Het project 'A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere' verbetert de bereikbaar van de stedelijke omgeving door uitbreiding van de bestaande wegenstructuur A1/A2/A6/A9/A10-Oost tussen knooppunt Badhoevedorp en de aansluiting Almere Buiten-Oost.

Projectkenmerken

  • Gebied: Noordwest-Nederland
  • Onderwerp: Hoofdwegen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Realisatie

Opgave

De bereikbaarheid over de weg in de corridor A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere en de inpassing van de wegen in de stedelijke omgeving is niet optimaal. Toekomstige ontwikkelingen zoals de uitbreiding van Almere zetten op lange termijn de bereikbaarheid verder onder druk.

Oplossing

In 2007 heeft het kabinet een voorkeur uitgesproken voor het Stroomlijnalternatief: de uitbreiding van de bestaande weginfrastructuur A1/A2/A6/A9/A10-Oost tussen knooppunt Badhoevedorp en de aansluiting Almere Buiten-Oost. In het Ontwerp-Tracébesluit (OTB) is de keuze voor het Stroomlijnalternatief gekoppeld aan een groot aantal inpassingsmaatregelen, waaronder de aanleg van een tunnel in de A9 bij Amsterdam-Zuidoost en een verdiepte ligging in Amstelveen, een eco-aquaduct in de A1 bij Muiden en het op maaiveld brengen van de A6 bij de Weerwaterzone in Almere.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Het project draagt bij aan de bereikbaarheid in de noordelijke Randstad, zodat weggebruikers snel, verkeersveilig en betrouwbaar in de corridor kunnen reizen. Daarnaast draagt de inpassing van deze hoofdwegen in de dicht­bevolkte omgeving bij aan een verbetering van de leefomgeving en de duurzaamheid.

Planning

  • 2011: Tracébesluit
  • 2012: start realisatie
  • 2024-2026: openstelling van deeltraject A9 Badhoevedorp-Holendrecht.

Voor vier van de vijf delen van het project staat de openstelling eerder gepland.

Financiën

Taakstellend budget: € 5.395 mln (inclusief bijdragen derden (€ 162 mln), Beheer en Onderhoud deeltraject A1/A6, A9 Gaasperdammerweg en A6 Almere). Artikel IF 12.03.01, 12.03.02 en 12.04.01

Voor projecten met een Design, Build, Finance & Maintain-contract (DBFM) wordt het budget ten tijde van de gunning opgehoogd vanuit de middelen voor beheer en onderhoud. Bij A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere is dit gebeurd in MIRT 2014, MIRT 2016 en MIRT 2018.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Oplevering
MIRT 20134.1182020
MIRT 20144.6762025-2027
MIRT 20154.6672025-2027
MIRT 20165.0662025-2027
MIRT 20175.1012025-2027
MIRT 20185.3252025-2027
MIRT 20195.3952025-2027
Bron: MIRT Brontabel als csv (221 bytes)
Verschil in budget
verschil1.277
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)328
Brontabel als csv (65 bytes)

Politiek/bestuurlijk

Rijk en regio hebben in 2007 en 2008 overeenkomsten getekend over het Stroomlijn­alternatief met afspraken over de inpassing.

Er is een aanvullende bestuursovereenkomst getekend over de busvoorzieningen tussen Almere en het knooppunt Watergraafsmeer. Het Tracébesluit is in 2011 vastgesteld en in november 2014 onherroepelijk geworden. Rijk en regio zijn in maart 2014 overeengekomen dat de Keizer Kareltunnel in Amstelveen niet wordt aangelegd, maar dat de A9 verdiept wordt aangelegd. Hierdoor is een Wijzigingstracé­besluit opgesteld dat in maart 2017 door de minister van Infrastructuur en Milieu is vastgesteld.

Uitvoering

Het project wordt uitgevoerd in vijf delen. De uitvoering van het deelproject A10-Oost/A1 Watergraafsmeer-Diemen is gestart in 2012, en extra rijstroken op de A10 Oost zijn opengesteld in 2014. Het deel­project A1 Diemen-Muiderberg/A6 Muiderberg-Almere Havendreef is gegund in 2012 en in 2017 opengesteld. Deeltraject A9 Gaasperdammerweg is in 2014 gegund. Deeltraject A6 Almere is in 2016 gegund.

File Top 50

Met de openstelling van het deelproject A1/A6 zijn de knelpunten uit de File Top 50 opgelost.

Programmatabel
OmschrijvingMaatregelTaakstellend BudgetGerealiseerd budget t/m 2016Openstelling
A10 Oost / A1 Diemen2x4 rijstroken14114116-jun-14
A1/A62x5 rijstroken + 2 wisselstroken / 2x4 rijstroken + wisselstroken1.7741662019
A9 Gaasperdammerweg2x5 rijstroken + wisselstrook1.103642020
A6 Almere2x4 rijstroken374142020
A9 Badhoevedorp-Holendrecht2x4 rijstroken71782024-2026
ProjectoverstijgendOnder andere grondaankopen, kabels en leidingen, risicoreservering, externe personeelskosten1.216453
totaal5.325847
Bron: MIRT Brontabel als csv (538 bytes)
Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
Algemeen
MIRT-faseX
Opgave
OplossingXX
PlanningXX
FinanciënXXXXX
Politiek, bestuurlijkX
Bron: MIRT Brontabel als csv (183 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2013: Door het opheffen van het Fonds economische structuurversterking (Fes), het sluiten van een aanvullende bestuursovereenkomst en opname van DG-Ruimte-gelden in het infrafonds is de bijdrage van derden aangepast. Er is € 24 mln overgeboekt vanuit project Stedelijke bereikbaarheid Almere.

2014: Het taakstellend budget is opgehoogd met kosten voor beheer en onderhoud van het deel A1/A6. Door middel van een Wijzigingstracébesluit wordt het ontwerp van de Gaasperdammertunnel aangepast. De bezuinigingen uit het Lenteakkoord en het aanvullend Regeerakkoord van 2012 hebben tot gevolg dat de planning van deeltrajecten A6 Almere en A9 Amstelveen zijn verschoven.

2015: Het taakstellend budget is aangepast als gevolg van lagere bijdragen van derden en een wijziging van de Stroomlijnovereenkomst.

2016: Het taakstellend budget is opgehoogd met kosten voor beheer en onderhoud van het deel A9 Gaasperdammerweg. De scope en het budget zijn daarnaast aangepast aan gewijzigde afspraken met de regio.

2018: Het taakstellend budget is opgehoogd met kosten voor meerjarig onderhoud en financieringskosten van het deel A6 Almere. Daarnaast zijn meevallers en tegenvallers, die zijn ontstaan door verschillen in uitgekeerde indexering en per project contractueel ingepaste indexering, binnen de DBFM-projecten budgetneutraal verrekend.