Het project 'Stadshavens Rotterdam' verbetert het stadshavengebied door herstructurering en verandering.

Projectkenmerken

  • Gebied: Zuidwest-Nederland
  • Onderwerp: Integrale gebiedsopgaven
  • Ministerie: BZK
  • Fase: Realisatie

Opgave

Het behoud van de mainport Rotterdam als vitaal economisch vestigingsgebied is cruciaal voor Nederland. Zonder duurzame transitie is de haven op korte termijn slecht bereikbaar, biedt deze onvoldoende ruimte voor nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid, blijven verouderde bedrijventerreinen achter, stagneert woningbouw en worden haven en stad door wateroverlast bedreigd.

Oplossing

Door de herstructurering en transformatie van het stadshavengebied krijgen haven en stad een versterking van de economische structuur en hoogwaardige woon- en werkmilieus. De beoogde kwaliteitsslag van het woon- en werkmilieu straalt ook af op de bestaande stedelijke omgeving, waardoor het sociaaleconomische klimaat van de stad en het vestigingsklimaat voor bedrijven verbetert. Ook wordt er ingespeeld op klimaatverandering. Het project versterkt de positie van de mainport Rotterdam en daarmee de internationale concurrentiepositie.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Vanuit de Nota Ruimte geeft Stadshavens Rotterdam een extra impuls aan de versterking van de economische concurrentiepositie en aan de kracht van stad en haven.

Planning

  • 2010: start realisatie
  • 2019: oplevering

Financiën

Taakstellend budget fase 1: € 31 mln uit het budget voor Nota Ruimte.

Politiek/bestuurlijk

In november 2009 hebben rijk en gemeente in het contract Randstad Urgent afspraken over de samenwerking vastgelegd. Voor onderdelen van het Uitvoeringsprogramma krijgt de gemeente een bijdrage uit het budget voor Nota Ruimte, namelijk voor de eerste fase van het Randstad Urgent-project Stadshavens: de inrichting van openbare ruimten in de deelgebieden Vierhavens, RDM-terrein, Rondje Rijnhaven en Sluisjesdijk /Waalhavenboulevard. In april 2010 hebben de minister-president en vertegenwoordigers van regio en bedrijfsleven een intentieverklaring over stadshavens ondertekend waarin urgentie en noodzaak van de betrokkenheid van het rijk worden onderstreept. In het verlengde hiervan zijn afspraken gemaakt over de toepassing van de Crisis- en herstelwet. Op 29 september 2011 heeft de gemeenteraad van Rotterdam de structuurvisie vastgesteld. Op 17 maart 2016 heeft de gemeenteraad van Rotterdam de Ontwikkelstrategie Merwe-Vierhavens vastgesteld, inclusief bijbehorende grondexploitatie.

Uitvoering

De gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf voeren het project uit. Gemeente en Havenbedrijf hebben nieuwe afspraken gemaakt over de ontwikkeling van het Merwe-Vierhavensgebied (M4H) en de RDM. Samen vormen ze het Rotterdam Makers District. De visie en strategie voor het Makers District is eind 2018 door het college van B&W vastgesteld. Op RDM is een bezoekerscentrum geopend. De grofsmederij is gereed en door verschillende bedrijven in gebruik genomen. In het M4H-gebied is het rijksmonument HAKA verkocht en dit zal worden herontwikkeld. Het Havenbedrijf heeft loodsen van het fruitoverslagbedrijf Total Produce aangekocht en deze worden ontwikkeld voor bedrijven in de Maakindustrie. In de Maashaven zijn vergevorderde plannen voor een natuurvriendelijke oever.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
Planning
Financiën
Politiek, bestuurlijkXX
Bron: MIRT Brontabel als csv (175 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2016: De voltooiing vindt eind 2018 plaats. De eindverantwoording geschiedt via SISA 2018, zodat de subsidie in 2019 vastgesteld kan worden. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft hiertoe in december 2015 een goedkeurende wijzigings­beschikking afgegeven.

2019: Door de portefeuilleverdeling valt dit programma met ingang van 2018 onder de verantwoordelijkheid van BZK. De afronding vindt eind 2019 plaats. De eindverantwoording geschiedt via SISA 2019, zodat de subsidie in 2020 vastgesteld kan worden. De minister van BZK heeft hiertoe in mei 2018 een goedkeurende wijzigingsbeschikking afgegeven.
 

Hoort bij