Het project 'Quick wins binnenhavens' verbetert de bereikbaarheid van binnenhavens door de aanpak van binnenvaartknooppunten.

Projectkenmerken

  • Gebied: Nationaal
  • Onderwerp: Hoofdvaarwegen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Realisatie

Opgave

In de Beleidsbrief Varen voor een vitale economie heeft het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu de ambitie beschreven om samen met de decentrale overheden een toekomstvast netwerk van vaarwegen en havens te realiseren dat goed bereikbaar is. Zoals de Landelijke Markt- en Capaciteitsanalyse (LMCA) heeft aangetoond, moet daarbij de focus niet alleen liggen op een goed vaarwegennet, maar ook op de beschikbaarheid van natte opslag- en overslagmogelijkheden. Goed bereikbare binnenhavens en voldoende natte bedrijventerreinen zijn in dat opzicht van groot belang. Dit vraagt om investeringen in onderhoud en in nieuwe infrastructuur.

Oplossing

Het kabinet heeft middelen beschikbaar gesteld voor de verbetering van de bereikbaarheid van binnenhavens. De maatregel Quick Wins Binnenhavens richt zich op snel te realiseren infrastructurele voorzieningen die in beheer en/of eigendom zijn van gemeenten of provincies. Zeehavens vallen buiten de scope van de maatregel. Om in aanmerking te komen voor de middelen diende de regio een netwerkanalyse op te stellen en moest er een positieve maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) zijn. Decentrale overheden dragen 50% van de kosten. Twee tranches zijn uitgezet; hierbij zijn 68 projecten betrokken. Hier is een subsidie­bedrag van circa € 90 mln mee gemoeid.

Inmiddels is gebleken dat een aantal projecten niet zal worden gerealiseerd en dat een aantal projecten goedkoper uitviel. De vrijval hiervan is gebruikt om binnenvaartknooppunten met nationaal belang in het kader van de derde tranche aan te pakken in Tiel, Bergen op Zoom, Venray/Wanssum, Oss en Waalwijk. De overige vrijgevallen middelen zijn teruggeboekt naar de investeringsruimte hoofdvaarwegen.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Dit project draagt bij aan een efficiënte binnenvaart.

Planning

  • 2008: besluitvorming eerste tranche
  • 2009: besluitvorming tweede tranche
  • 2012-2013: besluitvorming derde tranche
  • 2009-2017: realisatie projecten
  • 2018: evaluatie programma

Financiën

Beschikbaar budget: € 61 mln. Artikel IF 15.03.01.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Openstelling
MIRT 20131032009-2013
MIRT 2014812009-2015
MIRT 2015802009-2015
MIRT 2016632009-2016
MIRT 2017612009-2016
MIRT 2018612009-2017
MIRT 2019612009-2017
Bron: MIRT Brontabel als csv (204 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil42
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)1
Brontabel als csv (77 bytes)
Gerealiseerd budget De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
201254
201354
201455
201559
20166098%
201761100%
Bron: MIRT Brontabel als csv (125 bytes)

Politiek/bestuurlijk

Het kabinet heeft aangegeven dat goederen­vervoer over water en de innovatie in de binnenvaart zullen worden gestimuleerd. Quick Wins Binnenhavens is een van de maatregelen waarmee daar uitvoering aan wordt gegeven. In het Aanvullend Beleidsakkoord en via amendement-Anker c.s. (TK 31200 A, nr. 25) is in het kader van het stimuleringspakket aanvullend € 50 mln beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de (bereikbaarheid van) binnenhavens.

Uitvoering

De planning en de oplevering van de Quick Wins Binnenhavens zijn een verantwoordelijkheid van de decentrale overheden.

Projecthistorie Quick Wins Binnenhavens
2013201420152016201720182019
Algemeen
MIRT-fase
Opgave
OplossingX
PlanningXXX
FinanciënXXXX
Politiek, bestuurlijk
Bron: MIRT Brontabel als csv (180 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2013: In het kader van de derde tranche is een budget van € 20 mln beschikbaar gesteld.

2014: Als gevolg van diverse scopewijzigingen bij lopende projecten en de overboeking van derdetranchebudgetten naar het gemeentefonds zijn de oplevering van het totaalprogramma en het budget aangepast.

2016: Het budget is met € 17 mln verlaagd door scope-aanpassingen en aanbestedingsmeevallers bij verschillende projecten.

2017: Bij de afronding van diverse projecten is het budget als gevolg van scopeaanpassingen en aanbestedingsmeevallers met € 2 mln verlaagd.

2018: Bij de laatste projecten is enige vertraging opgetreden, maar deze worden naar verwachting dit jaar opengesteld.

Hoort bij