Het programma 'Bereikbaarheid van, naar en in de Metropoolregio Amsterdam' heeft meerdere programmalijnen waarin onder neer aan slimme en duurzame mobiliteit en stedelijke bereikbaarheid wordt gewerkt.

Projectkenmerken

  • Gebied: Noordwest-Nederland
  • Fase: Programma

Aanleiding en doel

Steden vormen steeds meer de motor van de Nederlandse economie. Het aandeel van het nationaal inkomen dat in de stad verdiend wordt neemt toe. We zien dan ook dat steeds meer bewoners en bedrijven naar de stad trekken. Deze ontwikkeling doet zich ook voor in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), waar tot 2040 250.000 woningen bijkomen. Dit biedt kansen, maar tegelijkertijd neemt de druk op de openbare ruimte en de stedelijke en rijksnetwerken toe. In stedelijk gebied stijgen de reistijden en daalt de reistijdbetrouwbaarheid. De verkeersveiligheid neemt af en ook de verblijfskwaliteit staat onder druk. Met meer bewoners, bezoekers en bedrijven in stedelijk gebied is de verwachting dat deze knelpunten verder zullen toenemen.

Het programma is formeel op 15 maart 2018 van start gegaan. Rijk en regio werken samen aan bereikbaarheidsoplossing in relatie tot de verstedelijking. Het doel is om de bereikbaarheid op peil te houden in relatie tot de woningbouw en om economische toplocaties bereikbaar te houden. Zo wordt gekeken naar bouwlocaties in relatie tot bereikbaarheid en worden er afspraken gemaakt over de stedelijke bereikbaarheid (tram, bus, fiets, auto) en rijksinfrastructuur voor een optimale aansluiting. De programmalijn Slimme en duurzame mobiliteit (€ 18 mln in 2018) zorgt voor 4500 dagelijkse spitsmijdingen en een reductie van 10 kiloton CO2-uitstoot in 2018. Met stedelijke bereikbaarheid (€ 160 mln vanuit de regio) worden binnenstedelijke knelpunten aangepakt, zoals het ongelijkvloersmaken van de tramkruising bij de A10/S114. Dit maakt een verdere groei van de woningbouw in dat gebied mogelijk. Het MIRT Onderzoek naar de zuidwestkant Amsterdam/Schiphol maakt een adaptief ontwikkelperspectief voor de kerncorridor Amsterdam Schiphol. Binnen netwerken, ringen en de stad wordt een breed onderzoek gedaan naar de netwerken en ringen van en naar de stad. Daarbij wordt ook nadrukkelijk gekeken naar verkeersstromen om de hoofdstad heen. Er is € 200 mln rijksgeld beschikbaar binnen het programma, waarvan € 30 mln is gereserveerd voor de aanpak van knooppunt Rottepolderplein. De ontwikkelperspectieven voor de lange termijn worden in 2019 opgeleverd.

Opbouw van het programma

Binnen het programma zijn vier programmalijnen ontwikkeld waarin aan de doelstellingen van het programma wordt gewerkt:

  • Slimme en duurzame mobiliteit;
  • Stedelijke bereikbaarheid;
  • Zuidwestkant Amsterdam en Schiphol;
  • Netwerk, Ringen en de stad.

Betrokken partijen

De betrokken partijen zijn Vervoerregio Amsterdam, de ministeries van IenW (programmamanagers) en BZK, de provincies Noord-Holland en Flevoland, Rijkswaterstaat, ProRail, Schiphol, NS en 33 gemeenten.

MIRT-projecten onder dit programma

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenXXX
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
Planning
Financiën
Politiek, bestuurlijk
Bron: MIRT Brontabel als csv (175 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2015: Het project is nieuw opgenomen in het MIRT.

2018: De verwachting is dat fase 2 in het najaar van 2017 bestuurlijk wordt vastgesteld, waarmee het project wordt afgerond.

2019: Het onderzoek is afgerond en het programma is formeel vastgesteld en gestart.