Het 'Plan van Aanpak Goederen Emplacementen (PAGE)' verbetert de veiligheid rond spooremplacementen door aanpassen van de treinbeveiliging en wissels te verplaatsen of saneren.

Projectkenmerken

  • Gebied: Nationaal
  • Onderwerp: Spoorwegen goederen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Realisatie

Opgave

Rondom spooremplacementen bestaan externe veiligheidsrisico’s als gevolg van het rangeren van wagons met gevaarlijke stoffen. De opgave is om deze risico’s te beheersen.

Oplossing

De uitvoering van het Plan van Aanpak Goederen Emplacementen (PAGE) zorgt ervoor dat alle emplacementen voldoen aan de regels voor externe veiligheid. De oplossingen worden gezocht in het uitsluiten van conflicterende rijwegen. Dit gebeurt onder andere door de treinbeveiliging en -beheersing aan te passen en door wissels te saneren of te verplaatsen.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Verhogen van de veiligheid.

Planning

  • Divers: Tracébesluit
  • 2002: start realisatie
  • 2010: vanuit het PAGE-budget is een bijdrage van € 5 mln toegezegd voor het project Emplacement Zuidelijke Spooraansluiting (EZS) Chemelot, dat door de provincie Limburg wordt voorbereid; PAGE kan hier afgesloten worden als een aanlegbesluit voor EZS is genomen
  • 2018/2019: realisatie maatregelen op emplacement Delfzijl ter grootte van € 3,3 mln

Financiën

Taakstellend budget: € 19 mln.
Artikel IF 13.03.02.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Oplevering
MIRT 2013182009 - 2013
MIRT 2014182009 - 2014
MIRT 201518Divers
MIRT 201618Divers
MIRT 201719Divers
MIRT 201819Divers
MIRT 201919Divers
Bron: MIRT Brontabel als csv (190 bytes)
Gerealiseerd budget De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
20128
20138
20148
20158
2016842%
2017842%
Bron: MIRT Brontabel als csv (119 bytes)
Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
Algemeen
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
PlanningXXXXXXX
Financiën
Politiek, bestuurlijk
Bron: MIRT Brontabel als csv (179 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2013 t/m 2019: Er is vertraging ontstaan bij de realisatie van de maatregelen in Sittard en Delfzijl. In Sittard is het project on hold gezet in afwachting van de subsidieaanvraag van de provincie Limburg voor Emplacement Zuidelijke Spooraansluiting (EZS). Naast de bijdrage vanuit PAGE voor EZS dragen de gemeente Sittard, de provincie Limburg en het bedrijvencomplex Chemelot bij aan dit project. Het is wachten op groen licht van de gemeente Sittard voor haar bijdrage. De gemeente is in overleg met de provincie en Chemelot over de voorwaarden. In Delfzijl moest eerst een grondtransactie worden afgewikkeld. Aansluitend worden in 2018 nieuwe afspraken over de verdere realisatie gemaakt.

Hoort bij