Het project 'Sloelijn en geluidsmaatregelen Zeeuwse lijn' verbetert de Sloelijn, zodat deze aan de milieu-eisen voor geluidsoverlast en stankoverlast voldoet.

Projectkenmerken

 • Gebied: Zuidwest-Nederland
 • Onderwerp: Spoorwegen goederen
 • Ministerie: IenW
 • Fase: Realisatie

Opgave

De Sloelijn was voor 2009 niet geëlektrificeerd. Dit leverde een veiligheidsprobleem op in Roosendaal. De treinen uit het Sloegebied moesten daarom in Roosendaal van locomotief wisselen en verder gaan met een e-locomotief (onder andere vanwege de vereiste snelheid). De risicocontour rondom het goederenemplacement in Roosendaal is groot, omdat een deel van de goederentreinen uit het Sloegebied lpg vervoert. Bovendien valt de contour over bestaande functies en gebieden heen die Roosendaal graag wil ontwikkelen. Het huidige tracé voldoet daarnaast niet aan de huidige milieueisen voor geluids- en stankoverlast.

Oplossing

De nieuwe Sloelijn is in 2008 in gebruik genomen en sinds 2009 ook geëlektrificeerd. De beschikkingen voor het project ‘Geluidsmaatregelen Zeeuwse lijn‘ zijn in 2011 verstrekt (deze maatregelen waren een eis volgend uit het zgn. Tracébesluit Sloe).

 Daarbij worden (aanvullende) inpassingsmaatregelen uitgevoerd tegen geluidsoverlast op het traject Vlissingen-Roosendaal (de Zeeuwse Lijn).

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Het uitvoeren van de maatregelen draagt bij aan het behalen van de geluidsnormen.

Planning

 • 2004: Tracébesluit
 • 2004: start realisatie
 • 2008: in gebruik
 • 2008: oplevering Sloelijn niet geëlektrificeerd
 • 2009: elektrificatie Sloelijn
 • 2010: nieuw besluit geluidsmaatregelen Zeeuwse Lijn
 • 2013: start realisatie aanvullende geluidsmaatregelen
 • Divers tot 2021: oplevering geluidsmaatregelen Zeeuwse Lijn

Financiën

Taakstellend budget: € 27 mln. Dit is alleen het budget voor de geluidsmaatregelen op de Zeeuwse Lijn. De Sloelijn is opgeleverd en gerealiseerde uitgaven zijn uit het budget gehaald. Artikel IF 13.03.02.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Oplevering
MIRT 2013182016
MIRT 2014272016
MIRT 2015272016
MIRT 2016272017
MIRT 2017272017
MIRT 2018272017 - 2018
MIRT 201927divers
Bron: MIRT Brontabel als csv (174 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil9
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)1
Brontabel als csv (76 bytes)
Gerealiseerd budget De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
20129
201310
201410
201511
20161244%
20171348%
Bron: MIRT Brontabel als csv (123 bytes)

Politiek/bestuurlijk

Convenanten: overeenkomst tussen Zeeland Seaports, N.V. Westerscheldetunnel en voormalig ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Uitvoering

De bouw van het deelproject Sloelijn is als een Design- en Constructcontract (D&C) in de markt gezet. De geluidsmaatregelen Zeeuwse Lijn worden op onderdelen zowel traditioneel als via een D&C-contract aanbesteed. Het project Sloelijn is in 2010 gereed gekomen. Het deelproject geluidsmaatregelen Zeeuwse Lijn is deels uitgevoerd en deels in voorbereiding. Er ligt nu een onherroepelijk besluit voor de saneringsmaatregelen op de Zeeuwse Lijn. Raildempers (2014) en gevelisolatie (2017) zijn reeds uitgevoerd. De geluidsschermen worden momenteel gebouwd en worden eind 2018 opgeleverd, met uitzondering van een scherm in Kapelle (oplevering 2019 mits positieve uitspraak rechtbank) en twee schermen in Goes (oplevering 2021).

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
Algemeen
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
PlanningXXXX
FinanciënX
Politiek, bestuurlijk
Bron: MIRT Brontabel als csv (177 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2013: De behandeling van zienswijzen over het nieuwe pakket met geluidsmaatregelen is vertraagd. De gemeente Goes heeft de oorspronkelijke oplossing (een betonnen bak) op basis van nadere studies herzien. Met de resterende geluidsmaatregelen op de Zeeuwse Lijn, de bovenbouwvernieuwing in Goes en de geluidsmaatregelen in Goes zal in 2013 worden gestart. De complexheid rond de buitendienststellingen en conditionering maakt een langere uitvoeringstijd noodzakelijk.

2014: Bij Voorjaarsnota 2013 is het projectbudget opgehoogd met € 9 mln als gevolg van extra maatregelen die uit het nieuwe besluit volgen.

2018: De gevelisolatie is klaar in 2017 en de plaatsing van de geluidsschermen wordt eind 2018 afgerond.

Hoort bij