Het project 'Optimalisering Goederencorridor Rotterdam - Genua' verbetert de verbinding tussen de Rotterdamse haven en het Europese achterland door het aantal verschillende systemen te verminderen.

Projectkenmerken

  • Gebied: Nationaal
  • Onderwerp: Spoorwegen goederen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Realisatie

Opgave

Op de spoorcorridor tussen Rotterdam en Genua zijn verschillende systemen voor treinbeïnvloeding en voltage aanwezig. Hierdoor moeten vervoerders vaak van locomotief wisselen of investeren in dure meersysteem-locomotieven. Grensoverschrijdend goederenvervoer blijft daardoor inefficiënt en duur.

Oplossing

Voor een optimaal gebruik van de spoorcorridor wordt de variëteit aan systemen teruggebracht en worden zo veel mogelijk geharmoniseerde Europese technieken geïnstalleerd. Een geoptimaliseerde spoorcorridor verbetert de verbinding tussen de Rotterdamse haven en het Europese achterland. Nederland, Duitsland, Zwitserland en Italië hebben gezamenlijk projectplannen opgesteld om op de corridor de nieuwe treinbeïnvloedingstechniek European Rail Traffic Management Systems (ERTMS) versneld in te voeren. Met de aanleg van de Betuweroute is al een belangrijke stap gemaakt door ERTMS en 25kV te installeren. Voor Nederland blijft daardoor de optimalisatie beperkt tot de systeemwijziging van de bestaande sporen tussen Zevenaar/Grens en Kijfhoek. Er is een budget van € 127 mln beschikbaar. Hiermee wordt in Zevenaar het wachtspoor aan de noordkant doorgetrokken en aangesloten op het derde spoor in Duitsland. Ook wordt de 1500 V vervangen door 25 kV en wordt ERTMS aangelegd op Zevenaar en op de doorgaande sporen langs Kijfhoek.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Verhogen van de veiligheid, ruimte bieden aan de groei van het goederenvervoer, bevorderen dat verladers van goederen de trein in toenemende mate als aan aantrekkelijke vervoeroptie beschouwen.

Planning

  • 2012: realisatiebeschikkingen verleend voor de projecten ERTMS Kijfhoek en ERTMS/25 kV Zevenaar.

Realisatie

  • 2014: ERTMS Kijfhoek en Zevenaar
  • 2015: wijziging spoorlay-out Zevenaar West (robuust spoor)
  • 2016: 25 kV te Zevenaar
  • 2018: derde spoor te Zevenaar

Financiën

Taakstellend budget: planuitwerking- en realisatiekosten € 169 mln. Bijdragen derden: de EU geeft subsidie voor de aanleg van ERTMS op beide eilanden (€ 5 mln) en voor 25 kV te Zevenaar (€ 4 mln). Artikel IF 13.03.02.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Oplevering
MIRT 20131542014-2018
MIRT 20141702014-2018
MIRT 20151702014-2018
MIRT 20161732014-2018
MIRT 20171742014-2018
MIRT 20181672014-2018
MIRT 20191692014-2018
Bron: MIRT Brontabel als csv (208 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil15
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)5
Brontabel als csv (78 bytes)
Gerealiseerd budget De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
201215
201331
201455
2015100
201610962%
201712071%
Bron: MIRT Brontabel als csv (128 bytes)

Politiek/bestuurlijk

De ministers van Nederland, Duitsland, Zwitserland en Italië hebben in maart 2006 een Letter of Intent (LoI) ondertekend voor de implementatie van ERTMS op de corridor. Het EU-implementatieplan verplicht de aanleg van ERTMS in uiterlijk 2015. Het Tracébesluit voor aanleg van het derde spoor wordt in 2013 gepubliceerd. In Duitsland is in juni 2013 het financieringsbesluit getekend voor de aanleg van het derde spoor.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
Algemeen
MIRT-faseX
Opgave
OplossingX
Planning
FinanciënXXXX
Politiek, bestuurlijk
Bron: MIRT Brontabel als csv (178 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2013: Het project gaat over van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase.

2014: Bij Voorjaarsnota is het projectbudget opgehoogd met € 3,9 mln. Daarnaast is het projectbudget opgehoogd met € 11,8 mln voor het project Zevenaar-Didam (zie toelichting op projectblad Programma Kleine functiewijzigingen).

2016: Het projectbudget is opgehoogd met € 3 mln voor de toepassing van ERTMS bij een deel van de goederen­locomotieven en emplacementen.

2018: Het programma Rotterdam-Genua bestaat uit een aantal deelprojecten. Bij het deelproject Zevenaar (opheffen systeem­eiland) is sprake van een aanbestedingsmeevaller. Op basis van een inventarisatie van de nog te verwachten kosten en de nog aanwezige risico’s, is het verantwoord het projectbudget te verlagen met € 6,1 mln. Dit bedrag is toegevoegd aan de investeringsruimte (artikelonderdeel 13.08). Het deelproject Kijfhoek (opheffen ATB eiland) is in dienst gesteld en de resterende € 0,6 mln is toegevoegd aan de post Nazorg gereedgekomen projecten.

2019: Het projectbudget is verhoogd met € 1,8 miljoen in verband met een ontvangen EU-subsidie. Op basis van de eindafrekening van het deelproject Ombouw ICE3m Materieel Zevenaar-grens bleek het mogelijk
€ 1 miljoen vrij te laten vallen. Dit bedrag is toegevoegd aan de investeringsruimte (artikelonderdeel 13.08).

Hoort bij