Het project 'Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes' vergroot het aantal overnachtingsplaatsen op de Beneden-, de Boven- en de Nieuwe Merwede.

Projectkenmerken

  • Gebied: Zuidwest-Nederland
  • Onderwerp: Hoofdvaarwegen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Realisatie

Opgave

Door het beleid om ankerplaatsen op te heffen en door het afstoten van ligplaatsen door gemeenten ontstaat er een tekort aan overnachtingsplaatsen op de Beneden-, de Boven- en de Nieuwe Merwede. Het gebrek aan ligplaatsen bemoeilijkt een goede logistieke planning voor de binnenvaart in verband met de wet- en regelgeving voor vaar- en rusttijden. De ontoereikende ligplaatscapaciteit vergroot ook de kans op onveilig vaargedrag. Behalve om de veiligheid voor de scheepvaart in het algemeen gaat het om voldoende overnachtingsplaatsen voor schepen met gevaarlijke stoffen.

Oplossing

Vanwege inpassingsproblemen van een nieuwe overnachtingshaven wordt het oplossen van de ligplaatstekorten gefaseerd aangepakt. Op korte termijn wordt een plan uitgewerkt voor de realisatie van vier overnachtingsplaatsen in de noordwesthoek van de vluchthaven van Gorinchem. Hiervoor wordt de procedure voor een bestemmingsplanwijziging doorlopen. Daarnaast worden andere mogelijkheden bekeken om de resterende opgave in te vullen. De keuze om vier extra overnachtingsplaatsen in de Vluchthaven aan te leggen is een no-regretmaatregel. Het opheffen van de ankerplaatsen zal ook gefaseerd geschieden.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

De aanleg van overnachtingsplaatsen draagt bij aan een vlotte, efficiënte en veilige scheepvaart.

Planning

  • 2016: voorkeursbeslissing
  • 2018: project- en uitvoeringsbeslissing vluchthaven
  • 2020: start realisatie
  • 2021: openstelling ligplaatsen vluchthaven

Financiën

Taakstellend budget: € 20 mln. Artikel IF 15.03.02. Hiervan wordt € 9 mln gebruikt voor de vier extra ligplaatsen in de vluchthaven van Gorinchem. De rest blijft gereserveerd voor andere ligplaatsen op de Merwedes.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Openstelling
MIRT 2014292017
MIRT 2015202017
MIRT 201620Na 2017
MIRT 2017202021
MIRT 2018202021
MIRT 2019202021
Bron: MIRT Brontabel als csv (152 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil9
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)1
Brontabel als csv (77 bytes)

Politiek/bestuurlijk

Medio 2016 heeft de minister de voorkeurs­beslissing genomen. Er is een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Gorinchem gesloten om de ligplaatsen in de vluchthaven te realiseren.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
Algemeen
MIRT-fase
Opgave
OplossingXX
PlanningXXX
Financiën
Politiek, bestuurlijkX
Bron: MIRT Brontabel als csv (178 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2014: In 2012 heeft een herijking van de opgave plaats­gevonden. Dit, in combinatie met de langere duur van de bestemmings­planprocedure, heeft geleid tot een bijstelling van de planning.

2015: Door inpassingsproblemen in het gebied is besloten om te zoeken naar een andere oplossing. Hiervoor is het taakstellend budget verlaagd.

2017: De voorkeursbeslissing is genomen. Er is vertraging ontstaan door gebrek aan bestuurlijk draagvlak in de regio voor extra overnachtingsplaatsen.

2019: Uitvoeringsopdracht voor vier extra ligplaatsen in de vluchthaven van Gorinchem is gegeven in 2018.

Hoort bij