Het project Rotterdam A16 verbetert de wegcapaciteit door de aanleg van een nieuwe rijksweg tussen de A13 Aansluiting Berkel en Rodenrijs en de A16 Terbregseplein.

Projectkenmerken

  • Gebied: Zuidwest-Nederland
  • Onderwerp: Hoofdwegen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Realisatie

Opgave

Door capaciteitsproblemen op de A20 tussen het Terbregseplein en het Kleinpolderplein is de bereikbaarheid op dit traject onvoldoende. Daarnaast zijn er problemen met de kwaliteit van de leefomgeving langs de A13 en A20 en doen zich problemen voor met de verkeers­afwikkeling op het onderliggende wegennet.

Oplossing

De wegcapaciteit en de kwaliteit van de leefomgeving worden verhoogd door de aanleg van een nieuwe rijksweg tussen de A13 (aansluiting Berkel en Rodenrijs) en het Terbregseplein (A16). Het tracé loopt vanaf de A13 parallel met de N209 en buigt ter hoogte van de Ankie Verbeek-Ohrlaan af, via het Bergse Bos naar het Terbregseplein.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Dit project draagt bij aan een verbeterde verkeersdoorstroming en vergroot de betrouwbaarheid van de reistijd op het hoofdwegennet.

Planning

  • 2016: Tracébesluit
  • 2019: start realisatie
  • 2022-2024: openstelling

Financiën

Taakstellend budget: € 998 mln. (inclusief bijdrage van derden: € 92). Hierbij wordt rekening gehouden met een PPS-taakstelling van € 45 mln. Artikel IF 12.03.02 en IF 12.03.01.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudgetOpenstelling
MIRT 20149642021
MIRT 20159752021-2023
MIRT 20169792021-2023
MIRT 20179742021-2023
MIRT 20189842022-2024
MIRT 20199982022-2024
Bron: MIRT Brontabel als csv (173 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil34
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)28
Brontabel als csv (78 bytes)
Gerealiseerd budget De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
2016253%
2017434%
Bron: MIRT Brontabel als csv (82 bytes)

Politiek/bestuurlijk

In mei 2013 is het standpunt voor dit project vastgesteld. Conform bestuurlijke voorkeur van december 2011 is gekozen voor een gecombineerde ligging van de A13/A16 met een deel van de N209, passages over de Hoge Snelheidslijn (HSL)-Zuid, RandstadRail en het Terbregseplein, het onderlangs kruisen van de Rotte en een tunnel op maaiveld ter hoogte van het Lage Bergse Bos. Het Ontwerp-Tracébesluit is in 2015 vastgesteld en in september 2015 ter inzage gelegd.

In oktober 2015 is de Inpassingovereenkomst A13/16 gesloten met de regiopartners, waarin nadere afspraken zijn gemaakt over de besteding van de regionale bijdrage aan enkele ‘bovenwettelijke’ inpassingsmaatregelen. Daarbij is de reeds overeengekomen regionale bijdrage van € 100 mln geïndexeerd en gesplitst in een projectgebonden deel van € 92 mln en een niet-projectgebonden deel van € 14 mln. De regionale bijdrage aan de A16 Rotterdam is daarmee verlaagd naar € 92 mln. De regio zal de € 14 mln besteden aan inpassingsmaatregelen die geen deel uitmaken van het Tracébesluit (TB). Het TB is vastgesteld in juni 2016 en in augustus 2016 ter inzage gelegd. In augustus 2017 is het Tracébesluit onherroepelijk geworden.

Uitvoering

Het project is in 2018 gegund.

File Top 50

Dit project levert een bijdrage aan het oplossen van de knelpunten 1, 17, 19, 33 en 34 uit de File Top 50.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
PlanningXXXX
FinanciënXX
Politiek, bestuurlijkXX
Bron: MIRT Brontabel als csv (182 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2013: De planning is dat de principeafspraken tussen de Stadsregio Rotterdam en het ministerie vanInfrastructuur en Milieu worden vastgelegd in een standpunt in de tweede helft van 2012.

2014: Als gevolg van het verzoek van de Tweede Kamer om geen onomkeerbare stappen te nemen voor dit project is de planning van het Tracébesluit herijkt.

2015: Er is afgezien van tolheffing op de A13/A16; de planning en de financiering zijn hierna geactualiseerd.

2017: De projectnaam A13/A16 is gewijzigd in de A16 Rotterdam.

2018: Openstelling is aangepast. Dit om een gelijktijdige aanbesteding met het project Blankenburgverbinding te voorkomen.

Hoort bij