Het Programma 'Goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost' verbetert het goederenvervoer in de gebieden Oost en Zuid-Oost Nederland, gericht op de belangrijkste knooppunten, wegen en vaarwegen.

Projectkenmerken

 • Gebied: Nationaal
 • Fase: Programma

Aanleiding en doel

Het eindrapport van het in 2017 afgeronde MIRT-onderzoek Goederencorridors Oost en Zuidoost heeft laten zien dat het goederenvervoer de ruggengraat is van de Nederlandse economie en de basis vormt van de positie van Nederland als handelsland. De komende decennia zal het optimaal en duurzaam organiseren van goederenvervoer een van de belangrijkste vraagstukken zijn voor zowel het logistieke en verladende bedrijfsleven als voor de overheden op de verschillende schaalniveaus (rijk, provincies en gemeenten).

In 2017 is het Programma Goederenvervoercorridors (GVC) gestart, gericht op de corridors Oost en Zuidoost. Dit zijn de twee belangrijkste goederencorridors van ons land. Met de focus op de belangrijkste knooppunten, wegen, vaarwegen, spoorlijnen en buisleidingen op deze corridors is er de meeste kans op goed renderende investeringen.

De ambitie voor de Goederenvervoercorridors is om in 2030 topcorridors te hebbenn, die de basis vormen voor de logistieke toppositie van Nederland. Deze topcorridors faciliteren een vlot, betrouwbaar, robuust, veilig en duurzaam transportsysteem. Zo dragen ze bij aan duurzame economische groei met tevreden gebruikers en een optimale leefkwaliteit en woonomgeving. Centraal in de goederenvervoercorridors staan de economische ambities van overheden en bedrijven. De infrastructuur is ondersteunend om deze ambities mogelijk te maken.

Opbouw van het programma

In het Programma Goederenvervoercorridors werken rijk, regionale overheden, marktpartijen en kennisinstellingen samen. Het programma is georganiseerd rond vijf thema’s:

 • bovengemiddelde knooppunten
 • doorstroming
 • service voor gebruikers
 • duurzamheid
 • innovatie

Binnen ieder thema zijn diverse deelprojecten benoemd die bijdragen aan de opgaven en ambities rondom de Topcorridors. Iedere corridorpartij voert één of meerdere acties uit namens alle corridorpartijen, vanuit een integrale, multimodale en gezamenlijke goederencorridorbenadering. Daarbij wordt vanuit ieder deelproject benoemd hoe bijgedragen wordt aan de gezamenlijke corridordoelen.

Planning

Het betreft een doorlopend programma. Planningen voor de geprioriteerde deelprojecten die onderdeel vormen van het programma zijn in de tabel in dit blad opgenomen.

MIRT projecten onder dit programma

Onderdeel van het MIRT Programma Goederenvervoercorridors is de MIRT-verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem.

Betrokken partijen

De betrokken corridorpartijen zijn het ministerie van IenW, de provincies Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Zuid-Holland en het Havenbedrijf Rotterdam (mede namens de Topsector Logistiek).

Financien

Vanuit het Ministerie IenW, de vier provincies en het Havenbedrijf Rotterdam wordt ieder jaar budget beschikbaar gesteld voor generieke programma-activiteiten. Voor ieder deelproject maken corridorpartijen afspraken rondom doelstellingen voor onder andere onderzoeken, het uitwerken van vervolgstappen, de organisatie van inhoudelijke expertise en de bekostiging van de benoemde deelprojecten.

Het Rijk stelt € 300 mln ter beschikking voor een brede MIRT-verkenning A15. Dit is een onderdeel van de Goederencorridor Oost. De provincie Zuid-Holland draagt € 30 mln bij.

Overzicht deelprojecten

Optimaliseren knooppunten

 • Sturingsafspraken optimaliseren knooppunten
 • Last-mile spoor (Rotterdam / Moerdijk en andere knooppunten)
 • Vestiging bedrijven goederencorridors
 • Modal shift potentie continentaal transport via knooppunten

Doorstroming

 • Doorstroming A15
 • Vergroten robuustheid corridornetwerk vaarwegen
 • Congestievermindering Rotterdamse haven
 • Ontwikkelen corridor-cloud concept

Service voor gebruikers

 • Realiseren voldoende (truck)parkeerplaatsen

 • Ligplaatsen binnenvaart en uitrollen BLIS

 • Faciliteren 740 m lange treinen

 • Stimuleren binnenvaart d.m.v. aanpak kademuren

Duurzaamheid

 • Dekkend netwerk LNG-bunkervulpunten

Innovatie

 • Ontwikkelen en uitvoeren innovatieagenda
 • Ontwikkelen Control Tower transport
 • Onderzoek potentie buisleidingen
Projecthistorie Programma Goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost
2013201420152016201720182019
AlgemeenXXX
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
Planning
Financiën
Politiek, bestuurlijk
Brontabel als csv (175 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2015: Het MIRT Onderzoek Goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost is gestart.

2017: Het MIRT Onderzoek Goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost is opgeleverd.

2017: Het programma Goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost is gestart.

2019: Het project is nieuw als programma opgenomen in het MIRT.