Het 'Adaptief programma Brainport City' voert de gebiedsvisie Brainport City uit. Het moet de agglomeratiekracht, bereikbaarheid en het vestigingsklimaat van Brainport City Eindhoven verbeteren.

Projectkenmerken

  • Gebied: Zuid-Nederland
  • Fase: Programma

Aanleiding en doel

In vervolg op het MIRT Onderzoek Brainport Avenue (2013-2014) voeren het rijk en regionale partijen in Brainportregio Eindhoven binnen een adaptief programma samen de gebiedsvisie Brainport City uit. Deze gebiedsvisie geeft een ruimtelijk-economisch toekomstperspectief waarmee Brainport Eindhoven internationaal kan blijven opereren, daarbij voortbouwend op technologie, design en kennis. Het doel is de verbetering van de agglomeratiekracht, de bereikbaarheid en het vestigingsklimaat. Dit gebeurt via de aanpak van acht majeure en samenhangende opgaven, zowel op gebieds- als op netwerkniveau:

  1. Eindhoven Internationale Knoop XL (Stationsomgeving Eindhoven);
  2. Binnenstad Eindhoven;
  3. Eindhoven Noordwest;
  4. 4 Duurzaamheid, landschap en leefklimaat;
  5. Daily Urban System en Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV);
  6. Hoofdwegennet;
  7. Internationale verbindingen;
  8. Multimodaal Transferpunt Acht.

Vanuit verschillende lopende MIRT-programma’s en -projecten wordt reeds bijgedragen aan de opgaven Hoofdwegennet (programma SmartwayZ.NL (A2, A58, A67, smart mobility), Internationale verbindingen (Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) en Ontwikkelagenda Grensoverschrijdend Spoorvervoer), Eindhoven Noordwest (gebiedsontwikkeling Brainport Avenue en landzijdige bereikbaarheid Eindhoven Airport) en Stationsomgeving Eindhoven (stationspassage Eindhoven en fietsenstalling Neckerspoel). Ook is er sprake van samenhang met de Ruimtelijk-Economische Ontwikkelingsstrategie (REOS).

Planning

Het voornemen is om eind 2018 het Plan van Aanpak voor Eindhoven Internationale Knoop XL vast te stellen met de formulering van ambitie, doel, fasering (korte, middellange en lange termijn), betrokkenheid van regio en rijk, waaronder de ministeries van BZK en IenW, en de governance. Daarbij wordt een relatie gelegd naar de Brainport Actieagenda. Eindhoven Internationale Knoop XL voorziet daarnaast in het ontwikkelen van een hoogwaardig stedelijk centrumgebied in de directe nabijheid van het ov-knooppunt Eindhoven Centraal. Dit draagt bij aan een internationaal wervend vestigingsklimaat en het kan daarnaast een belangrijke kwalitatieve en kwantitatieve bijdrage leveren aan de woningvoorraad.

Betrokken partijen

De gemeente Eindhoven (trekker), het rijk (ministeries van IenW, BZK en EZK), de provincie Noord-Brabant, Eindhoven Airport, NS, Brainport Development en regiogemeenten (met name de gemeenten Best, Helmond, Oirschot en Veldhoven) werken hierin samen.

Projecthistorie Adaptief programma Brainport City
2013201420152016201720182019
AlgemeenXXX
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
Planning
FinanciënX
Politiek, bestuurlijk
Bron: MIRT Brontabel als csv (176 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2015: Het programma is nieuw opgenomen in het MIRT.

2017: Op basis van inhoudelijke samenhang is het MIRT-blad Brainport Avenue samengevoegd met het MIRT-blad Brainport City en gewijzigd in Adaptief programma Brainport City.

2019: Er is een investeringsbeslissing genomen voor een eerste maatregelenpakket Eindhoven Internationale Knoop XL. Door de portefeuilleverdeling valt dit programma met ingang van 2018 onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van BZK.

Hoort bij