Het project 'Spooraansluitingen Tweede Maasvlakte' vergroot de capaciteit van de Havenspoorlijn en de erbij horende spooremplacementen door aanleg en aanpassen van spooremplacementen en elektrificering van 2 sporen op emplacement Europoort.

Projectkenmerken

 • Gebied: Zuidwest-Nederland
 • Onderwerp: Spoorwegen goederen
 • Ministerie: IenW
 • Fase: Realisatie

Opgave

In 2009 hebben ProRail en het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) de Integrale Verkenning Rotterdams Havengebied uitgevoerd. Die laat zien dat er maatregelen noodzakelijk zijn om de verwachte groei van het spoorgoederenvervoer door met name de komst van de Tweede Maasvlakte op te vangen.

Oplossing

De capaciteit van de Havenspoorlijn en de bijbehorende openbare spooremplacementen moet meegroeien met de verwachte vervoers­toename. Dit kan door de spoorinfrastructuur uit te breiden en aan te passen en door het vervoerproces te verbeteren.

In prioriteitsfase 1 zijn de volgende maatregelen urgent:

 • 1a uitbreiding van het spooremplacement Maasvlakte West;
 • 1b herinrichting van het spooremplacement Waalhaven Zuid;
 • 1c procesverbeteringen waaronder verkorte proces- en verblijftijden op de emplacementen en maatregelen voor het openingsregime van de Calandbrug.

In prioriteitsfase 2 zijn maatregelen opgenomen die op korte termijn minder urgent zijn (nodig vóór 2020):

 • 2a aanleg van een nieuw spooremplacement Maasvlakte Zuid (te financieren en realiseren door HbR);
 • 2b aanpassing van emplacement Maasvlakte Oost;
 • 2c aanpassing van emplacement Kijfhoek;
 • 2d elektrificering van twee sporen op emplacement Europoort.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Het project biedt ruimte aan de groei van het goederenvervoer, draagt eraan bij dat verladers de trein meer als een aantrekkelijke vervoersoptie beschouwen en draagt bij aan de economische ontwikkeling van Nederland.

Planning

In 2012 is ProRail gestart met de uitbreiding van Maasvlakte West (deelproject 1a), die in 2014 in gebruik is genomen. De eerste proces­verbeteringen (deelproject 1c) zijn in 2014/2015 geïmplementeerd. In 2013 is ProRail gestart met de planuitwerking voor Waalhaven-Zuid, deelproject 1b, dat naar verwachting in 2020 zal overgaan naar de realisatiefase. Voor de overige deelprojecten geldt dat de urgentie van realisatie lager is, doordat de groeiprognoses naar beneden zijn bijgesteld. Voor deze deelprojecten wordt een prioriteitenlijst opgesteld, omdat de verwachte kosten het resterende budget overstijgen. Voor Kijfhoek wordt met ingang van 2017 een langetermijnvisie opgesteld.

Financiën

Beschikbaar budget: € 222 mln. Hierin is niet opgenomen deelproject 2a, het aan te leggen emplacement Maasvlakte Zuid (dit wordt gefinancierd door Havenbedrijf Rotterdam). Artikel IF 13.03.02.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Oplevering
MIRT 2013212Divers
MIRT 2014217Divers
MIRT 2015217Divers
MIRT 2016217Divers
MIRT 2017218Divers
MIRT 2018220Divers
MIRT 2019222Divers
Bron: MIRT Brontabel als csv (188 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil10
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)9
Brontabel als csv (78 bytes)
Gerealiseerd budget De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
20121
201345
201467
201570
20167233%
20177233%
Bron: MIRT Brontabel als csv (123 bytes)

Politiek/bestuurlijk

ProRail (Keyrail tot 2016), Havenbedrijf Rotterdam en het ministerie van IenW werken samen om zo efficiënt en effectief mogelijk de spoorcapaciteit in het Rotterdamse havengebied te laten aansluiten bij het (groeiende) vervoersvolume. De integrale verkenning van 2019 wordt herijkt om te komen tot een logistieke visie. Deze uitwerking loopt. Daarna wordt nagegaan of dit consequenties heeft voor de (prioritering van) de genoemde projecten.

Uitvoering

Uitvoering geschiedt door ProRail.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
Algemeen
MIRT-faseX
Opgave
Oplossing
Planning
Financiën
Politiek, bestuurlijk
Bron: MIRT Brontabel als csv (173 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2013: Het project is overgegaan naar de realisatiefase

Hoort bij