Het project 'RijnlandRoute' verbetert de bereikbaarheid van de regio ten zuiden en westen van Leiden en Rijnsburg. Door de aanleg van een gedeeltelijk nieuwe verbinding tussen Katwijk en de A4 ter hoogte van Leiden.

Projectkenmerken

 • Gebied: Zuidwest-Nederland
 • Onderwerp: Hoofdwegen
 • Ministerie: IenW
 • Fase: Realisatie

Opgave

De bereikbaarheid in de regio (hoofd- en onderliggend wegennet, ov) dient te worden verbeterd om de ruimtelijke ontwikkelingen op het gebied van woningbouw (waaronder topmilieu Valkenburg) en bedrijvigheid (clustering BioScience-bedrijven, transitie van greenport Duin- en Bollenstreek) mogelijk te maken.

Oplossing

Er wordt een gedeeltelijk nieuwe verbinding aangelegd tussen Katwijk en de A4 ter hoogte van Leiden. Het project bestaat van west naar oost uit de volgende delen:

 1. verbreding van de Ingenieur G. Tjalmaweg (N206) naar 2x2 rijstroken tussen de aansluiting met de Wassenaarseweg/N441 te Katwijk en de aansluiting Leiden-West (A44/N206);
 2. verbreding van de A44 naar 2x4 rijstroken tussen de aan te passen aansluiting Leiden-West en het nieuw aan te leggen knooppunt Ommedijk (inclusief de aanpassing van aansluiting Leiden-West en de aanleg van knooppunt Ommedijk);
 3. aanleg van een nieuwe regionale stroomweg (snelheidsregime 80 km per uur) met 2x2 rijstroken tussen het nieuw aan te leggen knooppunt Ommedijk op de A44 en het nieuw aan te leggen knooppunt Hofvliet op de A4;
 4. verlenging van de parallelstructuur van de A4 tussen de bestaande aansluiting N206/Zoeterwoude-Dorp en het nieuw aan te leggen knooppunt Hofvliet (inclusief de aanleg van knooppunt Hofvliet);
 5. verbreding van de Europaweg te Leiden (N206) naar 2x2 rijstroken tussen de binnenstad van Leiden en de aansluiting op de A4.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Het project draagt bij aan de verbetering van de verkeersdoorstroming en de leefbaarheid in Leiden en de omgeving van Leiden, de ontsluiting van met name de woningbouwlocatie Nieuw-Valkenburg en de bedrijvigheid van nationaal belang.

Planning

De planning van dit project is primair aan de regio.

 • 2014: Provinciaal Inpassingsplan en Tracébesluiten
 • 2017: start realisatie
 • 2020-2022: openstelling

Financiën

Taakstellende rijksbijdrage: € 556 mln. Artikel IF 12.03.01.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Openstelling
MIRT 2016551De planning is aan de regio
MIRT 2017552De planning is aan de regio
MIRT 2018558De planning is aan de regio
MIRT 2019566De planning is aan de regio
Bron: MIRT Brontabel als csv (207 bytes)
Gerealiseerd budget
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
20175810%
Brontabel als csv (71 bytes)

Politiek/bestuurlijk

In 2013 hebben het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincie Zuid-Holland de Bestuurlijke Overeenkomst RijnlandRoute gesloten over de scope, de planning, de taakverdeling en de subsidiering van het project. In de overeenkomst is vastgelegd dat het rijk een financiële bijdrage levert van € 534 mln (prijspeil 2012). In januari 2015 zijn de Tracébesluiten en het Provinciaal Inpassingsplan onherroepelijk geworden.

Uitvoering

De marktbenadering van de delen 2, 3 en 4 is gestart in december 2015 (zie Oplossing). In dit contract wordt ook de A4 Vlietland-N14 meegenomen, vanwege de fysieke raakvlakken. De delen 1 en 5 worden apart aanbesteed. In 2017 is het project gegund.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-faseX
Opgave
Oplossing
PlanningX
Financiën
Politiek, bestuurlijk
Bron: MIRT Brontabel als csv (175 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2015: Het project is nieuw opgenomen in het MIRT.

2016: Het project is overgegaan naar de realisatiefase. Provinciaal Inpassingsplan en Tracébesluiten zijn vervroegd vastgesteld in 2014.

Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil15
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)15
Brontabel als csv (83 bytes)

Hoort bij