Het project 'A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)' verbetert de verkeersdoorstroming op de A12, A50 en A15 in de regio Arnhem-Nijmegen.

Projectkenmerken

  • Gebied: Oost-Nederland
  • Onderwerp: Hoofdwegen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Realisatie

Opgave

De groei van het autoverkeer belemmert op termijn een goede verkeersafwikkeling op de A12, de A50 en de A15 in de regio Arnhem-Nijmegen. Het wegensysteem is daarbij onvoldoende robuust. Deze nieuwe verbinding is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte aangemerkt als ontbrekende schakel in het wegennet op de (internationale) corridor Rotterdam-Duitsland.

Oplossing

De verkeersafwikkeling wordt verbeterd met de doortrekking van rijksweg 15 als autosnelweg, met 2x2 rijstroken tussen knooppunt Ressen en de A12, inclusief een volwaardige aantakking op de A12 met weefvakken tussen Duiven en Zevenaar (ViA15). Ook worden de A15 Valburg-Ressen en de A12 Duiven-Ouddijk verbreed met een rijstrook.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Het project draagt bij aan de beleids­doelstellingen op het gebied van doorstroming, robuustheid van het netwerk, ontwikkeling van de regio Arnhem-Nijmegen en het realiseren van een ontbrekende schakel in een inter­nationale verbinding en waterveiligheid (ontsnappingsroute bij grootschalige overstroming).

Planning

  • 2017: Tracébesluit
  • 2020: start realisatie
  • 2022-2024: openstelling

Financiën

Taakstellend budget: € 843 mln (inclusief bijdrage regio). Hiervan zal € 289 mln door tol worden opgebracht (netto contant).
Artikel IF 12.03.02 en IF 12.04.01.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Openstelling
MIRT 20138042018
MIRT 20148222019
MIRT 20158402019-2021
MIRT 20168402019-2021
MIRT 20178272021-2023
MIRT 20188352021-2023
MIRT 20198432022-2024
Bron: MIRT Brontabel als csv (200 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil39
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)54
Brontabel als csv (78 bytes)
Gerealiseerd budget De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
2017455%
Brontabel als csv (70 bytes)

Politiek/bestuurlijk

In januari 2012 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu het standpunt voor het doortrekkingsalternatief A15 Noord met een brug over het Pannerdensch Kanaal en een halfverdiepte ligging van -3 m tussen Duiven en Zevenaar vastgesteld. In juni 2012 is in overleg met de Tweede Kamer besloten tot een aanpassing van het standpunt (TK 29385, nr. 72): het tracé wordt verlegd bij Groessen. In de aanvullende bestuursovereenkomst van 5 november 2015 is een verdiepte ligging bij Groessen afgesproken.

Bestuursovereenkomst

In juli 2013 hebben rijk en regio een bestuursovereenkomst ondertekend. De provincie Gelderland draagt aan dit project en het project A12 Ede-Grijsoord in totaal € 360 mln bij en de Stadsregio Arnhem Nijmegen € 12,5 mln (prijspeil 2011).

Aanvullende afspraken

Bij ondertekening van het Ontwerp-Tracébesluit (OTB) in het najaar van 2015 zijn aanvullende bestuurlijke afspraken gemaakt over de planning, de inpassing en de maatregelen voor het onderliggend wegennet. Op verzoek van de regio wordt in het ontwerp een extra inpassing meegenomen. Zo wordt de weg volledig verdiept aangelegd bij Groessen met een deksel bij Helhoek. Dit betekent ook dat de markt niet verder hoeft te worden uitgedaagd om de weg op -6 m onder maaiveld aan te leggen bij Groessen. Als onderdeel van de afspraken is de bijdrage van de provincie Gelderland aan het project met € 35 mln verlaagd om maatregelen te nemen op het onderliggend wegennet nabij het project ViA15. Daarnaast wordt de meevaller van € 20 mln bij het project A12 Ede-Grijsoord conform de bestuurlijke afspraken uit 2013 ingezet voor dit project. Het Tracébesluit (TB) is in maart 2017 vastgesteld. Met het vaststellen van het TB is de planuitwerking van dit project afgerond.

Tolheffing

Met de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburg­verbinding en ViA15, die op 15 maart 2016 in werking is getreden, is vastgelegd dat bij dit project tol geheven kan worden.

Uitvoering

In 2010 is een Publiek-Private Comparator (PPC) uitgevoerd, waaruit volgt dat Design, Build, Finance & Maintain (DBFM) geadviseerd wordt als contractvorm.

File Top 50

Dit project levert een bijdrage aan het oplossen van de knelpunten 8, 14, 28, 46 en 49 uit de File Top 50.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
Algemeen
MIRT-fase
Opgave
Oplossingxx
Planningxxxx
Financiën
Politiek, bestuurlijkxxx
Bron: MIRT Brontabel als csv (181 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2013: De minister heeft in 2012 een standpunt over het doortrekkingsalternatief ingenomen. In juni 2012 is na overleg met Tweede Kamer het standpunt aangepast.

2014: De planning is herijkt na vaststelling van het gewijzigde standpunt en het aanhouden van besluitvorming ten tijde van de bezuinigingen uit het Lenteakkoord en het aanvullend Regeerakkoord van 2012.

2016: In mei 2015 heeft de minister aan de Tweede Kamer per brief aangegeven dat het Tracébesluit verschuift naar 2016.

2017: In het najaar van 2015 zijn aanvullende bestuurlijke afspraken gemaakt over de planning, de scope en het budget. Er is gekozen om het Tracébesluit vast te stellen nadat de provincie Gelderland de ontwerp provinciale inpassingsplannen voor maatregelen op het onderliggend wegennet heeft opgesteld. De planning van het Tracébesluit is hierop aangepast.

2019: Uitvoeringsbesluit en start realisatie zijn afhankelijk van de uitspraak van de Raad van Staten over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS-regeling).

Hoort bij