Het project 'Integrale Verkenning Ravenstein-Lith' verbetert waterveiligheid en de kwaliteit van het gebied rondom de Maas bij Ravenstein-Lith.

Projectkenmerken

  • Gebied: Zuid-Nederland
  • Onderwerp: Waterveiligheid
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Verkenning

Opgave

De verkenning Ravenstein-Lith heeft als belangrijkste doel het verhogen van de waterveiligheid. Daarbij worden de gebiedskwaliteiten versterkt en de mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling benut. Hiervoor wordt een krachtig samenspel van dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsmaatregelen onderzocht.

Concrete aanleiding is dat dijken aan Brabantse zijde van het riviertraject niet voldoen aan de veiligheidsnormen die per 1 januari 2017 van kracht zijn.

Oplossing

Een combinatie van rivierverruimende en gebiedsgerichte maatregelen kan bijdragen aan de waterveiligheid, en deze combinatie levert synergie op met ambities en opgaven van de partners in de regio. De kracht zit in robuuste maatregelen dicht bij de Maas met een waterstandsdalend effect en de versterking van de oude, natuurlijke meanders.

De verkenning leidt tot een besluit over één integraal voorkeursalternatief voor de beoogde rivierverruiming, dijkversterking en gebieds­ontwikkeling. In de verkenning wordt een afweging gemaakt over de optimale balans tussen dijkversterking en rivierverruiming.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Door een combinatie van dijkversterking en rivierverruiming wordt de waterveiligheid van het gebied rondom de Maas nu en in de toekomst geborgd.

Planning

De verkenning duurt in totaal drie jaar. De vaststelling van het voorkeursalternatief is voorzien in september 2019, en de vaststelling van de structuurvisie en de bestuurs­overeenkomst in maart 2020.

Betrokken partijen

De verkenning wordt getrokken door het waterschap Aa en Maas in nauwe samen­werking met de provincie Noord-Brabant, de gemeente Oss en het rijk. Daarnaast wordt in de verkenning samengewerkt met Natuurmonumenten, de gemeente Wijchen, de gemeente West Maas en Waal, Waterschap Rivierenland en de provincie Gelderland

Financiën

Het taakstellend budget is € 269 mln.
Artikel IF 12.03.02.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-faseX
Opgave
Oplossing
PlanningX
FinanciënX
Politiek, bestuurlijkX
Bron: MIRT Brontabel als csv (177 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2017: Het project is nieuw opgenomen in het MIRT Overzicht.

2018: In het BO MIRT van 12 oktober 2016 is ingestemd met de start van een Integrale MIRT/HWBP-verkenning voor Ravenstein-Lith. Op 19 januari 2017 is de startbeslissing aan de Tweede Kamer aangeboden, waarmee de verkenning formeel van start is gegaan. In het BO MIRT zijn afspraken gemaakt over de financiering en de bijdragen van partijen aan het project.

Hoort bij