Het project 'A15 Papendrecht – Sliedrecht' verbetert de doorstroming van het verkeer op de A15 en het onderliggende wegennet.

Projectkenmerken

  • Gebied: Zuidwest-Nederland
  • Onderwerp: Hoofdwegen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Planuitwerking

Opgave

De A15 is zowel een belangrijke regionale verbinding voor de Zuidvleugel als een belangrijke achterlandverbinding voor de Haven van Rotterdam. De congestie op de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht leidt tot grote economische schade. Daarnaast veroorzaakt de congestie steeds meer (ongewenst) sluipverkeer op het onderliggend wegennet van gemeenten langs de A15 (onder andere de N214), waardoor er een minder aantrekkelijk woonklimaat voor bewoners ontstaat. Ook leidt de congestie tot verkeersknelpunten op deze sluiproutes.

Oplossing

Uit onderzoek is gebleken dat gedeeltelijke verruiming van de capaciteit op de noord- en zuidbaan van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht de doorstroming van het verkeer op de A15 en het onderliggend wegennet verbetert en de economische verlieskosten reduceert. De maatregelen betreffen de aanleg van een weefvak met vluchtstrook op de noordbaan (tussen Sliedrecht-West en Papendrecht-N3) en van een extra rijstrook op de zuidbaan (van Papendrecht-N3 – Sliedrecht-West naar Sliedrecht-Oost). Deze rijstrook vervangt de bestaande spitsstrook tussen Papendrecht-N3 en Sliedrecht West.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Het project draagt bij aan de verbetering van de doorstroming van het verkeer op de A15 en het onderliggend wegennet en aan verlaging van de economische verlieskosten.

Planning

  • 2017: Ontwerp-Tracébesluit
  • 2018: Tracébesluit
  • 2018: start realisatie
  • 2018-2020: openstelling

Financiën

Het taakstellend budget is € 16 mln (exclusief € 0,9 mln voor beheer en onderhoud). De provincie Zuid-Holland betaalt daarvan € 5,3 mln, de regio Drechtsteden € 1,3 mln en het rijk € 8,8 mln. Artikel IF 12.03.02.

Financiën Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudgetOpenstelling
MIRT 201762018-2020
MIRT 2018152018-2020
MIRT 201916162018-2020
Bron: MIRT Brontabel als csv (99 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil10
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)0
Brontabel als csv (82 bytes)

Politiek/bestuurlijk

Op 12 oktober 2015 is een bestuursovereenkomst gesloten tussen het rijk, de provincie Zuid-Holland en de regio Drechtsteden. In het voorjaar van 2017 is de scope in de bestuursovereenkomst gewijzigd: in plaats van een spitsstrook op de zuidbaan wordt nu een permanente rijstrook aangelegd.

File Top 50

Dit project levert een bijdrage aan het oplossen van de knelpunten 26 en 43 uit de File Top 50.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
PlanningX
FinanciënX
Politiek, bestuurlijkX
Bron: MIRT Brontabel als csv (176 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2017: Het project is nieuw opgenomen in het MIRT.

2018: De aangepaste scope heeft tot herijking van de planning en financiën geleid. Het Ontwerp-Tracébesluit en het Tracébesluit zijn vertraagd en het taakstellend budget is verhoogd.

Hoort bij