Op de Ring Utrecht bij de wegvakken A12 Oudenrijn-Lunetten en A27 Lunetten-Houten vindt uitbreiding plaats om de doorstroming van verkeer te verbeteren.

Projectkenmerken

  • Gebied: Noordwest-Nederland
  • Onderwerp: Hoofdwegen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Realisatie

Opgave

De groei van het verkeer leidt tot afwikkelingsproblemen op de Ring Utrecht en het daarop aansluitende onderliggend wegennet.

Oplossing

De planuitwerking is onderdeel van de regionale pakketstudie Ring Utrecht. In de pakketstudie is aandacht voor diverse modaliteiten en thema’s (ov, fiets, auto, mobiliteitsmanagement). Het Tracébesluit van de Ring Utrecht bevat onder meer:

  • de uitbreiding van de capaciteit van de A27 aan de oostzijde van Utrecht en uitbreiding van de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd, waarbij de verkeersstromen tussen deze knooppunten worden gescheiden (ontweven);
  • de uitbreiding van de A12 met een extra rijstrook in beide richtingen op de parallelbaan;
  • een groene verbinding over de A27 tussen de stad en het landgoed Amelisweerd.

De nagestreefde doelstelling voor de omgeving is dat maatregelen aan de Ring Utrecht over het geheel genomen niet tot verslechteringen leiden en waar mogelijk een verbetering opleveren.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Het project draagt bij aan de doelstellingen betere doorstroming, leefbaarheid en veiligheid op het hoofdwegennet.

Planning

  • 2017: Tracébesluit
  • 2020: start realisatie
  • 2024-2026: openstelling

Financiën

Taakstellend budget: € 1.171 mln. Artikel IF 12.03.02. Het budget is exclusief reservering vanwege het Meerjarenprogramma Geluidssanering (MJPG).

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudgetOpenstelling
MIRT 20151.1342024-2026
MIRT 20161.1382024-2026
MIRT 20171.1412024-2026
MIRT 20181.1532024-2026
MIRT 20191.1712024-2026
Bron: MIRT Brontabel als csv (163 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil37
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)37
Brontabel als csv (78 bytes)

Politiek/bestuurlijk

Tijdens het bestuurlijk overleg MIRT van najaar 2009 heeft het destijds vierledig bevoegd gezag de voorkeursrichting bepaald. Na een consultatie- en adviesronde over de milieu­effectrapportage (m.e.r.) fase 1 is in december 2010 een voorkeursalternatief vastgesteld. Ook is hierbij de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag voor de A27/A12 volledig bij de minister van Infrastructuur en Milieu gelegd.

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de commissie-Schoof tussen december 2012 en maart 2013 de besluitvorming over het voorkeursalternatief onderzocht. De conclusie is dat het onderzoek voldoende tot goed is uitgevoerd, dat er een uitgebreid en zorgvuldig participatie- en besluitvormingsproces is geweest en dat de keuze voor een verbreding aan de oostzijde van de stad Utrecht onderbouwd is.

De minister heeft de voorkeursvariant vastgesteld op 13 juni 2014 en het Ontwerp-Tracébesluit in maart 2016. Op 14 december 2016 is het Tracébesluit (TB) vastgesteld. Met het vaststellen van het TB is de planuitwerking van dit project afgerond. Voor een kleine aanpassing met betrekking tot bomenkap is een wijziging in het Tracébesluit vastgesteld.

File Top 50

Dit project levert een bijdrage aan het oplossen van de knelpunten 11, 13, 15 en 29 uit de File Top 50.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
Algemeen
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
PlanningXXXX
FinanciënXX
Politiek, bestuurlijkXX
Bron: MIRT Brontabel als csv (180 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2013: Het beschikbare budget is aangevuld met bedragen voor de wegvakken A12 Oudenrijn-Lunetten en A27 Lunetten-Houten. De fasering van de A12 na 2020 betekent een oplevering in 2023.

2014: Het budget is verhoogd met € 15 mln voor extra inpassingsmaatregelen langs de A27. Vanaf voorjaar 2012 heeft het project Ring Utrecht vertraging opgelopen door onder meer contro­versieelverklaring en het onderzoek door de commissie-Schoof. De planning voor het Tracébesluit en de start van de realisatie zijn hierop herijkt. De bezuinigingen uit het Lenteakkoord en het aanvullend Regeerakkoord van 2012 hebben tot gevolg dat de verbreding van de A12 (Ring Utrecht fase 2) is getemporiseerd. De rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) is apart op de begroting opgenomen en als apart projectblad opgenomen.

2015: De voorkeursvariant is vastgesteld.

2016: In november 2014 heeft de minister de Tweede Kamer per brief aangegeven dat het Tracébesluit (TB) verschuift naar 2017.

2018: Start realisatie verschuift van 2018 naar 2020. Na de vaststelling van het Tracébesluit is de projectplanning voor de realisatiefase herijkt, waarbij een zorgvuldige marktbenadering en omgevingsproces voorop staat. Dit leidt ertoe dat de start realisatie plaatsvindt in 2020.