Het project 'Sporen Schiedam - Rotterdam' verbetert de deur-tot-deur reistijd, het reisgemak en de regie over de eigen reis.

Projectkenmerken

  • Gebied: Nationaal
  • Onderwerp: Spoorwegen personen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Planuitwerking

Opgave

Provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) willen een goede bereikbaarheid van de Zuidelijke Randstad. In dat kader hebben zij de wens dat het baanvak tussen Rotterdam en Den Haag ter hoogte van station Schiedam Centrum viersporig blijft (uitgangspunt voor Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) is tweesporig ter hoogte van station Schiedam Centrum). Daarnaast bestaat de wens dat Schiedam Centrum als intercity station gehandhaafd blijft na invoering van PHS ter plaatse in 2024.

Oplossing

Cofinanciering van het minsterie van IenW, de provincie en MRDH en gezamenlijke opdrachtverstrekking aan ProRail voor het uitwerken van de opgave tot het niveau van realisatiebesluit. Op basis hiervan kan – bij positieve studieresultaten - een realisatiebesluit worden genomen. Dit project heeft raakvlakken met het project PHS Rijswijk – Rotterdam.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Verbeteren van de deur-tot-deur reistijd, verbeteren van het reisgemak, verbeteren regie over eigen reis.

Planning

  • 2018: besluitvorming over realisatie

Politiek/bestuurlijk

In het bestuurlijk overleg MIRT (BO MIRT) van december 2017 is het volgende besloten. Het ministerie van IenW, MRDH en de provincie Zuid-Holland besluiten – gelet op de positieve tussenresultaten van de studie naar variant D – om de volgende stap te zetten en door te gaan met het tweede deel van de ontwerpopdrachten van variant D tot het niveau van realisatiebesluit. De meerkosten van de studie worden door rijk en regio gefinancierd volgens 50/50-verdeling. De eindresultaten van de volgende ontwerpfase met bijbehorende kostenraming zijn leidend voor besluitvorming over een realisatiebesluit. Over de kostenverdeling is afgesproken dat er op basis van 50/50 een volgende fase ingegaan wordt tot een gemeenschappelijk maximum van € 40 mln (exclusief btw). Als de kosten bij het nemen van het realisatiebesluit hoger zijn, wordt er opnieuw over de financiering gesproken.

Betrokken partijen

Provincie Zuid-Holland, Vervoerregio Rotterdam – Den Haag en Rijk.

Financiën

Taakstellende Rijksbijdrage: € 25 mln. IF Artikel 13.03.04

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT-fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Oplevering
MIRT 2015
MIRT 2016
MIRT 2017
MIRT 2018
MIRT 201925
Brontabel als csv (100 bytes)
Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
Planning
Financiën
Politiek, bestuurlijk
Brontabel als csv (173 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2019: Het project is nieuw opgenomen in het MIRT.

Hoort bij