Het 'Programma U Ned' verbetert de bereikbaarheid van de regio Utrecht en kijkt breed naar mogelijkheden voor rijk, regio en bedrijfsleven voor samenwerking.

Projectkenmerken

  • Gebied: Noordwest-Nederland
  • Fase: Programma

Aanleiding en doel

Uit de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) en nadere analyse hiervan is gebleken dat op termijn bereikbaarheidsknelpunten zullen optreden in de regio Utrecht. Er is een programmaplan op hoofdlijnen vastgesteld in het bestuurlijk overleg MIRT (BO MIRT) van het voorjaar van 2018. Daaraan hebben eerdere onderzoeksrapporten ten grondslag gelegen, waaronder het MIRT Onderzoek Regio in beweging, de regionale verkenning ov, de gebiedsverkenning regio Utrecht en de NMCA. Daarna is het programmaplan U Ned 1e fase opgeleverd.

Het programma werkt volgens de nieuwe aanpak van bereikbaarheidsopgaven. De nieuwe aanpak betekent dat bereikbaarheidsopgaven, waar dit relevant is, worden opgepakt in samenhang met andere, onder meer ruimtelijke opgaven in het gebied met het oog op gezonde groei. Er wordt breed gekeken naar mogelijke oplossingen (niet alleen infrastructuur) en naar mogelijkheden voor rijk, regio en bedrijfsleven om hierbij op te trekken in een gelijkwaardige samenwerking op de korte, middellange en lange termijn.

Opbouw van het programma

Dit programma is door een besluit van het BO MIRT in het voorjaar van 2018 gestart. Het programma op hoofdlijnen wordt nog nader uitgewerkt. Daarnaast is een aanpak voor de korte termijn afgesproken, wordt een préverkenning gestart naar de bereikbaarheid van het Utrecht Science Park in relatie tot de mogelijkheden om Utrecht Centraal Station te ontlasten en zal een MIRT Onderzoek worden opgesteld naar stedelijke bereikbaarheid. De kernambitie van U Ned is om gezonde groei van wonen, werken en verblijven in balans te brengen met goede bereikbaarheid.

Betrokken partijen

Het programma is een samenwerking tussen het rijk (IenW, EZK en BZK), de provincie Utrecht, de gemeente Utrecht mede namens de U10 (twaalf samenwerkende Utrechtse gemeenten) en de werkgeversorganisatie.

MIRT-projecten onder dit programma

Onder dit programma vallen nog geen formele MIRT Onderzoeken, verkenningen, planuitwerkingen of realisatieprojecten.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenXXXXX
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
Planning
Financiën
Politiek,bestuurlijk
Brontabel als csv (177 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2014: Het MIRT Onderzoek Regio in beweging is opgeleverd

2016-2017: De regionale verkenning ov en de gebiedsverkenning regio Utrecht en het programmaplan U Ned 1e fase zijn opgeleverd.

2018: De kwartiermakersfase is medio 2018 gestart, het programmaplan U Ned op hoofdlijnen ‘Bereikbare, gezonde groei in de Metropoolregio Utrecht’ is vastgesteld.

2019: Het programma wordt nieuw opgenomen in het MIRT.

Hoort bij