Het 'Programma Behandelen en Opstellen' verhoogt de betrouwbaarheid van reizen per trein en geeft ruimte aan groei van het reizigersvervoer. Door een mix van maatregelen zoals uitbreiden en benutten van opstelcapaciteit.

Projectkenmerken

  • Gebied: Nationaal
  • Onderwerp: Spoorwegen personen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Realisatie

Opgave

Het materieelpark van de NS en andere vervoerders groeit vanwege het stijgende aantal treinreizigers. Voor het opstellen en behandelen van dit nieuwe materieel is daarom aanvullende opstelcapaciteit nodig.

Oplossing

IenW heeft de sector gevraagd een integrale studie uit te voeren naar het opstellen van reizigerstreinen op de lange termijn (2018 – 2030). Op basis daarvan heeft ProRail in samenwerking met de NS, Nedtrain en andere vervoerders een plan van aanpak opgesteld om de opstelcapaciteit te vergroten. Daarbij is besluitvorming op basis van het MIRT het uitgangspunt. Het doel is om te komen tot een mix van oplossingen, zoals uitbreiding, benutting en het optimaliseren van het opstelproces. Het uitgangspunt daarbij is dat bestaand spoor zo veel en optimaal mogelijk wordt benut.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Verbeteren van de betrouwbaarheid, ruimte bieden aan de groei van het reizigersvervoer.

Planning

  • 2017: verkenning gereed
  • 2018: planuitwerking gereed
  • Oplevering van maatregelen is divers

Financiën

Taakstellend budget € 196 mln. Artikel IF 13.03.01. 

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Oplevering
MIRT 2017452020
MIRT 2018432020
MIRT 2019196Divers
Bron: MIRT Brontabel als csv (92 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil151
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)3
Brontabel als csv (79 bytes)
Gerealiseerd budget De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
201600%
201712%
Bron: MIRT Brontabel als csv (89 bytes)

Politiek/bestuurlijk

In overleg met de sector en de regio is in het Notaoverleg MIRT van 23 november 2015 besloten om geld vrij te maken voor een pakket van investeringsmaatregelen (zie ook bijlage 6 van TK 34300 A, nr. 17 van 13 november 2015). Hiervan is € 45 mln bedoeld voor het faciliteren van opstelcapaciteit. Na het gereedkomen van de integrale studie naar de lange termijn behoefte (2018 – 2030) is €150 mln. toegevoegd vanuit de aanvullende post (regeerakkoord Kabinet Rutte III).

Uitvoering

Uitvoering geschiedt in diverse deelprojecten onder aansturing van ProRail.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
PlanningX
FinanciënXX
Politiek, bestuurlijk
Bron: MIRT Brontabel als csv (176 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2017: Het project is nieuw opgenomen in het MIRT.

2018: Binnen het project Watergraafsmeer worden werkzaam­heden uitgevoerd in het kader van het programma Opstellen. Om die reden is € 2,2 mln overgeboekt vanuit het programma Opstellen Korte Termijn naar het programma Kleine Functiewijzigingen, waar het project Watergraafsmeer deel van uitmaakt.

2019: Op basis van een door IenW aan de sector opgedragen langetermijnanalyse is geconstateerd dat op de korte en middellange termijn aanvullende capaciteit nodig is om de dienstregeling te kunnen uitvoeren. Naar aanleiding daarvan heeft de staatssecretaris aanvullend € 150 mln toegezegd. Omdat het maatregelen op de korte en middellange termijn betreft, worden de duur en de reikwijdte van het programma gewijzigd tot circa 2030. Ook de naamgeving en de planning van het programma zijn hierop aangepast. 

Hoort bij