Het project 'Twentekanalen, verruiming (fase 2)' verbetert de bereikbaarheid van Twente door de vaarweg geschikt te maken voor schepen van klasse Va.

Projectkenmerken

  • Gebied: Oost-Nederland
  • Onderwerp: Hoofdvaarwegen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Realisatie

Opgave

De bereikbaarheid van Twente voor klasse Va-schepen is ontoereikend.

Oplossing

De kanaalgedeelten tussen de IJssel en Sluis Eefde en tussen sluis Delden tot de haven van Enschede en het Zijkanaal naar Almelo worden verruimd tot een vaarweg met een krap profiel voor klasse Va. Hierdoor wordt Twente bereikbaar voor schepen uit deze klasse. Onderzocht wordt in hoeverre de oevers natuurvriendelijk in te richten zijn.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Het verruimen van het kanaal voor schepen van klasse Va draagt bij aan een vlotte, efficiënte en veilige scheepvaartafwikkeling.

Planning

2016:   projectbeslissing
De openstelling zal nog worden geactualiseerd naar aanleiding van het terugtrekken van het contract van de markt en het opstellen van een nieuw contract.

Financiën

Taakstellend budget: € 93 mln. Artikel IF 15.03.01.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Openstelling
MIRT 2017372019
MIRT 2018932019
MIRT 2019952019
Bron: MIRT Brontabel als csv (92 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil58
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)2
Brontabel als csv (77 bytes)
Gerealiseerd budget De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
20130
20141
20151
201625%
201756%
Bron: MIRT Brontabel als csv (107 bytes)

Politiek/bestuurlijk

De Europese Commissie heeft aangevraagde Europese CEF-subsidie van € 11 mln toegekend voor de regio Twente. Hiervan is circa € 6 mln voor de Verruiming Twentekanalen fase 2. De voorkeursbeslissing is eind 2013 genomen. De projectbeslissing is begin 2016 genomen.

Uitvoering

Tegelijkertijd met de voorkeursbeslissing is op basis van een Publiek-Private Comparator (PPC)-toets besloten dat het een Design & Construct-contract (D&C) wordt.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-faseX
Opgave
OplossingX
PlanningXXX
FinanciënXX
Politiek, bestuurlijkX
Bron: MIRT Brontabel als csv (181 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2014: Als gevolg van autonome vertraging en de bezuinigingen is de oplevering van de Twentekanalen vertraagd.

2015: Eind 2013 is de voorkeursbeslissing genomen.

2017: Voor de verruiming van de vaarwegen blijken meer damwanden vervangen te moeten worden. Ook zijn meer erosie-beschermende maatregelen nodig. Hiervoor is € 10 mln. extra budget beschikbaar gesteld. De projectbeslissing is begin 2016 genomen, waarmee het project is overgegaan naar de realisatiefase.

2018: Het budget is opgehoogd door overheveling van het vervangingsbudget voor de damwanden, de verwachte CEF-TEN-subsidie en de bijdrage van de gemeente Delden voor onderhoud aan een kade.

2019: De aanbesteding van het contract is van de markt gehaald, omdat er onvoldoende zekerheid was over de grondwaterbeheersingproblematiek.

Hoort bij