Het programmma 'Suïcidepreventie en -afhandeling' verhoogt de veiligheid en betrouwbaarheid van reizigersvervoer per spoor door versterken van preventie van suïcide en verbeteren van de afhandeling van incidenten.

Projectkenmerken

  • Gebied: Nationaal
  • Onderwerp:  Spoorwegen Personen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Realisatie

Opgave

Sinds 2010 vinden jaarlijks ongeveer 200 suïcides plaats op het spoor. ProRail en NS hebben – naast de forse persoonlijke impact – de economische en maatschappelijke schade door suïcides op het spoor in beeld gebracht:

  • circa € 1 mln als gevolg van verstoorde reizen per jaar;
  • circa € 25 mln aan operationele kosten per jaar voor ProRail en vervoerders;
  • circa € 38 mln economische schade per jaar (kosten voor de hinder van de reiziger).

Dit nieuwe programma richt zich op het versterken van preventie en op het verkorten van de afhandeltijd van een suïcide-incident. Het programma bestaat uit vijf delen: registratie en effectmeting, kennismanagement, preventieve maatregelen, het verkorten van de afhandeltijd en het verlenen van de reguliere nazorg. Doel van het programma is het verbeteren van de veiligheid van het spoor en het vergroten van de betrouwbaarheid van de dienstregeling door een vermindering van de impact van verstoringen. De Tweede Kamer is op 11 mei 2017 per brief geïnformeerd (TK 29893, nr. 212).

Oplossing

Via de Landelijke agenda suïcidepreventie onder leiding van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werkt de overheid aan het verminderen van het aantal suïcides. IenW speelt hierin een rol voor de aansturing van het werk in de spoorsector. ProRail voert sinds 2010 het programma Suïcidepreventie op het spoor uit. ProRail heeft dit programma geëvalueerd en het programma krijgt een vervolg in de periode 2017-2021. ProRail heeft de vervoerders over dit nieuwe programma geconsulteerd. Het programma is eind 2017 in werking getreden.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Verhogen van de veiligheid, verbeteren van de betrouwbaarheid.

Planning

  • Projectbesluit (MIRT 3): 2017
  • Uitvoeringsperiode: 2017-2021
  • Programma gereed/oplevering: divers t/m 2021

Financiën

Taakstellend budget IF 13.03.01: € 15 mln (inclusief eventuele bijbehorende kosten voor beheer, onderhoud en vervanging).

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Oplevering
MIRT 201814Divers tot en met 2021
MIRT 201915Divers tot en met 2021
Bron: MIRT Brontabel als csv (107 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil1
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)0
Brontabel als csv (77 bytes)
Gerealiseerd budget De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
201700%
Brontabel als csv (70 bytes)

Politiek bestuurlijk

In de Beleidsimpuls Railveiligheid 2016 (bijlage bij TK 29893, nr. 204) is aangekondigd dat een nieuw meerjarig programma Suïcidepreventie, afhandeling en nazorg op het spoor wordt vastgesteld. ProRail heeft hiertoe een programma­plan uitgewerkt voor de periode 2017-2021. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft op 10 november 2016 aan de Tweede Kamer een budgetreservering toegezegd voor een nieuw programma Suïcidepreventie, afhandeling en nazorg op het spoor (inclusief maatregelen) (AO-verslag spoorwegveiligheid/ERTMS, TK 33652).

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
Planning
Financiën
Politiek, bestuurlijk
Bron: MIRT Brontabel als csv (173 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2018: Het project is nieuw opgenomen in het MIRT.

Hoort bij