Het project 'PHS Rijswijk - Rotterdam' draagt bij aan de ontwikkeling van de economie en ruimtelijke ordening door uitbreiden van het spoor tussen Rijswijk en Delft-Zuid.

Projectkenmerken

  • Gebied: Zuidwest Nederland
  • Onderwerp: Spoorwegen personen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Realisatie

Opgave

Het project PHS Rijswijk-Rotterdam is onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). Dit project behelst het geschikt maken van het spoor op het traject tussen Den Haag Centraal en Rotterdam Centraal voor het rijden van acht intercity’s en zes sprinters per uur per richting en voor een beperkt aantal goederentreinen.

Oplossing

In het kader van het PHS wordt het spoor tussen Rijswijk en Delft-Zuid uitgebreid van twee naar vier sporen (inclusief de verdubbeling van het aantal sporen in de spoortunnel Delft) en wordt de sporenlay-out tussen Schiedam en Rotterdam aangepast om met hogere frequentie te gaan rijden.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Dit project maakt onderdeel uit van het Programma Hoogfrequent Spoor en draagt bij aan de economische en ruimtelijke ontwikkeling van Nederland.

Planning

  • 2016: afronding gecombineerde Tracéwet- en m.e.r.-procedure
  • 2017/2018: voorbereiding aanbestedingsdossier
  • 2018/2019: start realisatie
  • 2023-2025: oplevering

Financiën

Taakstellend budget: € 318 mln. Artikel IF 13.03.01/17.10.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Oplevering
MIRT 201792017
MIRT 2018102023 - 2024
MIRT 20193182023 -2025
Bron: MIRT Brontabel als csv (103 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil309
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)5
Brontabel als csv (79 bytes)
Gerealiseerd budget De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
2016222%
2017660%
Bron: MIRT Brontabel als csv (82 bytes)

Politiek/bestuurlijk

Toegezegd is om voor het project een planning te hanteren die aansluitend bouwen op de spoortunnel Delft mogelijk maakt. Met de gemeenten Rijswijk en Delft en met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) zijn overeenkomsten getekend om in de realisatie van het project ongelijkvloerse spoorkruisingen te realiseren. De provincie Zuid-Holland draagt € 0,1 mln bij om de spoorbrug over Kerstanjewetering op een doorvaarthoogte van 1,80 m te brengen in plaats van de huidige 1,64 m.

Uitvoering

In 2018 is de subsidiebeschikking verleend. De aanbesteding wordt voorbereid door ProRail.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
PlanningX
FinanciënX
Politiek, bestuurlijk
Bron: MIRT Brontabel als csv (175 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2017: Het project is nieuw opgenomen in het MIRT.
2018: Vanaf heden is de verwachte indienststelling van het gehele project opgenomen. Bij Slotwet 2016 is € 1 mln toegevoegd voor voorbereidende werkzaamheden van de realisatie.

2019: In verband met de faseovergang is € 304 miljoen overgeboekt van het planuitwerkingsbudget PHS en toegevoegd aan het realisatiebudget PHS Rijswijk-Rotterdam. De planning voor oplevering is in deze fase conform begrotingsregels weergegeven met een bandbreedte van 2 jaar.

Hoort bij