Het programma 'Smartwayz.nl' verbetert het mobiliteitssysteem van Zuid-Nederland door slimme maatregelen te realiseren om de bereikbaarheid in Zuid-Nederland te vergroten.

Projectkenmerken

  • Gebied: Zuid-Nederland
  • Fase: Programma

Aanleiding en doel

Het verbeteren van het vestigingsklimaat van de Brainport Zuidoost-Nederland en de greenport Venlo is een belangrijke opgave uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Zowel dit vestigingsklimaat als een goede bereikbaarheid zijn essentieel om deze regio internationaal te laten concurreren. Een goede bereikbaarheid van de internationale achterlandverbinding van de mainport Rotterdam via Brabant en Limburg naar Duitsland en van de as van Utrecht via Eindhoven naar Limburg is hierin cruciaal.

Nederland heeft daarnaast een ambitie om een koploperpositie in te nemen bij het ontwikkelen van innovatieve concepten en toepassen van Smart Mobility. De regio Zuid-Oost-Brabant/Noord-Limburg is hier in potentie een mooie locatie voor. Bedrijven en kennisinstellingen op het gebied van automotive, samen met een groot aandeel regionaal verkeer, geven de mogelijkheid om een geconcentreerde vloot te creëren en de bewoners erbij te betrekken.

Opbouw van het programma

Het Programma SmartwayZ.NL bestaat uit een samenhangend pakket van acht deelopgaven die gezamenlijk worden aangestuurd. Het doel van het totale programma is om het mobiliteitssysteem van Zuid-Nederland te versterken door op slimme wijze maatregelen te realiseren om de bereikbaarheid in Zuid-Nederland te vergroten. In dit programma worden de mogelijkheden van intelligente transportsystemen (ITS) en Smart Mobility verder ontwikkeld en toegepast op het hoofdwegennet en in het stedelijk netwerk in Zuid-Nederland. In het programma werken rijk, regionale overheden, marktpartijen en kennisinstellingen samen.

MIRT-projecten onder dit programma

Op 5 november 2015 zijn in het BO MIRT Zuid Nederland afspraken gemaakt over een pakket maatregelen om de bereikbaarheid van Zuid-Nederland te verbeteren. In het voorjaar van 2016 zijn afspraken gemaakt over de governance van dit programma. Binnen het programma is besloten voor de A2 Weert-Eindhoven geen verkenning te starten, maar om een no-regretpakket verder uit te werken. Dit pakket bevat een aantal redelijk gemakkelijk op de korte termijn te realiseren maatregelen die de doorstroming en de verkeersveiligheid op de A2 verbeteren en het sluipverkeer rondom de A2 verminderen. In het BO MIRT najaar 2017 is besloten om wel een MIRT-verkenning te starten voor de A58 Tilburg-Breda.

Het programma zal adaptief worden ingericht. Vooraf alles programmeren voor de lange termijn wordt losgelaten, zodat ruimte blijft bestaan voor het inspelen op veranderende omstandigheden en nieuwe technologische mogelijkheden.

Budget naar maatregel binnen programma Smartway in € mln
Omschrijving Verkenning-planuitwerkingMaatregelTaakstellend budgetBudgetflexibiliteitOpenstelling
InnovA58Zie apart MIRT-blad SmartwayZ.NL: InnovA58412Bestuurlijk verplicht2022 - 2024
ITS, Smart Mobility31Gebonden
MIRT Verkenning A67 Leenderheide-ZaarderheikenZie apart MIRT-blad SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide – Zaarderheiken154Gebonden
MIRT verkenning A58 Tilburg-BredaZie apart MIRT-blad SmartwayZ.NL: A58 Tilburg-Breda35Gebonden
Overige onderzoeken0
Totaal632
Totaal beschikbaar632
juridisch verplicht0%
Brontabel als csv (561 bytes)
Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen..
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-fase
Opgave
OplossingX
Planning
FinanciënX
Politiek, bestuurlijkXX
Brontabel als csv (177 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2017: Het programma is nieuw opgenomen in het MIRT.

2018: Voor de A2 Weert-Eindhoven wordt geen verkenning gestart, maar een no-regretpakket uitgewerkt.

2019: Voor het deelprogramma A58 Tilburg-Breda wordt een MIRT-verkenning gestart. Hiervoor wordt € 35 mln rijksbudget gereserveerd.

Hoort bij