naar aanleiding van een tussenuitspraak van de Raad van State is in juli 2015 een Wijzigingstracébesluit vastgesteld. Sinds 17 februari 2016 is het TB onherroepelijk.

Uitvoering

In 2010 is een Publiek-Private Comparator (PPC) uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat een Design, Build, Finance and Maintain-contract (DBFM) meerwaarde biedt. Het project is in juni 2016 gegund.

File Top 50

Dit project levert een bijdrage aan het oplossen van de knelpunten 7, 23, 35 en 48 uit de File Top 50.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
Algemeen
MIRT-faseX
Opgave
Oplossing
PlanningXXX
FinanciënXX
Politiek, bestuurlijk
Bron: MIRT Brontabel als csv (178 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2013: Rijkswaterstaat wil gebruikmaken van de mogelijk­heden uit de markt. Omdat de actualisatie van het Tracébesluit complexer is dan voorzien, verschuift het Tracébesluit naar 2013. Vanwege doorwerking van het Begrotingsakkoord verschuiven de start van de realisatie en de openstelling met een jaar.

2014: Vanwege de verschuiving van de realisatie naar 2016-2018 wordt in de planuitwerking overgegaan op verkeersmodel 2013, waardoor het Tracébesluit doorschuift naar 2014.

2016: Het project is overgegaan naar de realisatiefase. Het budget is neerwaarts bijgesteld naar aanleiding van de actuele raming. De aanbesteding is later voorzien vanwege de voorbereiding van het DBFM-contract. Dit heeft geen effect op de openstelling.

2018: Het taakstellend budget is opgehoogd vanuit middelen voor beheer en onderhoud. Daarnaast zijn meevallers en tegenvallers, die ontstaan zijn door verschillen in uitgekeerde indexering en per project contractueel ingepaste indexering, binnen de DBFM-projecten budgetneutraal verrekend.