Het project 'Reevesluis' verbetert de waterveiligheid door een waterstanddaling van minimaal 41 cm bij Zwolle (bij km 979 van de IJssel). Daarmee wordt de doelstelling van de Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier bereikt.

Projectkenmerken

  • Gebied: Oost-Nederland
  • Onderwerp: Waterveiligheid
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Realisatie

Opgave

Reevesluis is onderdeel van IJsseldelta Fase 2. Het doel van het project is bijdragen aan het behalen van een waterstanddaling van minimaal 41 cm bij Zwolle (bij km 979 van de IJssel) om te voldoen aan de doelstelling van de Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier.

Oplossing

Er wordt een schutsluis, geschikt voor schepen met CEMT klasse IVa, en een spuisluis met spuioppervlak van 40 m2 gerealiseerd.Daarnaast zit in de scope van dit perceel het verwijderen van de IJsseldijk, nadat alle overige fase 2 projectdelen gereed zijn en is aangetoond dat alle keringen voldoen, voor 31 december 2022.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Met de verschillende maatregelen wordt een waterstanddaling van minimaal 41 cm bij Zwolle behaald. Hierdoor wordt het gebied rondom Zwolle beschermd tegen overstroming in de toekomst en wordt voldaan aan de doelstelling van de Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier.

Planning

  • 2017: partiële MIRT-3 beslissing en start realisatie
  • 2022: oplevering

Financiën

Het taakstellende budget voor de Reevesluis bedraagt € 92,7 mln (€ 80,6 mln. uit het budget van de IJsseldelta fase 2 en € 12,1 mln uit het budget van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta fase 1). Ook is € 2 mln gereserveerd voor het energieneutraal maken van de sluis.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudgetOplevering
MIRT 2019942021
Brontabel als csv (44 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil0
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)0
Brontabel als csv (77 bytes)
Gerealiseerd budget De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
201700%
Brontabel als csv (69 bytes)

Politiek/bestuurlijk

De minister is begin 2016 op verzoek van de regio akkoord gegaan met de voorbereiding van de versnelling van IJsseldelta Fase 2, omdat besparingen te behalen zijn door direct aansluiten op fase 1.

Uitvoering

In november 2017 is gestart met realisatie van de Reevesluis.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
Planning
Financiën
Politiek, bestuurlijk
Brontabel als csv (173 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2019: Dit project is nieuw opgenomen in het MIRT.

Hoort bij