Het 'Programma fiets' maakt het aantrekkelijker en makkelijker om de fiets te gebruiken.

Projectkenmerken

  • Gebied: Nationaal
  • Fase: Onderzoek

Aanleiding en doel

Verdere groei van het fietsgebruik heeft grote maatschappelijke voordelen. Fietsen draagt bij aan belangrijke nationale doelen zoals bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid en gezondheid.

Ruim een kwart van onze verplaatsingen doen we in Nederland op de fiets, waarmee jaarlijks 15,5 miljard km wordt overbrugd. Korte ritten met de fiets in plaats van met de auto betekent minder files en betere luchtkwaliteit.

Ambities

De ambitie is om de voordelen van fietsen nog veel meer te benutten en de trend van vaker en langer fietsen te versterken. Het moet makkelijker en aantrekkelijker worden om elke dag, of af en toe, de fiets te pakken. Samen met de betrokken partijen van de Tour de Force wordt de concrete ambitie om 3 miljard meer fietskilometers in tien jaar tijd te behalen onderschreven. Het doel is om voor 2021 200.000 extra forensen uit de auto en op de fiets te krijgen of op de fiets in combinatie met ov. Om deze ambitie te verwezenlijken worden meerdere sporen gevolgd:

  • Fiets en openbaar vervoer moeten aantrekkelijke alternatieven vormen voor autogebruik, er wordt ingezet op meer flexibiliteit.
  • Het Kabinet Rutte III heeft € 100 mln uitgetrokken voor het versnellen van de aanleg van fietsroutes en het innoveren en vergroten van de stallingsmogelijkheden bij ov-knooppunten. Een stevige regionale inzet op fietsstimulering is een randvoorwaarde voor cofinanciering van infrastructuur.
  • Er wordt stevig ingezet op een werkgeversaanpak die aantrekkelijk is voor zowel grote landelijke werkgevers als het mbk.
  • Het wegnemen van belemmeringen wordt gezien als een belangrijke taak van het rijk die bijdraagt aan meer fietsgebruik.

Fietsmaatregelen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van bereikbaarheidsknelpunten. De fiets is, vaak in combinatie met het openbaar vervoer, een zeer geschikt alternatief voor autogebruik. De fiets maakt al deel uit van verschillende MIRT verkenningen, zoals de Verkenning A2 Deil - Den Bosch- Vught, A4 Knooppunt Burgerveen – N14, en de Corridor Amsterdam-Hoorn. Ook bij planstudieprojecten en groot onderhoud wordt de fiets meegenomen, bijvoorbeeld bij A27 Houten-Hooipolder en bij de Heinenoordtunnel.

Financiën

Het kabinet Rutte III heeft € 100 mln uitgetrokken voor versnelde aanleg van fietsroutes en het innoveren en vergroten van de stallingsmogelijkheden bij OV-knooppunten. Op basis van maximaal 40% cofinanciering worden deze middelen ingezet op projecten die onderdeel zijn van een bereikbaarheidsaanpak waarin fietsstimulering is uitgewerkt. Daarnaast is de ambitie de komende jaren om de kansen en mogelijkheden te verkennen voor cofinanciering vanuit rijksmiddelen voor fietsmaatregelen die bijdragen aan het oplossen van bereikbaarheidsknelpunten.

Betrokken partijen

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg, vervoerregio’s en rijk onderzoeken in een Tour de Force samen marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en samenwerkingsverbanden die verantwoordelijk en betrokken zijn bij het fietsbeleid in Nederland.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
Planning
Financiën
Politiek, bestuurlijk
Brontabel als csv (173 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2019: Het project is nieuw opgenomen in het MIRT.

Hoort bij