Het project 'Traject Oost' verbetert de bestaande spoorlijn Utrecht-Arnhem-Duitse grens.

Projectkenmerken

  • Gebied: Oost-Nederland
  • Onderwerp: Spoorwegen personen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Realisatie

Opgave

Het probleem op Traject Oost is de vervoersspanning op het spoor tussen Amsterdam/Schiphol en Frankfurt. Er is onderzocht wat de meest efficiënte manier is om die spanning op te lossen. Hierbij is rekening gehouden met de aansluiting op het Trans European Transport Network (TEN-T), de ontsluiting van Schiphol en de stimulans voor reizigers om vaker de trein te nemen in plaats van het vliegtuig of de auto.

Oplossing

Het kabinet heeft besloten af te zien van de aanleg van een nieuwe hogesnelheidslijn langs bestaand spoor. In plaats daarvan is er gekozen voor diverse maatregelen ter verbetering en (andere) benutting van de bestaande spoorlijn Utrecht-Arnhem-Duitse grens. Deze keuze is gemaakt na onderzoek naar de vervoerwaarde en de economische effecten van een nieuwe hogesnelheidslijn, de kosten van de aanleg daarvan en de nieuwe inzichten in de mogelijkheden van benutting van het bestaande spoor. Met het besluit van het kabinet is de Tracéwetprocedure beëindigd.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Verhogen van de veiligheid, het verbeteren van de betrouwbaarheid en ruimte bieden aan de groei van het reizigersvervoer.

Planning

  • Oplevering: divers

Financiën

Er is een aantal kleine infrastructurele maatregelen uitgevoerd om de capaciteit en de betrouwbaarheid te verhogen. Zo zijn een aantal perrons verlengd en is het huidige beveiligingssysteem aangepast. De kosten bedragen € 21 mln. In 2008 is begonnen met de plan­uitwerking van de projecten in Driebergen-Zeist, Maarsbergen en Bunnik, waarover in het convenant van juni 2006 afspraken zijn gemaakt (kosten planuitwerking € 8 mln). Voor de realisatie van deze projecten is € 237 mln beschikbaar. Artikel IF 13.03.01.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Oplevering
MIRT 2013228Divers
MIRT 2014234Divers
MIRT 2015239Divers
MIRT 2016233Divers
MIRT 2017234Divers
MIRT 2018235Divers
MIRT 2019237Divers
Bron: MIRT Brontabel als csv (187 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil9
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)10
Brontabel als csv (78 bytes)
Gerealiseerd budget De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
20123
201311
201428
201550
20166528%
20179340%
Bron: MIRT Brontabel als csv (123 bytes)

Politiek/bestuurlijk

Toezeggingen: naar aanleiding van de motie-Haersma Buma heeft de minister per brief aan de Kamer (d.d. 16 mei 2003) toegezegd de beschikking in 2003 af te geven. Moties: Haersma Buma (TK 28600 XII en TK 28600 A, nr. 95) verzoekt de regering om € 25 mln in 2003 te beschikken gericht op de realisatie van het HSL-Oost-deelpakket (kopgroep). Convenant: met de regio zijn in juni 2006 nadere afspraken gemaakt voor drie planuitwerkingen voor Driebergen-Zeist, Maarsbergen en Bunnik.

Uitvoering

Deelproject Bunnik is gereed. De uitvoering van stationsgebied Driebergen-Zeist is eind 2016 gestart, indienststelling van de spoorverdubbeling is eind 2020.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
Algemeen
MIRT-faseX
Opgave
Oplossing
Planning
FinanciënXXXX
Politiek, bestuurlijk
Bron: MIRT Brontabel als csv (177 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2013: De stijging van het projectbudget met € 24 mln wordt verklaard door aanvullende veiligheidseisen aan het spoor (€ 13 mln) en prijsstijgingen ten opzichte van de basis­raming sinds 2005 (€ 10 mln) en door hogere planuitwerkingskosten om te komen tot een breed gedragen ontwerp (€ 1 mln). Het project gaat over van de plan­uitwerkingsfase naar de realisatiefase.

2014: Bij de Voorjaarsnota 2013 is het projectbudget opgehoogd met € 6 mln.

2015: Bij de Slotwet 2013/Voorjaarsnota 2014 is het projectbudget opgehoogd met € 5,3 mln.

2016: Het projectbudget is verlaagd met € 6,8 mln naar aanleiding van een gerealiseerde aanbestedingsmeevaller bij het deelproject Bunnik.

Hoort bij