Het project 'Rotterdamsebaan' verbetert de doorstroming van verkeer op de A4 en de A12 bij Den Haag.

Projectkenmerken

  • Gebied: Zuidwest-Nederland
  • Onderwerp: Regionale/lokale infrastructuur
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Realisatie

Opgave

De huidige ontsluiting van Den Haag via de A12/Utrechtsebaan en de aansluiting Voorburg hebben onvoldoende capaciteit om de verkeersgroei op te vangen. Daarnaast wil Den Haag het bedrijventerrein de Binckhorst omvormen tot een hoogwaardige leef-, woon- en kantooromgeving dicht bij het centrum. De bereikbaarheid dient hiervoor te worden verbeterd.

Oplossing

De Rotterdamsebaan is een nieuwe verbinding tussen het knooppunt Ypenburg (hoofdwegennet) en de Neherkade in Den Haag (onderliggend wegennet). Het project bestaat uit drie onderdelen: het aanpassen van de Neherkade, een boortunnel tussen de Centrumring en Ypenburg, en de aansluiting van de Rotterdamsebaan op de rijksweg bij het knooppunt Ypenburg.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Dit project draagt bij aan het verbeteren van de doorstroming op de A4 en de A12 ter hoogte van Den Haag. Ook wordt de ontwikkelingslocatie Binckhorst (voor wonen en werken) in Den Haag door de Rotterdamsebaan ontsloten.

Planning

De planning is primair aan de regio.

  • 2013: subsidiebeschikking afgegeven
  • 2013: start realisatie
  • 2020: openstelling

Financiën

De rijksbijdrage bedraagt € 302 mln (inclusief btw). Artikel IF 14.01.03. Er is in 2017 € 11 mln aan het BTW-compensatiefonds afgedragen.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT-fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Openstelling
MIRT 2014300De planning is aan de regio
MIRT 2015304
MIRT 2016305
MIRT 2017306
MIRT 2018309
MIRT 2019302
Brontabel als csv (158 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil7
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)4
Brontabel als csv (76 bytes)

Politiek/bestuurlijk

In het bestuurlijk overleg MIRT (BO MIRT) van voorjaar 2008 heeft het rijk in principe € 225 mln beschikbaar gesteld voor het project Rotterdamsebaan. De regionale partners reserveren ook € 225 mln. De projectonderdelen boortunnel en aansluiting Ypenburg van de Rotterdamsebaan zijn in de planuitwerkingstabel regionale/lokale infrastructuur van het MIRT opgenomen.

In het BO MIRT van najaar 2008 zijn de voorwaarden voor medefinanciering van het rijk besproken en eind december 2008 zijn afspraken schriftelijk vastgelegd. In juni 2013 is voor de rijksbijdrage een subsidiebeschikking verleend. In 2014 is overeenstemming bereikt over de exacte vormgeving van de aansluiting van de Rotterdamsebaan op de verkeerskruising binnen knooppunt Ypenburg.

Uitvoering

De gemeente Den Haag en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van dit project. Beide staan garant voor de realisatie en de financiering van de aanpassing van de Neherkade.

File Top 50

Dit project levert een bijdrage aan het oplossen van knelpunt 44 uit de File Top 50.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
Algemeen
MIRT-faseX
Opgave
Oplossing
PlanningX
FinanciënX
Politiek, bestuurlijkX
Bron: MIRT Brontabel als csv (176 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2013: De minister heeft het budget met € 70 mln verhoogd.

2014: De beschikking is afgegeven en het project is overgegaan naar de realisatiefase.

2015: De planning van de realisatie is vastgesteld.

Hoort bij