Het project 'Toegankelijkheid Stations' maakt stations toegankelijk voor mensen met een auditieve, visuele of motorische functiebeperking.

Projectkenmerken

 • Gebied: Nationaal
 • Onderwerp: Spoorwegen personen
 • Ministerie: IenW
 • Fase: Realisatie

Opgave

Mensen met een auditieve, visuele of motorische functiebeperking kunnen nog niet op alle stations zelfstandig het perron bereiken en/of in en uit de trein komen.

Oplossing

Vanuit het programma Toegankelijkheid Stations worden alle stations toegankelijk gemaakt voor mensen met een auditieve, visuele of motorische beperking. Dit programma bestaat uit:

 • een pakket ‘kleine maatregelen’: maatregelen ten behoeve van mensen met een auditieve of visuele beperking;
 • een pakket ‘bereikbaarheid perron’: de aanleg of verbetering van hellingbanen en de bouw van liften;
 • een pakket ‘aanpassing perronhoogte’: aanpassing van de hoogte van de perrons op alle stations zodanig dat deze in de toekomst bij het materieel aansluit, waardoor een gelijk­vloerse instap ontstaat;
 • een pakket ‘bouw 40 toiletten’: uitbreiding van de sanitaire voorzieningen op 40 stations.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Bijdragen aan de sociale functie van het OV en verbeteren van het reisgemak.

Planning

 • 2017: pakketten ‘kleine maatregelen’ (exclusief stationsverlichting) gereed;
 • 2018: pakket ‘bouw 40 toiletten’ gereed;
 • 2020: ‘aanpassing perronhoogte’ en ‘bereikbaarheid perron’ zijn zover gereed dat minimaal 90% van alle treinreizen van en naar een toegankelijk station gemaakt kan worden;
 • 2030: totale programma gereed.

Financiën

Totaalbudget: € 656 mln. Tot en met 2012 via Beheer en Instandhouding (BenI) als geoormerkt project: € 163 mln.

Vanaf 2013 taakstellend budget aanlegprogramma 2013-2030: € 493 mln. Artikel IF 13.03.01.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Oplevering
MIRT 2013666Divers tot 2030
MIRT 2014666Divers tot 2030
MIRT 2015666Divers tot 2030
MIRT 2016666Divers tot 2030
MIRT 2017651Divers tot 2030
MIRT 2018651Divers tot 2030
MIRT 2019656Divers tot 2030
Bron: MIRT Brontabel als csv (250 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil11
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)20
Brontabel als csv (79 bytes)
Gerealiseerd budget De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
2012163
2013209
2014251
2015294
201632249%
201735955%
Bron: MIRT Brontabel als csv (130 bytes)

Politiek/bestuurlijk

De maatregelen die NS en ProRail nemen voor de uitvoering van het Implementatieplan Toegankelijkheid uit 2006 (Bijlage bij TK 23645, nr. 144) zijn beschreven in het Actualisatie­rapport 2010 Toegankelijkheid Spoor, dat op 28 juni 2011 naar de Tweede Kamer is gestuurd (TK 25847, nr. 97). Op 29 november 2011 is de motie-Aptroot/Bashir (TK 33000 XII, nr. 16) aangenomen, waarin de regering wordt verzocht de Kamer een plan van aanpak voor te leggen waarmee het spoor uiterlijk in 2030 zodanig is aangepast dat mensen met een beperking er zelfstandig hun weg kunnen vinden. Dit plan is op 30 maart 2012 naar de Tweede Kamer gestuurd (TK 33000 XII, nr. 126). De maatregelen voortvloeiend uit dit plan zijn door ProRail en NS geactualiseerd in het Actualisatierapport toegankelijkheid 2015, dat op 9 april 2016 naar de Tweede Kamer is gestuurd (TK 29984 nr. 661).

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
Algemeen
MIRT-faseX
Opgave
Oplossing
PlanningX
FinanciënXXXX
Politiek, bestuurlijk
Bron: MIRT Brontabel als csv (178 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2013: Het project is nieuw opgenomen in het MIRT. De Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (commissie-Kuiken) heeft aanbevolen de aansturing van ProRail minder diffuus te maken. In de kabinetsreactie is aangegeven dat de geoormerkte projecten van Beheer en Instandhouding (BenI) worden ondergebracht in het aanlegprogramma, omdat deze projecten meer overeenkomsten vertonen met aanlegprojecten dan met beheer en instandhouding.

2014: Bij Voorjaarsnota 2013 is het projectbudget opgehoogd met € 9,4 mln. Overbesteding van € 4,4 mln bij BenI is afgeboekt bij het taakstellend budget voor het aanlegprogramma.

2017: Uit het Actualisatierapport Toegankelijkheid 2015, opgesteld door ProRail, blijkt dat de raming van de eindstand van het programma met € 31 mln kan worden verlaagd. Tegelijk doet ProRail een voorstel tot scopeaanpassing van in totaal € 14 mln. Het gaat daarbij om no-regretmaatregelen die ervoor moeten zorgen dat de doelstelling ‘alle treinstations per 2030 toegankelijk’ daadwerkelijk gehaald wordt. Per saldo komt (afgerond) € 17 mln vrij. Dit is toegevoegd aan de investeringsruimte (IF 13.08).

2018: Als gevolg van een scopeoverheveling, het (innovatief) beveiligen van onbeveiligde stationsoverpaden, is € 3,6 mln overgeheveld vanuit het programma Toegankelijkheid Stations naar het programma Niet actief Beveiligde Overwegen (NABO). In lijn met de inhoud van het programma is de naam van het MIRT-blad gewijzigd.

2019: Sinds het Programma Toegankelijkheid in 2008 in uitvoering is genomen, zijn nieuwe MIRT-gefinancierde projecten gestart waardoor de lay-out van een aantal grote stations, zoals Groningen, Schiphol en Den Haag Centraal, fors gaat wijzigen. Deze wijzigingen worden uitgevoerd na 2020. Het hierop vooruitlopend aanpassen van de perronhoogtes betekent dat veel kosten worden gemaakt die vermeden kunnen worden indien deze werkzaamheden tijdens de realisatie van deze MIRT-projecten worden uitgevoerd. Dit heeft echter tot gevolg dat op deze stations geen zelfstandig toegankelijke instap geboden kan worden eind 2020, zoals oorspronkelijk gepland. Naar verwachting reist 84% van de reizigers per eind 2020 van of naar een toegankelijk station. In 2022 zal dat percentage toegenomen zijn tot boven de 90%.

Hoort bij